SFS 1990:363

900363.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

g

SFS 1990:363

6m ändring i vallagen (1972:620);

utkom från trycket

den 11 juni 1990

Utfärdad den 10 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om vallagen (1972; 620)^

dels att i 4 kap. 1, 3, 5 och.8 §§ samt 7 kap. 2 § orden "lokala skattemyn­

digheten" skall bytas ut mot "skattemyndigheten",

dels att i 4 k ap. 2 och 11 §§ ordet "länsskattemyndighetens" skall bytas

ut mot "skattemyndighetens".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Marianne Eliason

(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1989/90:74, SkU32, rskr. 217.

^ Lagen omtryckt 1987; 1334.

Senaste lydelse av

4kap. 2 § 1988:1252

4 kap.11 § 1988:1252

7 kap.2 § 1988:161.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.