SFS 1978:907

780907.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:907

Lag

Utkom från trycket

OM ändriiig i vaHagGii (1972:620);

den 27 december 1978

utfärdad den 14 december 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 ka p. 8 och 9 §§, 8 kap. 3 och

11 §§,9 kap. 1 §, 10 kap. 13 och 14 §§, 1 1 kap. 1 §, 13 kap. 3, 5,6 och 10 §§

samt 14 kap. 8 och 20 §§ vallagen (1972:620)^ skall ha nedan angivna lydel­
se.

5 kap.
8

För att registrerad partibeteckning skall åtnjuta skydd vid val skall

partiet som kandidater anmäla

för val till riksdagen i viss v alkrets minst fyra och högst femton personer

och

för val av landstingsledamöter eller kommunfullmäktige minst fyra och

högst tjugo personer i landsting skommunen eller kommunen.

Centrala valmyndigheten bestämmer inför varje val när anmälan av kan­

didater senast skall göras. Kungörelse härom skall föras in i Post- och Inri­

kes Tidningar. Underrättelse om beslutet skall vidare tillställas varje re­

gistrerat parti.

Anmälan av kandidater skall göras hos centrala valmyndigheten eller, i

den mån regeringen eller myndighet som bestäms av regeringen föreskri­

ver det, länsstyrelsen. Anmälan skall göras skriftligen av partiets ombud

eller av person som ombudet utsett. Till anmälningshandlingen skall fogas
slaiftlig förklaring från varje kandidat att han givit partiet tillstånd att an­

mäla honom.

9 § Finner den myndighet hos vilken anmälan görs anledning till anmärk­

ning mot anmälningshandlingen eller handling som åtföljer denna, skall

myndigheten genast underrätta den som gjort anmälan. Därvid skall anges
tid för ändr ing och komplettering av anmälningshandlingen. Därefter skall

centrala valmyndigheten så snart som möjligt slutligt pröva ärendet.

Har det ej visats att anmäld kandidat givit partiet tillstånd att anmäla ho­

nom, skall hans namn på anmälningshandlingen anses obefintligt.

8 kap.

3 § Väljare bör vid röst ning i vallokal med föra sitt röstkort.

Röstning på postanstalt, hos utlandsmyndighet eller på fartyg får icke

ske utan att röstkortet avlämnas. Väljare som vill rö sta hos utlandsmyn­

dighet eller på fartyg får dock i stället för at t avlämna röstkort förete giltigt

svenskt pass. Vidare får väljare som innehar sjöfartsbok eller annan giltig
identitetshandling rösta på fartyg utan att röstkort avlämnas. 1 fall då välja­
ren ej avlämnar röstkort skall röstmottagaren upprätta ett adresskort för
honom.

1680

' Prop ]978/79:48, KU 15, rskr 77.

^ La gen omtryckt 1976:404.

^ Senaste lydelse 1977:712.

¬

background image

11 § Den som uppehåller sig i röstningslokalen eller utrymme därintill är

SFS 1978:907

skyldig att rätta sig efter de föreskrifter som valförrättare eller röstmotta-
gäre meddelar för att trygga röstningens genomförande. Uppstår oordning
som ej kan avstyras, har valförrättaren eller röstmottagaren rätt att avbry­

ta röstningen.

Avbrytes röstning i vall okal, skall valurna och röstlängd förseglas samt

förvaras på betryggande sätt. När röstningen återupptages, skall valförrät­

taren visa de närvarande att förseglingarna är obrutna. Avbrytes röstning
på postanstalt, hos utlandsmyndighet eller på fartyg, skall mottagna ytter-
kuvert under avbrottet förvaras på betryggande sätt.

Tal får ej hållas i röstningslokal eller i an slutande utrymme. Ej heller får

tryckta eller skrivna upprop sättas upp eller delas ut till väljarna på sådan

plats.

9 kap.

1 § Vallokal skall hållas öppen för röstning mellan klockan 8 och 20.

Centrala valmyndigheten får bestämma att vallokalen i visst valdistrikt
skall vara öppen för röstning kortare tid än nu sagts, om det kan antagas att

väljarna likväl har tillfredsställande möjligheter att utöva sin rösträtt.

10 kap.

13 § Röstning på fartyg får börja tidigast den femtiofemte dagen före val­
dagen och pågå så länge att avgivna valsedlar kan beräknas vara centrala

valmyndigheten till handa senast klockan 12 dagen före valdagen.

Fartygets befälhavare bestämmer när och var röstning äger rum samt

underrättar dem som befinner sig ombord om tid och ställe för röstningen.

Röstmottagare på fartyg är fartygets befälhavare eller den han utser.

14 § I fråga om röstning på fartyg äger 8-10 §§ motsvarande tillämp­

ning. Röstmottagare på fartyg får dock lämna mottagna ytterkuvert till

svensk utlandsmyndighet som centrala valmyndigheten bestämmer för

vidarebefordran till centrala valmyndigheten.

Kan väljaren ej förete röstkort eller giltigt svenskt pass men innehar han

sjöfartsbok eller annan giltig identitetshandling, skall röstmottagaren i stäl­

let upprätta ett adresskort för honom med ledning av identitetshandlingen

och de uppgifter han kan lämna. Adresskortet lägges in i yt terkuvertet till­
sammans med valkuvert som väljaren avgivit.

