SFS 1986:1163

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1986:1163
861163.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:CIIUBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:GWOTAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:21px;font-family:GWOTAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:29px;font-family:GWOTAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:20px;font-family:GWOTAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:GWOTAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:GWOTAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:23px;font-family:GWOTAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:GWOTAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:61px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1986:1163 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:84px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11">OHi �ndring 1 Vallagen (1972:620); </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft11">den 19 december 1986 </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 11 december 1986. </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 3 kap. 2 � samt 15 kap. 4 och </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11">8 �� vallagen (1972:620)^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">3 kap. </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">2 </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft11">I fr�ga om valn�mnd till�mpas best�mmelserna i 3 kap. 2 �, 3 � </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">f�rsta stycket, 4 �, 5 � tredje stycket, 7 och 8 ��, 9 � f�rsta stycket och <br/>10-12 �� kommunallagen (1977:179) p� motsvarande s�tt. I annan kom�</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">mun �n Stockholm s kommun till�mpas �ven best�mmelserna i 3 kap. 5 � </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rsta stycket och 6 � n�mnda lag p� m otsvarande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11">Om en �ndring i den kommunala indelningen inneb �r att en ny kommun </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">bildas, skall indelningsdelegerade snarast m�jligt u nder �ret innan indel�<br/>nings�ndringen tr�der i kraft v�lja ledam�ter och suppleanter i valn�mnd </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r tiden f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">15 kap. <br/>4 � Talan mot beslut, varigenom centrala valmyndigheten eller l�nssty�<br/>relsen fastst�llt utg�ngen av val eller av s�dan f�rr�ttning som avses i <br/>14 kap. 13, 14, 22 eller 23 � f�res hos valpr�vningsn�mnden genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft11">Talan f�r f�ras av den som enligt r�stl�ngd v ar r�stber�ttigad vid vale t </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">samt av den som enligt beslut av l�nsstyrelsen �ver anm�rkning mot </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">r�stl�ngden var utesluten fr�n r�str�tt. Talan f�r ocks� f�ras av ett parti </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">som har deltagit i va let. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11">Besv�rshandlingen skall ges in till beslutsmyndigheten och vara myndig�</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">heten till handa inom tio dagar efter det att valet eller f�rr�ttningen avsluta�</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11">des. Har besv�rshandlingen kommit in till valpr�vningsn�mnden f�re be�</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11">sv�rstidens utg�ng, skall den omst�ndigheten att inlagan kommit in till </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11">beslutsmyndigheten f�rst d�refter dock ej f�ranleda att besv�ren l�mnas </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft15">utan pr�vning. Valpr�vningsn�mnden pr�var om besv�rshandlingen har <br/>kommit in i r�tt tid . </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft11">Snarast m�jligt efter besv�rstidens utg�ng skall beslutsmyndigheten </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft11">samtidigt kung�ra samtliga besv�r som anf�rts och s�nda besv�rshandling�</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft13">arna till valpr�vningsn�mnden. Avser besv�ren riksdagen, inf�res kung��<br/>relsen i Post- och Inrikes Tidningar. Avser besv�ren landsting eller kom�<br/>munfullm�ktige, inf�res kung�relsen i ortstidning inom landstingskommu�</p> <p style="position:absolute;top:920px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11">nen respektive kommunen. I kung�relsen anges viss kon tid inom vilken </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rklaring �ver besv�ren skall ha kommit in till valpr�vningsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">Beslutsmyndigheten skall d�ij�mte skyndsamt inkomma till valpr�vnings�<br/>n�mnden med yttrande �ver besv�ren. Best�mmelserna i 27 och 28 �� </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rvaltningslagen (1986:223) om ompr�vning av beslut skall inte till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">2128 </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1986/87:39, KU 11. rskr. 59. </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Lagen omtryckt 1985:203. </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11">' �ndringen inneb�r att tredje stycket upph�vs, </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft20">Besv�r �ver beslut, varigenom har fastst�llts utg�ngen av val i hela riket </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1986:1163 </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft20">av landstingsledam�ter eller kommunfullm�ktige, pr�vas av valpr�vhings-</p> <p style="position:absolute;top:95px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">n�mnden i den sammans�ttning denna hade vid tiden f�r valet. </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20">8 � Beslut varigenom n�gon har utsetts till ledamot av landsting eller </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">kommunfullm�ktige eller till suppleant l�nder till efterr�ttelse utan hinder </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft22">av att besv�r anf�rts �ver beslutet. Utses med anledning av besv�ren <br/>annan till ledamot eller suppleant, l�nder beslutet h�rom till efterr�ttelse s� </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft23">snart det val eller den f�rr�ttning varigenom han blivit utsedd har avslu�<br/>tats. </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20">Ang�ende verkan av att besv�r anf�rts �ver beslut genom vilket n�gon </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft24">utsetts till led amot av riksdagen eller till ers�ttare finns best�mmelser i <br/>3 kap. Il � regeringsformen. </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna om inhibition i 29 � f�rvaltningslagen (1986:223) g�ller </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">inte beslut som s�gs i denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1987. </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">STEN WICKBOM </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft22">G�ran Regner <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1986:1163 Lag

utkom fr�n trycket

OHi �ndring 1 Vallagen (1972:620);

den 19 december 1986

utf�rdad den 11 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 3 kap. 2 � samt 15 kap. 4 och

8 �� vallagen (1972:620)^ skall ha f�ljande lydelse.

