SFS 1991:1654

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1991:1654
911654.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:TOXNUR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:DJIAGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DJIAGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:TOXNUR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:22px;font-family:DJIAGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:21px;font-family:DJIAGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:DJIAGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:FFYMCD+ArialMT;color:#000000;} .ft22{font-size:27px;font-family:DTFPGJ+Arial;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:19px;line-height:21px;font-family:DJIAGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:19px;line-height:22px;font-family:DJIAGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:76px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:603px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:1654 </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i vallagen (1972:620); </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft12">den 19 december 1991 </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 5 december 1991. </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om vallagen (1972:620)^ </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i 1 kap. 4 �, 2 kap. 5, 7, 8 och 13 ��, 3 kap. 3 �, 5 kap. 2-4, 8 och </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">10 ��, 14 kap. 15 a -15 c, 17, 22 och 23 �� samt 15 kap. 2, 4, 7 och 8 �� </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">skall orden &#34;landsting&#34; och &#34;landstingskommun&#34; i olika b�jnin gsformer </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">bytas ut mot &#34;landstingsfuUm�ktige&#34; respektive &#34;landsting&#34; i motsvaran�</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">de form, </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i 6 kap. 3 �, 14 kap. 3, 17, 18, 22 och 23 �� samt 15 kap. 2, 7 och </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">8 �� skall ordet &#34;suppleant&#34; i olika b�jningsformer bytas ut mot &#34;ers�tta�</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">re&#34; i motsvarande form, </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft15">dels att 3 kap. 2 � och 14 kap. 19 � skall ha f�ljande lydelse, <br/>dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 14 kap. 18 a �, av f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:534px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">2 � I fr�ga om valn�mnden g�ller vad som �r f�reskrivet om n�mnder i </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">kommunallagen (1991:900). </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">Om en �ndr ing i den kommunala indelningen inneb�r a tt en ny kom�</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft15">mun bildas, skal l indelningsdelegerade snarast m�jligt under �ret innan <br/>indelnings�ndringen tr�der i kraft v�lja ledam�ter och ers�ttare i val�<br/>n�mnd f�r tiden f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>14 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:744px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">18 a � Kommunfullm�ktige best�mmer antalet ers�ttare som skall finnas </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">f�r ledam�terna i fullm�ktige. </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft12">Antalet skall utg�ra en viss andel, dock h�gst h�lften, av det antal platser </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft15">som vaije parti f�r i kommunen. Om det d�rvid uppkommer ett brutet tal, <br/>avrundas detta till n�rmast h�gre hela tal. Beslutet skall fattas f�re utg�ng�<br/>en av mars m�nad val�ret. L�nsstyrelsen skall genast underr�ttas om </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">kommunfullm�ktiges beslut. </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">19 � F�r kommunfullm�ktige utses ers�ttare p� f�ljande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">F�r varje ledamot g�rs en sammanr�kning inom det parti, f�r vilket han </p> <p style="position:absolute;top:961px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft15">har bliv it vald. Vid vaije sammanr�kning tas h�nsyn endast till de val�<br/>sedlar som upptar ledamotens namn och som p� grund h�rav g�llde f�r </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">detta namn, n�r det fick plats i ordning. Vaije valsedel g�ller som hel r�st. </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft16">Med iakttagan de av att namn p� kandidat som har blivit genom valet <br/>utsedd till ledam ot skall anses som obefintl igt tillgodor�knas r�stv�rdet <br/>det namn som st�r fr�mst p� sedeln. Den som f�r h�gsta r�stetalet �r <br/>utsedd till ers�ttare f�r den ledamot som sammanr�kningen avser. Mellan </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">lika tal avg�rs f�retr�det genom lottning. </p> <p style="position:absolute;top:1144px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31. </p> <p style="position:absolute;top:1161px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">' Lagen omtryckt 1991:95. Senaste lydelse av 5 kap. 3 � 1991:490. </p> <p style="position:absolute;top:1161px;left:728px;white-space:nowrap" class="ft12">3081 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:73px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1991:1654 </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det antal ers�ttare som har utsetts enligt andra stycket �r mindre �n </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft20">det antal som kom munfullm�ktige har best� mt enligt 18 a � o ch samma </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft24">ers�ttare har utsetts for tre eller flera ledam�ter, g�rs ytterligare en <br/>sammanr�kning for var och en av dessa ledam�ter. D�rvid skall �ven </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft20">namn p� kandidat som har blivit genom valet utsedd till ers�ttare for den </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft20">ledamot som sammanr�kningen avser anses som obefintligt. I �v rigt for�</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft20">fars p� s�tt som anges i andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft20">Om antalet ers�ttare fortfarande �r mindre �n det antal som kommun�</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft25">fullm�ktige har best�mt enligt 18 a � och samma ers�ttare har utsetts for <br/>fem eller flera ledam�ter, g�rs ytterligare en sammanr�kning for var och en <br/>av dessa ledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft20">D�refter g�rs p� motsvarande s�tt successivt ytterligare samm anr�k�</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft20">ningar for de ledam�ter vilkas ers�ttare har utsetts for sju eller flera </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft20">ledam�ter, nio eller flera ledam�ter, och s� vidare, s� l�nge antalet ers�tta�</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft20">re �r mindre �n det antal so m kommunfullm�ktige har best�mt enligt 18 </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft20">a�-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft20">Om samtliga ers�ttare for en ledamot i ko mmunfullm�ktige �r f�rhind�</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft20">rade att inst�lla sig eller att vidare delta i ett sammantr�de, skall i ledamo�</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft25">tens st�lle den ers�ttare intr�da som enligt den best�mda ordningen st�r i <br/>tur att tj�nstg�ra for den ledamot som har f^tt den f�rsta platsen f�r partiet </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft24">i valkretsen. Om en s�dan ers�ttare inte kan tj�nstg�ra, skall den ers�ttare <br/>intr�da som st�r i tur att tj�nstg�ra f�r den ledamot som har f�tt den andra <br/>platsen f�r partiet i valkretsen och s� vidare efter samma grund. </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft20">Om partiets samtliga ers�ttare i valkretsen �r f�rhindrade att inst�lla sig </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft24">eller att vidare delta i ett sammantr�de, intr�der ers�ttare som har utsetts <br/>f�r partiet i annan valkrets efter den grund som nyss har sagts. D�rvid har <br/>den ers�ttare f�retr�de som har utsetts i den va lkrets d�r partiets r�stetal </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft20">�r h�gst. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft20">Kan n�gon ers�ttare f� r en viss ledam ot inte utses enligt andra-femte </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft20">styckena, utses ingen ers�ttare f�r den ledamoten. </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992. </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft20">REIDUNN LAUR�N </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Marianne Eliason </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">(J ustitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft21">3082 </p> <p style="position:absolute;top:1232px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4''Ii: t, </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1991:1654