11 kap.

1 § Väljare som är gift får lämna valsedel genom sin make. Sådan valse­
delsförsändelse anordnas på följande sätt.

Väljaren lägger för varje val själv in sin valsedel i ett innerkuvert. I när­

varo av ett vittne lägger han sedan in iordningställda innerkuvert i ett ytter­
kuvert för valsedelsförsändelse och tillsluter detta. Därefter tecknar välja­
ren på ytterkuvertet försäkran på heder och samvete att han förfarit på det­

ta sätt. Vittnet intygar skriftligen att väljaren egenhändigt undertecknat

1681

106-SFS 1978

¬

background image

\

SFS 1978:907

försäkran. Vittne skall ha fyllt 18 år. Väljarens make eller barn eller ma-: »f;;

kens bam får ej vara vittne.

^

Valsedelsforsändelse får vara anordnad tidigast 24 dagar före valdagen,

Försändelse som lämnas på fartyg får dock vara anordnad 55 dagar före,

valdagen. Dagen för försändelsens anordnande anges på ytterkuvertet.

13 kap.

I

3 § Rösträkningen inledes med att från valnämnden inkomna omslag '

med ytterkuvert brytes. Ytterkuverten räknas och antalet antecknas i pro- ^
tokollet. Därefter granskas ytterkuverten. Därvid kontrolleras att

1. ytterkuvert icke blivit öppnat efter tillslutandet,
2. samma väljare icke avgivit mer än ett ytterkuvert,

3. väljaren är röstberättigad i vald istriktet,

4. väljaren icke röstat i v allokalen under valdagen.
1 fall då de nämnda kraven är uppfyllda, förfares med ytterkuvert på sätt

som föreskrives i 4 §. 1 annat fall lägges ytterkuvert åt sidan. Ytterkuvert,

som lagts åt sidan, lägges därefter in i ett eller flera särskilda kuvert som

förseglas och forses med anteckning om innehållet.

5 § Föreligger brist eller felaktighet i något hänseende som valförrätta-

ren skall kontrollera enligt 4 §, skall bristfälligt kuvert tillsammans med
väljarens röstkort eller adresskort åter läggas in i ytte rkuvertet. Detsamma

gäller om innerkuvert är tomt eller om det ej klart framgår att kuvert inne­

håller valsedel. Innerkuvert skall dessförinnan åter läggas in i ytterku vert

for valsedelsförsändelse. Ytterkuverten lägges i sin tur in i e tt eller flera
särskilda kuvert som förseglas och förses med anteckning om innehållet.

6 § Sedan de i 3-5 §§ föreskrivna åtgärderna vidtagits, förfares för varje

val för sig på följande sätt.

1. Val- och innerkuvert tages ut ur urnan och räknas. Antalet personer

som enligt röstlängd deltagit i valet räknas. Antalet kuvert och röstande
antecknas i pro tokollet. �verensstämmer de framräknade siffrorna ej med

varandra, anges i protok ollet den sannolika orsaken till skillnaden.

2. Valsedlarna tages ut ur kuverten. Innehåller kuvert mer än en valse­

del, lägges valsedlarna tillbaka i kuvertet. Sådana kuvert räknas och lägges

in i ett särskilt kuvert som tillslutes och förses med anteckning om innehål­
let.

3. Kan det antagas att valsedel är ogiltig enligt 14 kap. 4 § lägges valse­

deln åt sidan. Valsedlar som lagts åt sidan lägges därefter in i ett eller flera
särskilda omslag som tillslutes och förses med anteckning om antalet val­
sedlar som omslaget innehåller.

4. �vriga valsedlar ordnas i gruppe r efter partibeteckning. Antalet val­

sedlar inom varje grupp räknas och antalet antecknas i p rotokollet. Val-
sedlama lägges därefter partivis in i särskilda omslag. På omslagen anteck­

nas vilket partis valsedlar omslaget innehåller och valsedlarnas antal.

5. De särskilda kuverten och omslagen förses med uppgift om valdi­

striktet och förseglas.

1682

¬

background image

i� § Kommer ytterkuvert in efter för rättningens början, lägges det utan

SFS 1978:907

vidare åtgärd åt sidan. Kuvert som lagts åt sidan lägges därefter in i ett el­

ler flera särskilda omslag som förseglas och förses med anteckning om in­

nehållet.

14 kap.
8 § Sedan de i 6 och 7 §§ föreskrivna åtgärderna vidtagits, lägges valsed-

lama in i särskilda omslag, de godkända för sig och de ogiltiga för sig.
Omslagen förseglas. Valsedlarna förvaras till u tgången av den tid fö r vil­

ken valet gäller.

Förrättningen avslutas genom att protokollet läses upp. Protokollet sän­

des genast till cen trala valmyndigheten.

20 § När länsstyrelsen företagit de åtgärder som föreskrives i 15,
15 b-15 d, 16, 18 och 19 §§, lägges valsedlarna in i sär skilda omslag, de
godkända för sig och de ogiltiga för sig. Omslagen förseglas. Valsedlarna
förvaras till utgången av den tid valet gäller.

Valets utgång kungöres genom uppläsning av protokollet. Därmed är va­

let avslutat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Sigvard Holstad

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.