SFS 1988:161

880161.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:161

Ulkom från trycket

den 3 maj 19 88

Lag

om ändring i vaJlagen (1972:620);

utfärdad den 14 april 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om vallagen (19 72:620)^

dels att 7 kap. 2 §, 8 kap. 9 §, 10 kap. 1, 7 och 13 §§, 11 kap. 6 a § samt

14 kap. 9 och 15 b §§ skall ha följ ande lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 6 kap. 7 a §, av följande

lydelse.

6 kap.

7 a § Om någon har angetts som kandidat på en valsedelsblankett som

tillhandahålls med ka ndidatnamn vid ett val utan att han har samtyckt till

det, kan han anmäla detta till lä nsstyrelsen. Till a nmälningen, som skall
göras skriftligen, skall fogas ett exemplar av valsedeln. Länsstyrelsen skall
föra en förteckning över de anmälningar som kommer in före valet.

7 kap.

2 § Röstkort upprättas för den som är upptagen i allmän röstlängd av
lokala skattemyndigheten och för den som är upptagen i särskild röstlä ngd
av länsstyrelsen.

Vid ord inarie val till riksdagen och val i hela riket av landstingsledamö­

ter och kommunfullmäktige skall röstkorten sändas till de röstberättigade
senast 30 dagar före valdagen. Vid annat val skall röstk orten sändas till de

röstberättigade senast 16 dagar före valdagen.

För val som äger rum samtidigt upprättas gemensamt röstkort.

436

8 kap.

9 § Valkuvert tillställs valnämnder och röstmottagare. Fönsterkuvert
som avses i 5 § tillställs rös tmottagare.

Valkuvert får lämnas ut endast i samband med röstning. Inner- och

ytterkuvert för valsedelsförsändelse skall i god tid före valet finnas till­

gängliga

1. hos valnämnden och hos de personer åt vilka nämnden har uppdragit

att gå väljarna till handa i sådant hänseende,

2. på post kontor samt hos lantbrevbärare som tar emot valsedelsförsän­

delser,

3. hos u tlandsmyndigheter och på fartyg där röstning skall äga rum.

Inner- och ytterkuvert för valsedelsförsändelse skall dessutom på begä­

ran kostnadsfritt tillhandahållas parti som vid något av de två senaste
riksdagsvalen har fått mer än en procent av rösterna i hela landet .

' Prop. 1987/88:22. KU 32. rskr. 182.

' Lagen omtryckt 1987:1334.

¬

background image

10 kap.

SFS 1988:161

1 § Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela riket av landstingsleda­

möter och kommunfullmäktige får röstning ske på varje postkontor inom
riket från och med den tjugoQärde dagen före valdagen till och med

valdagen. Vid an dra val får röstning på postkontor ske från och med den
tionde dagen före valdagen till och med valdagen.

Att röstning på postkontor kan begränsas i vissa fall framgår av 2 §.

7 § När val skall förrättas, bestämmer centrala valmyndigheten efter
samråd med utrikesdepartementet hos vilka svenska utlandsmyndigheter

röstning skall äga rum. Vid val som ej omfattar hela riket får dock centrala

valmyndigheten bestämma att röstning hos svensk utlandsmyndighet ej

skall äga rum.

Vid ordinarie val till riksdagen och val i he la landet av landstingsledamö­

ter och kommunfullmäktige får röstning hos en utlandsmyndighet börja
tidigast den tjugoQärde dagen före valdagen. Vid andra val får röstning hos

en utlandsmyndighet börja tidigast den tjugonde dagen före valdagen.

Röstningen hos en utlandsmyndighet får pågå så länge att avgivna val­

sedlar kan beräknas vara den centrala valmyndigheten till handa senast

klockan 12 dagen före valdagen.

Utlandsmyndighetens chef bestämmer när och var röstning äger rum hos

myndigheten samt kungör tid och s tälle för röstningen.

Röstmottagare hos utlandsmyndighet är myndighetens chef eller den

han utser.

13 § Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela landet av landstingsle­
damöter och kommunfullmäktige får röstning på ett fartyg börja tidigast
den femtiofemte dagen före valdagen. Vid andra val f år röstning på ett
fartyg börja tidigast den trettionde dagen före valdagen.

Röstning på fartyg får pågå så länge att avgivna valsedlar kan beräknas

vara centrala valmyndigheten till handa senast klockan 12 dagen före
valdagen.

Fartygets befälhavare bestämmer när och var röstning äger rum samt

underrättar dem som befinner sig ombord om tid och ställe för röstningen.

Röstmottagare på fartyg är fartygets befälhavare eller den han utser.

11 kap.

6 a § Vid ordinarie val till riksdagen och val i he la riket av landstingsleda­

möter och kommunfullmäktige får valsedelsförsändelse vara anordnad
tidigast 24 dagar före vald agen. Försändelse som lämnas på fartyg får dock
vara anordnad tidigast 55 dagar före valdagen.

Vid and ra val får en valsedelsförsändelse som lämnas i vallokalen eller

på ett postkontor vara anordnad tidigast 10 dagar före valdagen. En för­

sändelse som lämnas hos en utlandsmyndighet får vara anordnad tidigast
20 dagar före valdagen och en försändelse som lämnas på ett fartyg tidiga st
30 dagar före valdagen.