om �ndring i vallagen (1972:620);

utkom fr�n trycket

den 19 december 1991

utf�rdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om vallagen (1972:620)^

dels att i 1 kap. 4 �, 2 kap. 5, 7, 8 och 13 ��, 3 kap. 3 �, 5 kap. 2-4, 8 och

10 ��, 14 kap. 15 a -15 c, 17, 22 och 23 �� samt 15 kap. 2, 4, 7 och 8 ��

skall orden "landsting" och "landstingskommun" i olika b�jnin gsformer

bytas ut mot "landstingsfuUm�ktige" respektive "landsting" i motsvaran�

de form,

dels att i 6 kap. 3 �, 14 kap. 3, 17, 18, 22 och 23 �� samt 15 kap. 2, 7 och

8 �� skall ordet "suppleant" i olika b�jningsformer bytas ut mot "ers�tta�

re" i motsvarande form,

dels att 3 kap. 2 � och 14 kap. 19 � skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 14 kap. 18 a �, av f�ljande

lydelse.

3 kap.

2 � I fr�ga om valn�mnden g�ller vad som �r f�reskrivet om n�mnder i

kommunallagen (1991:900).

Om en �ndr ing i den kommunala indelningen inneb�r a tt en ny kom�

mun bildas, skal l indelningsdelegerade snarast m�jligt under �ret innan
indelnings�ndringen tr�der i kraft v�lja ledam�ter och ers�ttare i val�
n�mnd f�r tiden f�re ikrafttr�dandet.

