SFS 1991:189

910189.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:OEYIJX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:21px;font-family:OEYIJX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:XWAFST+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:OEYIJX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:6px;font-family:WJCWIR+ArialMT;color:#000000;} .ft15{font-size:6px;font-family:XWAFST+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:21px;font-family:XWAFST+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:20px;font-family:XWAFST+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:XWAFST+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:XWAFST+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:XWAFST+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;line-height:21px;font-family:XWAFST+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:22px;font-family:XWAFST+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:509px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:189 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>oRi brevT�stning i F�rbundsrepubliken Tyskland och </b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>den 8 maj 1991 </b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Schweiz; </b></p> <p style="position:absolute;top:604px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 18 april 1991. </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft12">2 � Brevr�stning skall g� till p� f�ljande s�t t. </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft12">V�ljaren l�gger f�r varje val sj�lv in sin valsedel i ett innerkuvert. I </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft12">n�rvaro av tv� vittnen l�gger han sedan in iordningst� llda innerkuvert i ett </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft17">ytterkuvert f�r brevr�stningsf�rs�ndelse och tillsluter detta. D�refter <br/>skriver v�ljaren p� ytterkuvertet en f�rs�kran p� heder och samvete att </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft17">han gjort p� detta s�tt och att f�rs�ndelsen har st�llts i ordning i F�rbunds�<br/>republiken Tyskland respektive Schweiz. Vidare anger han p� ytterkuver�</p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft17">tet dels den dag d� brevr�stningsf�rs�ndelsen har gjorts i ordning, dels sitt <br/>personnummer. Vittnena intygar skriftligen att v�ljaren egenh�ndigt </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:804px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>11':-</b></p> <p style="position:absolute;top:690px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � Vid 1991 �rs ordinarie val till riksdagen och d et samtidiga valet av </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:803px;white-space:nowrap" class="ft12">'"? </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft17">landstingsledam�ter och kommunfullm�ktige samt vid extra val till riks�<br/>dagen och folkom r�stning som infaller f�re 1994 �rs motsvarande val f�r </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft18">r�stber�ttigade som vistas i F�rbundsrepubliken Tyskland eller Schweiz <br/>r�sta genom att fr�n samma land s�nda sina valsedlar till valn�mnden med <br/>posten (brevr�stning). </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft12">Vid b revr�stning till�mpas best�mmelserna i vallagen (1 972:620), om </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft12">inte annat f�ljer av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:803px;white-space:nowrap" class="ft14">"k.*! </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft12">undertecknat f�rs�kran samt att de inte k�nner till n�got f�rh�llande som </p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:803px;white-space:nowrap" class="ft15">S,'. </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">424 </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft12">" Prop. 1990/91: 112, KU41. rskr. 181. </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:807px;white-space:nowrap" class="ft12">" ' </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:2px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft20">v. </p> <p style="position:absolute;top:58px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">strider mot de uppgifter v�ljaren l�mnat p� ytterkuvertet. Vittnenas adres- </p> <p style="position:absolute;top:58px;left:626px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1991:189 </p> <p style="position:absolute;top:80px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft22">ser anges p� ytterkuvertet. Vittnena skall ha fyllt 18 �r. V�ljarens make <br/>eller barn eller makens barn f�r inte vara vittne. </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">Sedan brevr�stnin gsf�rs�ndelsen har gjorts i ordning enligt andra styc�</p> <p style="position:absolute;top:145px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">ket l�gger v�ljaren in f�rs�ndelsen tillsammans med sitt r�stkort i ett </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">omslagskuvert och tillsluter detta. D�refter l�mnas f�rs�ndelsen f�r post�</p> <p style="position:absolute;top:188px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">befordran till valn�mnden i den kommun d�r v�ljaren �r upptagen i </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">allm�n r�stl�ngd eller, om v�ljaren �r upptagen i s�rskild r�stl�ngd, till </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">valn�mnden i den kommun inom vilken den vallokal �r bel�gen d�r den </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft22">s�rskilda r�stl�ngden enligt 4 kap. 20 � vallagen (1972:620) skall finnas <br/>tillg�nglig. </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid val till riksdagen, vid val i hela landet av landstingsledam�ter och </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">kommunfullm�ktige och vid en folkomr�stning f�r brevr�stningsf�rs�n�</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft22">delsen vara iordninggjord tidigast 24 dagar f�re valdag en och skall avges <br/>senast dagen f�re valdagen. Vid extra val till riksdagen och vid folkomr�s t�</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft22">ning samtidigt med s�dana val f�r brevr�stningsf�rs�ndelsen vara iord�<br/>ninggjord tidigast 20 dagar f�re valdagen. F�rs�ndelsen skall anses avgiven </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">den dag d� den �r postst�mplad. Brevr�stningsf�rs�ndelsen b�r l�mnas f�r </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft22">postbefordran i s� god tid att den kan ber�knas