SFS 1986:1163

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1986:1163
861163.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1163 Lag

utkom från trycket

OHi ändring 1 Vallagen (1972:620);

den 19 december 1986

utfärdad den 11 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 2 § samt 15 kap. 4 och

8 §§ vallagen (1972:620)^ skall ha följande lydelse.

3 kap.

2

I fråga om valnämnd tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 2 §, 3 §

första stycket, 4 §, 5 § tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första stycket och
10-12 §§ kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt. I annan kom­

mun än Stockholm s kommun tillämpas även bestämmelserna i 3 kap. 5 §

första stycket och 6 § nämnda lag på m otsvarande sätt.

Om en ändring i den kommunala indelningen inneb är att en ny kommun

bildas, skall indelningsdelegerade snarast möjligt u nder året innan indel­
ningsändringen träder i kraft välja ledamöter och suppleanter i valnämnd

för tiden före ikraftträdandet.

15 kap.
4 § Talan mot beslut, varigenom centrala valmyndigheten eller länssty­
relsen fastställt utgången av val eller av sådan förrättning som avses i
14 kap. 13, 14, 22 eller 23 § föres hos valprövningsnämnden genom besvär.

Talan får föras av den som enligt röstlängd v ar röstberättigad vid vale t

samt av den som enligt beslut av länsstyrelsen över anmärkning mot

röstlängden var utesluten från rösträtt. Talan får också föras av ett parti

som har deltagit i va let.

Besvärshandlingen skall ges in till beslutsmyndigheten och vara myndig­

heten till handa inom tio dagar efter det att valet eller förrättningen avsluta­

des. Har besvärshandlingen kommit in till valprövningsnämnden före be­

svärstidens utgång, skall den omständigheten att inlagan kommit in till

beslutsmyndigheten först därefter dock ej föranleda att besvären lämnas

utan prövning. Valprövningsnämnden prövar om besvärshandlingen har
kommit in i rätt tid .

Snarast möjligt efter besvärstidens utgång skall beslutsmyndigheten

samtidigt kungöra samtliga besvär som anförts och sända besvärshandling­

arna till valprövningsnämnden. Avser besvären riksdagen, införes kungö­
relsen i Post- och Inrikes Tidningar. Avser besvären landsting eller kom­
munfullmäktige, införes kungörelsen i ortstidning inom landstingskommu­

nen respektive kommunen. I kungörelsen anges viss kon tid inom vilken

förklaring över besvären skall ha kommit in till valprövningsnämnden.

Beslutsmyndigheten skall däijämte skyndsamt inkomma till valprövnings­
nämnden med yttrande över besvären. Bestämmelserna i 27 och 28 §§

förvaltningslagen (1986:223) om omprövning av beslut skall inte tillämpas.

2128

' Prop. 1986/87:39, KU 11. rskr. 59.

^ Lagen omtryckt 1985:203.

' �ndringen innebär att tredje stycket upphävs,

¬

background image

Besvär över beslut, varigenom har fastställts utgången av val i hela riket

SFS 1986:1163

av landstingsledamöter eller kommunfullmäktige, prövas av valprövhings-

nämnden i den sammansättning denna hade vid tiden för valet.

8 § Beslut varigenom någon har utsetts till ledamot av landsting eller

kommunfullmäktige eller till suppleant länder till efterrättelse utan hinder

av att besvär anförts över beslutet. Utses med anledning av besvären
annan till ledamot eller suppleant, länder beslutet härom till efterrättelse så

snart det val eller den förrättning varigenom han blivit utsedd har avslu­
tats.

Angående verkan av att besvär anförts över beslut genom vilket någon

utsetts till led amot av riksdagen eller till ersättare finns bestämmelser i
3 kap. Il § regeringsformen.

Bestämmelserna om inhibition i 29 § förvaltningslagen (1986:223) gäller

inte beslut som sägs i denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Göran Regner
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.