3 kap.

2

I fr�ga om valn�mnd till�mpas best�mmelserna i 3 kap. 2 �, 3 �

f�rsta stycket, 4 �, 5 � tredje stycket, 7 och 8 ��, 9 � f�rsta stycket och
10-12 �� kommunallagen (1977:179) p� motsvarande s�tt. I annan kom�

mun �n Stockholm s kommun till�mpas �ven best�mmelserna i 3 kap. 5 �

f�rsta stycket och 6 � n�mnda lag p� m otsvarande s�tt.

Om en �ndring i den kommunala indelningen inneb �r att en ny kommun

bildas, skall indelningsdelegerade snarast m�jligt u nder �ret innan indel�
nings�ndringen tr�der i kraft v�lja ledam�ter och suppleanter i valn�mnd

f�r tiden f�re ikrafttr�dandet.

15 kap.
4 � Talan mot beslut, varigenom centrala valmyndigheten eller l�nssty�
relsen fastst�llt utg�ngen av val eller av s�dan f�rr�ttning som avses i
14 kap. 13, 14, 22 eller 23 � f�res hos valpr�vningsn�mnden genom besv�r.

Talan f�r f�ras av den som enligt r�stl�ngd v ar r�stber�ttigad vid vale t

samt av den som enligt beslut av l�nsstyrelsen �ver anm�rkning mot

r�stl�ngden var utesluten fr�n r�str�tt. Talan f�r ocks� f�ras av ett parti

som har deltagit i va let.

Besv�rshandlingen skall ges in till beslutsmyndigheten och vara myndig�

heten till handa inom tio dagar efter det att valet eller f�rr�ttningen avsluta�

des. Har besv�rshandlingen kommit in till valpr�vningsn�mnden f�re be�

sv�rstidens utg�ng, skall den omst�ndigheten att inlagan kommit in till

beslutsmyndigheten f�rst d�refter dock ej f�ranleda att besv�ren l�mnas

utan pr�vning. Valpr�vningsn�mnden pr�var om besv�rshandlingen har
kommit in i r�tt tid .

Snarast m�jligt efter besv�rstidens utg�ng skall beslutsmyndigheten

samtidigt kung�ra samtliga besv�r som anf�rts och s�nda besv�rshandling�

arna till valpr�vningsn�mnden. Avser besv�ren riksdagen, inf�res kung��
relsen i Post- och Inrikes Tidningar. Avser besv�ren landsting eller kom�
munfullm�ktige, inf�res kung�relsen i ortstidning inom landstingskommu�

nen respektive kommunen. I kung�relsen anges viss kon tid inom vilken

f�rklaring �ver besv�ren skall ha kommit in till valpr�vningsn�mnden.

Beslutsmyndigheten skall d�ij�mte skyndsamt inkomma till valpr�vnings�
n�mnden med yttrande �ver besv�ren. Best�mmelserna i 27 och 28 ��

f�rvaltningslagen (1986:223) om ompr�vning av beslut skall inte till�mpas.

2128

' Prop. 1986/87:39, KU 11. rskr. 59.

^ Lagen omtryckt 1985:203.

' �ndringen inneb�r att tredje stycket upph�vs,

background image

Besv�r �ver beslut, varigenom har fastst�llts utg�ngen av val i hela riket

SFS 1986:1163

av landstingsledam�ter eller kommunfullm�ktige, pr�vas av valpr�vhings-

n�mnden i den sammans�ttning denna hade vid tiden f�r valet.

8 � Beslut varigenom n�gon har utsetts till ledamot av landsting eller

kommunfullm�ktige eller till suppleant l�nder till efterr�ttelse utan hinder

av att besv�r anf�rts �ver beslutet. Utses med anledning av besv�ren
annan till ledamot eller suppleant, l�nder beslutet h�rom till efterr�ttelse s�

snart det val eller den f�rr�ttning varigenom han blivit utsedd har avslu�
tats.

Ang�ende verkan av att besv�r anf�rts �ver beslut genom vilket n�gon

utsetts till led amot av riksdagen eller till ers�ttare finns best�mmelser i
3 kap. Il � regeringsformen.

Best�mmelserna om inhibition i 29 � f�rvaltningslagen (1986:223) g�ller

inte beslut som s�gs i denna paragraf.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1987.

P� regeringens v�gnar

STEN WICKBOM

G�ran Regner
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.