vara valn�mnden till <br/>handa senast andra dagen efter valdagen. </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">3 � Vid vaije tillf�lle d� brevr�stningsf�rs�ndelser kommer in till val�</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">n�mnden skall antalet antecknas i et t s�rskilt protokoll. I v�ntan p� den </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft22">offentliga f�rr�ttningen for prelimin�r r�str�kning skall f�rs�ndelserna <br/>f�rvaras p� ett betryggande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft22">4 � Granskning och r�str�kning skall i fr�ga om brevr�stningsf�rs�ndel�<br/>ser ske vid den offentliga f�rr�ttning som avses i 13 kap. 9� vallagen </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">(1972:620). Sedan de �tg�rder som anges i samma paragrafs f�rsta stycke </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">har vidtagits, skall brevr�stningsf�rs�ndelsema granskas p� f�ljande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">Granskningen inleds med att inkomna omslagskuvert med brevr�st�</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft22">ningsf�rs�ndelser r�knas, varefter antalet antecknas i protokollet. D�refter <br/>granskas omslagskuverten. D�rvid kontrolleras att </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft22">1. omslagskuvertet inte har blivit �ppnat efter tillslutandet, <br/>2. omslagskuvertet har avl�mnats f�r postbefordran i F�r bundsrepubli�</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">ken Tyskland eller Schweiz, </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">3. brevr�stningsf�rs�ndelsen inte har avgetts senare �n dagen f�re val�</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">dagen. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">1 de fall d� de n�mnda kraven �r uppfyllda, behandlas omslagskuvertet </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">p� det s�tt som f�reskrivs i 5 �. I annat fall l�ggs omslagskuvertet �t sidan. </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft22">Omslagskuvert som har lagts �t sidan l�ggs d�refter in i ett eller flera <br/>s�rskilda omslag som f�rseglas och f�rses med anteckning om inneh�llet. </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">5 � N�r kontrollen enligt 4 � �r avslutad, �ppnas de omslagskuvert som </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">inte har lagts �t sidan. D�refter kontrolleras att </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">1. omslagskuvertet inneh�ller v�ljarens r�stkort, </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">2. samma v�ljare inte har avgivit s�dant fonsterkuvert som avses i 13 </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">kap. 3 � f�rsta stycket vallagen (1 972:620) eller mer �n en brevr�stnings-</p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rs�ndelse, </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">3. v�ljaren �r r�stber�ttigad i valdis triktet, </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:719px;white-space:nowrap" class="ft20">425 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:65px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1991:189 </p> <p style="position:absolute;top:65px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft30">4. v�ljaren inte r�stat i vallokalen under valdagen. </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft30">I de fall d� de n�mnda kraven �r uppfyllda, behandlas ytterkuvertet p� </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft30">det s�tt som f�reskrivs i 6 �. 1 annat fall l�gg s ytterkuvertet tillsammans </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft30">med v�ljarens r�stkort �ter in i omslagskuvertet, som l�ggs �t sidan. </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft32">Omslagskuvert som har lagts �t sidan l�ggs d�refter in i ett eller flera <br/>s�rskilda omslag som f�rseglas och f�rses med a nteckning om inneh�llet. </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft30">6 � N�r kontrollen enligt 5 � �r avslutad, granskas ytterkuverten till de </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft32">valf�rs�ndelser som inte har lagts �t sidan. D�rvid kontrolleras att f�rs�n�<br/>delsen �r i f�reskrivet skick och har gjorts i ordning inom f�reskriven tid </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft30">samt att ytterkuvertet �r tillslutet. D�refter bryts ytterkuvertet. Ihner-</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft30">kuverten granskas. D�rvid kontrolleras att de �r av f�reskriven beskaffen�</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft30">het, att v�ljaren har st�llt i ordning endast ett innerkuvert f�r vaije val och </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft30">att innerkuverten inte �r f�rsedda med obeh�rig m�rkning. Godk�nda </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft30">innerkuvert l�ggs i urnorna. I samband d�rmed antecknas vid v�ljarens </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft30">namn i r�stl�ngden a tt han har ut�vat sin r�str�tt. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft30">F�religger n�gon brist eller felaktighet i ett h�nseende som valn�mnden </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft30">skall kontrollera enligt f�rsta stycket, skall det eller de bristf�lliga kuverten </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft30">tillsammans med v�ljarens r�stkort och ytterkuvertet �ter l�ggas in i om�</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft30">slagskuvertet. Detsamma g�ller, om ett innerkuvert �r tomt eller om det </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft30">inte klart framg�r att ett kuvert inneh�ller en valsedel. Omsl�gskuverten </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft33">l�ggs i sin tur in i ett eller flera omslag som f�rseglas och f�rses med <br/>anteckning om inneh�llet. </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft30">Avgivna r�ster skall r�knas tillsammans med de r�ster som avses i 13 </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft30">kap. 9 � andra stycket vallagen (1972:620). </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr� der i kraft den 1 juli 1991 och g�ller till utg�ngen av �r </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft30">1994. </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft30">INGVAR CARLSSON </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft30">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft30">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1991:189 Lag