14 kap.

18 a � Kommunfullm�ktige best�mmer antalet ers�ttare som skall finnas

f�r ledam�terna i fullm�ktige.

Antalet skall utg�ra en viss andel, dock h�gst h�lften, av det antal platser

som vaije parti f�r i kommunen. Om det d�rvid uppkommer ett brutet tal,
avrundas detta till n�rmast h�gre hela tal. Beslutet skall fattas f�re utg�ng�
en av mars m�nad val�ret. L�nsstyrelsen skall genast underr�ttas om

kommunfullm�ktiges beslut.

19 � F�r kommunfullm�ktige utses ers�ttare p� f�ljande s�tt.

F�r varje ledamot g�rs en sammanr�kning inom det parti, f�r vilket han

har bliv it vald. Vid vaije sammanr�kning tas h�nsyn endast till de val�
sedlar som upptar ledamotens namn och som p� grund h�rav g�llde f�r

detta namn, n�r det fick plats i ordning. Vaije valsedel g�ller som hel r�st.

Med iakttagan de av att namn p� kandidat som har blivit genom valet
utsedd till ledam ot skall anses som obefintl igt tillgodor�knas r�stv�rdet
det namn som st�r fr�mst p� sedeln. Den som f�r h�gsta r�stetalet �r
utsedd till ers�ttare f�r den ledamot som sammanr�kningen avser. Mellan

lika tal avg�rs f�retr�det genom lottning.

' Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31.

' Lagen omtryckt 1991:95. Senaste lydelse av 5 kap. 3 � 1991:490.

3081

background image

SFS 1991:1654

Om det antal ers�ttare som har utsetts enligt andra stycket �r mindre �n

det antal som kom munfullm�ktige har best� mt enligt 18 a � o ch samma

ers�ttare har utsetts for tre eller flera ledam�ter, g�rs ytterligare en
sammanr�kning for var och en av dessa ledam�ter. D�rvid skall �ven

namn p� kandidat som har blivit genom valet utsedd till ers�ttare for den

ledamot som sammanr�kningen avser anses som obefintligt. I �v rigt for�

fars p� s�tt som anges i andra stycket.

Om antalet ers�ttare fortfarande �r mindre �n det antal som kommun�

fullm�ktige har best�mt enligt 18 a � och samma ers�ttare har utsetts for
fem eller flera ledam�ter, g�rs ytterligare en sammanr�kning for var och en
av dessa ledam�ter.

D�refter g�rs p� motsvarande s�tt successivt ytterligare samm anr�k�

ningar for de ledam�ter vilkas ers�ttare har utsetts for sju eller flera

ledam�ter, nio eller flera ledam�ter, och s� vidare, s� l�nge antalet ers�tta�

re �r mindre �n det antal so m kommunfullm�ktige har best�mt enligt 18

a�-

Om samtliga ers�ttare for en ledamot i ko mmunfullm�ktige �r f�rhind�

rade att inst�lla sig eller att vidare delta i ett sammantr�de, skall i ledamo�

tens st�lle den ers�ttare intr�da som enligt den best�mda ordningen st�r i
tur att tj�nstg�ra for den ledamot som har f^tt den f�rsta platsen f�r partiet

i valkretsen. Om en s�dan ers�ttare inte kan tj�nstg�ra, skall den ers�ttare
intr�da som st�r i tur att tj�nstg�ra f�r den ledamot som har f�tt den andra
platsen f�r partiet i valkretsen och s� vidare efter samma grund.

Om partiets samtliga ers�ttare i valkretsen �r f�rhindrade att inst�lla sig

eller att vidare delta i ett sammantr�de, intr�der ers�ttare som har utsetts
f�r partiet i annan valkrets efter den grund som nyss har sagts. D�rvid har
den ers�ttare f�retr�de som har utsetts i den va lkrets d�r partiets r�stetal

�r h�gst.

Kan n�gon ers�ttare f� r en viss ledam ot inte utses enligt andra-femte

styckena, utses ingen ers�ttare f�r den ledamoten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992.

P� regeringens v�gnar

REIDUNN LAUR�N

Marianne Eliason

(J ustitiedepartementet)

3082

4''Ii: t,

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.