SFS 1979:1101

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1979:1101
791101.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

'yj: ittiWKv -sm

SFS 1979:1101 Lag

utkom från tr>'cket

»m ändring i vallagen (1972:620);

den 27 december 1979

utrårdad den 17 december 1979.

Enligt riksdagens b eslut» föreskrivs att 14 kap. 14 § vallagen (1972:620)»

skall ha neda n angivna lydelse.

14 kap,

14 § På anmälan av riksdagens talman utser centrala valmyndigheten

med tillämpning av 11 § om möjli gt två nya ersättare, om

1. antalet ersättare för en riksdagsledamot har gått ner ti ll hälften el er

därunder av det vid valet utsedda antalet genom att ersättare har utsetts till
ordinarie ledamot eller har avgått av annan orsak, eller

2. antalet ersättare inte är tillräckligt för att ersättare skall kunna inträda

i ledam ots ställe enligt föreskrifterna i regeringsformen och ri ksdagsord­

ningen.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppg'f

på den har utko mmit från trycket i Svensk förf attningssamling.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Hans Corell

(Justitiedepartementet)

2766

r��P�~''��«0:S, KU29.rskrl04.

Lagen omtryckt 1979:456.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.