Utkom fr�n trycket

oRi brevT�stning i F�rbundsrepubliken Tyskland och

den 8 maj 1991

Schweiz;

utf�rdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande.

2 � Brevr�stning skall g� till p� f�ljande s�t t.

V�ljaren l�gger f�r varje val sj�lv in sin valsedel i ett innerkuvert. I

n�rvaro av tv� vittnen l�gger han sedan in iordningst� llda innerkuvert i ett

ytterkuvert f�r brevr�stningsf�rs�ndelse och tillsluter detta. D�refter
skriver v�ljaren p� ytterkuvertet en f�rs�kran p� heder och samvete att

han gjort p� detta s�tt och att f�rs�ndelsen har st�llts i ordning i F�rbunds�
republiken Tyskland respektive Schweiz. Vidare anger han p� ytterkuver�

tet dels den dag d� brevr�stningsf�rs�ndelsen har gjorts i ordning, dels sitt
personnummer. Vittnena intygar skriftligen att v�ljaren egenh�ndigt

11':-

1 � Vid 1991 �rs ordinarie val till riksdagen och d et samtidiga valet av

'"?

landstingsledam�ter och kommunfullm�ktige samt vid extra val till riks�
dagen och folkom r�stning som infaller f�re 1994 �rs motsvarande val f�r

r�stber�ttigade som vistas i F�rbundsrepubliken Tyskland eller Schweiz
r�sta genom att fr�n samma land s�nda sina valsedlar till valn�mnden med
posten (brevr�stning).

Vid b revr�stning till�mpas best�mmelserna i vallagen (1 972:620), om

inte annat f�ljer av denna lag.

"k.*!

undertecknat f�rs�kran samt att de inte k�nner till n�got f�rh�llande som

S,'.

424

" Prop. 1990/91: 112, KU41. rskr. 181.

" '

background image

v.

strider mot de uppgifter v�ljaren l�mnat p� ytterkuvertet. Vittnenas adres-

SFS 1991:189

ser anges p� ytterkuvertet. Vittnena skall ha fyllt 18 �r. V�ljarens make
eller barn eller makens barn f�r inte vara vittne.

Sedan brevr�stnin gsf�rs�ndelsen har gjorts i ordning enligt andra styc�

ket l�gger v�ljaren in f�rs�ndelsen tillsammans med sitt r�stkort i ett

omslagskuvert och tillsluter detta. D�refter l�mnas f�rs�ndelsen f�r post�

befordran till valn�mnden i den kommun d�r v�ljaren �r upptagen i

allm�n r�stl�ngd eller, om v�ljaren �r upptagen i s�rskild r�stl�ngd, till

valn�mnden i den kommun inom vilken den vallokal �r bel�gen d�r den

s�rskilda r�stl�ngden enligt 4 kap. 20 � vallagen (1972:620) skall finnas
tillg�nglig.

Vid val till riksdagen, vid val i hela landet av landstingsledam�ter och

kommunfullm�ktige och vid en folkomr�stning f�r brevr�stningsf�rs�n�

delsen vara iordninggjord tidigast 24 dagar f�re valdag en och skall avges
senast dagen f�re valdagen. Vid extra val till riksdagen och vid folkomr�s t�

ning samtidigt med s�dana val f�r brevr�stningsf�rs�ndelsen vara iord�
ninggjord tidigast 20 dagar f�re valdagen. F�rs�ndelsen skall anses avgiven

den dag d� den �r postst�mplad. Brevr�stningsf�rs�ndelsen b�r l�mnas f�r

postbefordran i s� god tid att den kan ber�knas vara valn�mnden till
handa senast andra dagen efter valdagen.

