SFS 1991:490

910490.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

v

Lag

SFS 1991:490

om ändring i vallagen (1972:620);

Utkom från t rycket

den 11 j uni )991

Utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslu t' föreskrivs i fråga om vallagen (1972:620)^
dels att i 4 kap. 2, 11 och 14§§, 7 kap. 3§ samt 9 kap. 3§ ordet

"kyrkobokförd" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "folkbokford" i

motsvarande form,

dels att i 5 kap. 3 § ordet "kyrkobokforingsort" skall bytas ut mot

"folkbokföringsort",

dels att 2 kap. 3 § skall ha följande lydelse.

2 kap.
3 § Vid tillämpning av 2 § beräknas antalet röstberättigade på grundval
av skattemynd ighetens personband den 1 november föregående år. Vid

beräkningen anses som röstberättigad varje svensk medborgare som fyllt

eller senare under kalenderåret fyller arton år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:153. SkU28, rskr. 320.

^ l-agen omtryckt 199 1:95.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.