SFS 1991:189

910189.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:189 Lag

Utkom från trycket

oRi brevT�stning i Förbundsrepubliken Tyskland och

den 8 maj 1991

Schweiz;

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

2 § Brevröstning skall gå till på följande sät t.

Väljaren lägger för varje val själv in sin valsedel i ett innerkuvert. I

närvaro av två vittnen lägger han sedan in iordningstä llda innerkuvert i ett

ytterkuvert för brevröstningsförsändelse och tillsluter detta. Därefter
skriver väljaren på ytterkuvertet en försäkran på heder och samvete att

han gjort på detta sätt och att försändelsen har ställts i ordning i Förbunds­
republiken Tyskland respektive Schweiz. Vidare anger han på ytterkuver­

tet dels den dag då brevröstningsförsändelsen har gjorts i ordning, dels sitt
personnummer. Vittnena intygar skriftligen att väljaren egenhändigt

11':-

1 § Vid 1991 års ordinarie val till riksdagen och d et samtidiga valet av

'⬢?

landstingsledamöter och kommunfullmäktige samt vid extra val till riks­
dagen och folkom röstning som infaller före 1994 års motsvarande val får

röstberättigade som vistas i Förbundsrepubliken Tyskland eller Schweiz
rösta genom att från samma land sända sina valsedlar till valnämnden med
posten (brevröstning).

Vid b revröstning tillämpas bestämmelserna i vallagen (1 972:620), om

inte annat följer av denna lag.

⬢k.*!

undertecknat försäkran samt att de inte känner till något förhållande som

S,'.

424

⬢ Prop. 1990/91: 112, KU41. rskr. 181.

⬢ '

¬

background image

v.

strider mot de uppgifter väljaren lämnat på ytterkuvertet. Vittnenas adres-

SFS 1991:189

ser anges på ytterkuvertet. Vittnena skall ha fyllt 18 år. Väljarens make
eller barn eller makens barn får inte vara vittne.

Sedan brevröstnin gsförsändelsen har gjorts i ordning enligt andra styc­

ket lägger väljaren in försändelsen tillsammans med sitt röstkort i ett

omslagskuvert och tillsluter detta. Därefter lämnas försändelsen för post­

befordran till valnämnden i den kommun där väljaren är upptagen i

allmän röstlängd eller, om väljaren är upptagen i särskild röstlängd, till

valnämnden i den kommun inom vilken den vallokal är belägen där den

särskilda röstlängden enligt 4 kap. 20 § vallagen (1972:620) skall finnas
tillgänglig.

Vid val till riksdagen, vid val i hela landet av landstingsledamöter och

kommunfullmäktige och vid en folkomröstning får brevröstningsförsän­

delsen vara iordninggjord tidigast 24 dagar f�re valdag en och skall avges
senast dagen före valdagen. Vid extra val till riksdagen och vid folkomrös t­

ning samtidigt med sådana val får brevröstningsförsändelsen vara iord­
ninggjord tidigast 20 dagar f�re valdagen. Försändelsen skall anses avgiven

den dag då den är poststämplad. Brevröstningsförsändelsen bör lämnas för

postbefordran i så god tid att den kan beräknas vara valnämnden till
handa senast andra dagen efter valdagen.

3 § Vid vaije tillfälle då brevröstningsförsändelser kommer in till val­

nämnden skall antalet antecknas i et t särskilt protokoll. I väntan på den

offentliga förrättningen for preliminär rösträkning skall försändelserna
förvaras på ett betryggande sätt.

4 § Granskning och rösträkning skall i fråga om brevröstningsförsändel­
ser ske vid den offentliga förrättning som avses i 13 kap. 9§ vallagen

(1972:620). Sedan de åtgärder som anges i samma paragrafs första stycke

har vidtagits, skall brevröstningsförsändelsema granskas på följande sätt.

Granskningen inleds med att inkomna omslagskuvert med brevröst­

ningsförsändelser räknas, varefter antalet antecknas i protokollet. Därefter
granskas omslagskuverten. Därvid kontrolleras att

1. omslagskuvertet inte har blivit öppnat efter tillslutandet,
2. omslagskuvertet har avlämnats för postbefordran i För bundsrepubli­

ken Tyskland eller Schweiz,

3. brevröstningsförsändelsen inte har avgetts senare än dagen före val­

dagen.

1 de fall då de nämnda kraven är uppfyllda, behandlas omslagskuvertet

på det sätt som föreskrivs i 5 §. I annat fall läggs omslagskuvertet åt sidan.

Omslagskuvert som har lagts åt sidan läggs därefter in i ett eller flera
särskilda omslag som förseglas och förses med anteckning om innehållet.

5 § När kontrollen enligt 4 § är avslutad, öppnas de omslagskuvert som

inte har lagts åt sidan. Därefter kontrolleras att

1. omslagskuvertet innehåller väljarens röstkort,

2. samma väljare inte har avgivit sådant fonsterkuvert som avses i 13

kap. 3 § första stycket vallagen (1 972:620) eller mer än en brevröstnings-

försändelse,

3. väljaren är röstberättigad i valdis triktet,

425

¬

background image

SFS 1991:189

4. väljaren inte röstat i vallokalen under valdagen.

I de fall då de nämnda kraven är uppfyllda, behandlas ytterkuvertet på

det sätt som föreskrivs i 6 §. 1 annat fall lägg s ytterkuvertet tillsammans

med väljarens röstkort åter in i omslagskuvertet, som läggs åt sidan.

Omslagskuvert som har lagts åt sidan läggs därefter in i ett eller flera
särskilda omslag som förseglas och förses med a nteckning om innehållet.

6 § När kontrollen enligt 5 § är avslutad, granskas ytterkuverten till de

valförsändelser som inte har lagts åt sidan. Därvid kontrolleras att försän­
delsen är i föreskrivet skick och har gjorts i ordning inom föreskriven tid

samt att ytterkuvertet är tillslutet. Därefter bryts ytterkuvertet. Ihner-

kuverten granskas. Därvid kontrolleras att de är av föreskriven beskaffen­

het, att väljaren har ställt i ordning endast ett innerkuvert för vaije val och

att innerkuverten inte är försedda med obehörig märkning. Godkända

innerkuvert läggs i urnorna. I samband därmed antecknas vid väljarens

namn i röstlängden a tt han har utövat sin rösträtt.

Föreligger någon brist eller felaktighet i ett hänseende som valnämnden

skall kontrollera enligt första stycket, skall det eller de bristfälliga kuverten

tillsammans med väljarens röstkort och ytterkuvertet åter läggas in i om­

slagskuvertet. Detsamma gäller, om ett innerkuvert är tomt eller om det

inte klart framgår att ett kuvert innehåller en valsedel. Omslägskuverten

läggs i sin tur in i ett eller flera omslag som förseglas och förses med
anteckning om innehållet.

Avgivna röster skall räknas tillsammans med de röster som avses i 13

kap. 9 § andra stycket vallagen (1972:620).

Denna lag trä der i kraft den 1 juli 1991 och gäller till utgången av år

1994.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.