Dagen för försändelsens anordnande anges på ytterkuvertet.

437

¬

background image

SFS 1988:161

14 kap.

9 § Centrala valmyndigheten fördelar mandaten i riksdagen på grundval
av protokollen från länsstyrelserna och med tillämpning av 3 kap, 6-8 §§

regeringsformen.

Vid fördelni ngen av de fasta valkretsmandaten enligt 3 kap. 8 § första

stycket regeringsformen tilldelas mandaten ett efter annat det parti som för

varje gång uppvisar det största jämförelsetalet. Jämförelsetalet beräknas,

så länge partiet ännu ej tilldelats något mandat, genom att partiets röstetal i

valkretsen delas med 1,4. Därefter erhålles jämförelsetalet genom att parti­

ets röstetal delas med det tal som är 1 högre än dubbla antalet mandat som

redan tilldelats partiet i valk retsen.

Vid be stämmandet av det sammanlagda antal mandat i riksdagen som

parti skall ha enligt 3 kap. 8 § andra stycket regeringsformen för att bli
proportionellt representerat tillämpas fördelningsregeln i andra stycket på
hela riket som en valkrets. Varje parti tilldelas så många utjämningsmandat

som behövs för att detta antal skall uppnås.

Av de utjämningsmandat som ett parti har erhållit tillförs det första den

valkrets där partiet efter fördelningen av de fasta valkretsmandaten uppvi­

sar större jämförelsetal än i övriga valkretsar. Återstående utjämningsman­
dat tillförs ett efter annat den valkrets där partiet för varje gång uppvisar
störst jämförelsetal vid fortsatt tillämpning av fördelningsregeln i andra
stycket på partiets röstetal i v alkretsarna. I en valk rets där partiet inte har
erhållit något fast valkretsmandat är dock jämförelsetalet vid tillde lningen

av det första utjämningsmandatet lika med p artiets röstetal.

Har parti i någon valkrets erhållit flera mandat än antalet på partiets

valsedlar upptagna namn, flyttas överskjutande mandat, med motsvarande

tillämpning av Qärde stycket, till annan valkrets där partiet deltager i

fördelningen av fasta valkretsmandat. Kan mandat ej besättas genom

tillämpning av detta förfarande, skall det vara obesatt under den tid för

vilken valet gäller.

Mellan lika tal avgöres företrädet genom lottning.

438

15 b § De fasta valkretsmandaten i landstinget för delas för varje valkrets

proportionellt mellan partierna på grundval av valresultatet i valkretsen.

Härvid tilldelas mandaten, ett efter annat, det parti som för vaije gång
uppvisar det största jämförelsetalet. Jämförelsetalet beräknas, så länge

partiet ännu ej tilldelats något mandat, genom att partiets röstetal i valkret­

sen delas med 1,4. Därefter erhålles jämförelsetalet genom att partiets
röstetal delas med det tal som är 1 högre än det dubbla antalet av de

mandat som redan tilldelats partiet i valk retsen.

Utjämningsmandaten fördelas mellan partierna så, att fördelningen av

alla mandat i landstinget blir proportionell mot partiernas röstetal i hela

landstingskommunen. Vid bes tämmandet av det sammanlagda antal man­

dat i landstinget som parti skall ha för att bli proportionell t representerat

tillämpas förde lningsregeln i f örsta stycket på hela landstingskommunen

som en valkrets. Varje parti tilldelas så många utjämningsmandat som

behövs för att detta antal skall uppnås.

Har parti vid fördelningen av de fasta valkretsmandaten erhållit flera

mandat än som motsvarar den proportionella representationen i lan dsting­

et W

¬

background image

et för partiet enligt and ra stycket, bortses vid fördelningen av utjämnings-

SFS 1988:161

mandaten från partiet och de fasta valkretsmandat det har erhållit.

Av de utjämningsmandat som ett parti har erhållit tillförs det först a den

valkrets där partiet efter fördelningen av de fasta valkretsmandaten uppvi­

sar större jämförelsetal än i övriga valkretsar. Återstående utjämningsman­
dat tillförs ett efter annat den valkrets där partiet för varje gång uppvisar
störst jämförelsetal vid fortsatt tillämpning av fördelningsregeln i f örsta
stycket på partiets röstetal i valkret sarna. I en valkrets där partiet inte har
erhållit något fast valkretsmandat är dock jämförelsetalet vid tilldelnin gen
av det första utjämningsmandatet lika med partiet s röstetal.

Har parti i någon valkrets erhållit flera mandat än antalet på partiets

valsedlar upptagna namn, flyttas överskjutande mandat, med motsvarande

tillämpning av fjärde stycket, till annan valkrets. Kan mandat e j besättas

genom tillämpning av detta förfarande, skall det vara obesatt under den tid
för vilken valet gäller.

Mellan lika jämförelsetal avgöres företrädet genom lottning.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 8 kap. 9 § den 1 ju ni 1988, och i övrigt

den 1 januari 198 9.

På regeringens vägnar

BENGT GÖRANSSON

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.