SFS 1991:1654

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1991:1654
911654.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1654

om ändring i vallagen (1972:620);

utkom frän trycket

den 19 december 1991

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om vallagen (1972:620)^

dels att i 1 kap. 4 §, 2 kap. 5, 7, 8 och 13 §§, 3 kap. 3 §, 5 kap. 2-4, 8 och

10 §§, 14 kap. 15 a -15 c, 17, 22 och 23 §§ samt 15 kap. 2, 4, 7 och 8 §§

skall orden "landsting" och "landstingskommun" i olika böjnin gsformer

bytas ut mot "landstingsfuUmäktige" respektive "landsting" i motsvaran­

de form,

dels att i 6 kap. 3 §, 14 kap. 3, 17, 18, 22 och 23 §§ samt 15 kap. 2, 7 och

8 §§ skall ordet "suppleant" i olika böjningsformer bytas ut mot "ersätta­

re" i motsvarande form,

dels att 3 kap. 2 § och 14 kap. 19 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 14 kap. 18 a §, av följande

lydelse.

3 kap.

2 § I fråga om valnämnden gäller vad som är föreskrivet om nämnder i

kommunallagen (1991:900).

Om en ändr ing i den kommunala indelningen innebär a tt en ny kom­

mun bildas, skal l indelningsdelegerade snarast möjligt under året innan
indelningsändringen träder i kraft välja ledamöter och ersättare i val­
nämnd för tiden före ikraftträdandet.

14 kap.

18 a § Kommunfullmäktige bestämmer antalet ersättare som skall finnas

för ledamöterna i fullmäktige.

Antalet skall utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal platser

som vaije parti får i kommunen. Om det därvid uppkommer ett brutet tal,
avrundas detta till närmast högre hela tal. Beslutet skall fattas före utgång­
en av mars månad valåret. Länsstyrelsen skall genast underrättas om

kommunfullmäktiges beslut.

19 § För kommunfullmäktige utses ersättare på följande sätt.

För varje ledamot görs en sammanräkning inom det parti, för vilket han

har bliv it vald. Vid vaije sammanräkning tas hänsyn endast till de val­
sedlar som upptar ledamotens namn och som på grund härav gällde för

detta namn, när det fick plats i ordning. Vaije valsedel gäller som hel röst.

Med iakttagan de av att namn på kandidat som har blivit genom valet
utsedd till ledam ot skall anses som obefintl igt tillgodoräknas röstvärdet
det namn som står främst på sedeln. Den som får högsta röstetalet är
utsedd till ersättare för den ledamot som sammanräkningen avser. Mellan

lika tal avgörs företrädet genom lottning.

' Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31.

' Lagen omtryckt 1991:95. Senaste lydelse av 5 kap. 3 § 1991:490.

3081

¬

background image

SFS 1991:1654

Om det antal ersättare som har utsetts enligt andra stycket är mindre än

det antal som kom munfullmäktige har bestä mt enligt 18 a § o ch samma

ersättare har utsetts for tre eller flera ledamöter, görs ytterligare en
sammanräkning for var och en av dessa ledamöter. Därvid skall även

namn på kandidat som har blivit genom valet utsedd till ersättare for den

ledamot som sammanräkningen avser anses som obefintligt. I öv rigt for­

fars på sätt som anges i andra stycket.

Om antalet ersättare fortfarande är mindre än det antal som kommun­

fullmäktige har bestämt enligt 18 a § och samma ersättare har utsetts for
fem eller flera ledamöter, görs ytterligare en sammanräkning for var och en
av dessa ledamöter.

Därefter görs på motsvarande sätt successivt ytterligare samm anräk­

ningar for de ledamöter vilkas ersättare har utsetts for sju eller flera

ledamöter, nio eller flera ledamöter, och så vidare, så länge antalet ersätta­

re är mindre än det antal so m kommunfullmäktige har bestämt enligt 18

a§-

Om samtliga ersättare for en ledamot i ko mmunfullmäktige är förhind­

rade att inställa sig eller att vidare delta i ett sammanträde, skall i ledamo­

tens ställe den ersättare inträda som enligt den bestämda ordningen står i
tur att tjänstgöra for den ledamot som har f^tt den första platsen för partiet

i valkretsen. Om en sådan ersättare inte kan tjänstgöra, skall den ersättare
inträda som står i tur att tjänstgöra f�r den ledamot som har fått den andra
platsen f�r partiet i valkretsen och så vidare efter samma grund.

Om partiets samtliga ersättare i valkretsen är förhindrade att inställa sig

eller att vidare delta i ett sammanträde, inträder ersättare som har utsetts
för partiet i annan valkrets efter den grund som nyss har sagts. Därvid har
den ersättare företräde som har utsetts i den va lkrets där partiets röstetal

är högst.

Kan någon ersättare f� r en viss ledam ot inte utses enligt andra-femte

styckena, utses ingen ersättare f�r den ledamoten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Marianne Eliason

(J ustitiedepartementet)

3082

4''Ii: t,

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.