3 � Vid vaije tillf�lle d� brevr�stningsf�rs�ndelser kommer in till val�

n�mnden skall antalet antecknas i et t s�rskilt protokoll. I v�ntan p� den

offentliga f�rr�ttningen for prelimin�r r�str�kning skall f�rs�ndelserna
f�rvaras p� ett betryggande s�tt.

4 � Granskning och r�str�kning skall i fr�ga om brevr�stningsf�rs�ndel�
ser ske vid den offentliga f�rr�ttning som avses i 13 kap. 9� vallagen

(1972:620). Sedan de �tg�rder som anges i samma paragrafs f�rsta stycke

har vidtagits, skall brevr�stningsf�rs�ndelsema granskas p� f�ljande s�tt.

Granskningen inleds med att inkomna omslagskuvert med brevr�st�

ningsf�rs�ndelser r�knas, varefter antalet antecknas i protokollet. D�refter
granskas omslagskuverten. D�rvid kontrolleras att

1. omslagskuvertet inte har blivit �ppnat efter tillslutandet,
2. omslagskuvertet har avl�mnats f�r postbefordran i F�r bundsrepubli�

ken Tyskland eller Schweiz,

3. brevr�stningsf�rs�ndelsen inte har avgetts senare �n dagen f�re val�

dagen.

1 de fall d� de n�mnda kraven �r uppfyllda, behandlas omslagskuvertet

p� det s�tt som f�reskrivs i 5 �. I annat fall l�ggs omslagskuvertet �t sidan.

Omslagskuvert som har lagts �t sidan l�ggs d�refter in i ett eller flera
s�rskilda omslag som f�rseglas och f�rses med anteckning om inneh�llet.

5 � N�r kontrollen enligt 4 � �r avslutad, �ppnas de omslagskuvert som

inte har lagts �t sidan. D�refter kontrolleras att

1. omslagskuvertet inneh�ller v�ljarens r�stkort,

2. samma v�ljare inte har avgivit s�dant fonsterkuvert som avses i 13

kap. 3 � f�rsta stycket vallagen (1 972:620) eller mer �n en brevr�stnings-

f�rs�ndelse,

3. v�ljaren �r r�stber�ttigad i valdis triktet,

425

background image

SFS 1991:189

4. v�ljaren inte r�stat i vallokalen under valdagen.

I de fall d� de n�mnda kraven �r uppfyllda, behandlas ytterkuvertet p�

det s�tt som f�reskrivs i 6 �. 1 annat fall l�gg s ytterkuvertet tillsammans

med v�ljarens r�stkort �ter in i omslagskuvertet, som l�ggs �t sidan.

Omslagskuvert som har lagts �t sidan l�ggs d�refter in i ett eller flera
s�rskilda omslag som f�rseglas och f�rses med a nteckning om inneh�llet.

6 � N�r kontrollen enligt 5 � �r avslutad, granskas ytterkuverten till de

valf�rs�ndelser som inte har lagts �t sidan. D�rvid kontrolleras att f�rs�n�
delsen �r i f�reskrivet skick och har gjorts i ordning inom f�reskriven tid

samt att ytterkuvertet �r tillslutet. D�refter bryts ytterkuvertet. Ihner-

kuverten granskas. D�rvid kontrolleras att de �r av f�reskriven beskaffen�

het, att v�ljaren har st�llt i ordning endast ett innerkuvert f�r vaije val och

att innerkuverten inte �r f�rsedda med obeh�rig m�rkning. Godk�nda

innerkuvert l�ggs i urnorna. I samband d�rmed antecknas vid v�ljarens

namn i r�stl�ngden a tt han har ut�vat sin r�str�tt.

F�religger n�gon brist eller felaktighet i ett h�nseende som valn�mnden

skall kontrollera enligt f�rsta stycket, skall det eller de bristf�lliga kuverten

tillsammans med v�ljarens r�stkort och ytterkuvertet �ter l�ggas in i om�

slagskuvertet. Detsamma g�ller, om ett innerkuvert �r tomt eller om det

inte klart framg�r att ett kuvert inneh�ller en valsedel. Omsl�gskuverten

l�ggs i sin tur in i ett eller flera omslag som f�rseglas och f�rses med
anteckning om inneh�llet.

Avgivna r�ster skall r�knas tillsammans med de r�ster som avses i 13

kap. 9 � andra stycket vallagen (1972:620).

Denna lag tr� der i kraft den 1 juli 1991 och g�ller till utg�ngen av �r

1994.

P� regeringens v�gnar

INGVAR CARLSSON

LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.