SFS 1976:99

760099.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:99

Utkom från trycket

den 30 mars 1976

Lag

om ändring i vallagen (1972:620);

utfärdad den 18 mars 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 4 kap. 11-13 §§, 8 kap. 3 och

5 §§, 10 kap. 8 och 14 §§ samt 11 kap . 3 och 4 §§ vallagen (1972; 620) skall
ha nedan angivna lydelse.

4 kap.
11

Svensk medborgare som ej är bosatt i riket har rösträtt vid val till

riksdagen, om han varit kyrkobokförd här någon gång under de senast för­

flutna sju kalenderåren och ej på grund av 3 kap. 2 § regeringsformen är

utesluten från rösträtt.

Svensk medborgare skall anses bosatt utom riket, om han enligt länssty­

relsens personband ej är kyrkobokförd här.

164

' Prop. 1975/76: 111, KU 1975/76:43, rskr 1975/76; 175.

' Senaste lydelse 1974:215.

¬

background image

12

Särskild röstlängd för val till riksdagen upprättas årligen för varje

SFS 1976:99

valkrets av centrala valmyndigheten. Längden skall vara upprättad senast

den 15 juni.

I särskild röstlängd upptages, efter ansökan, den som den 1 j uni har

rösträtt enligt 11 §. Den som upptagits i sär skild röstlängd som upprättats
under år då ordinarie val till riksdagen äger rum, upptages dock utan ansö­
kan i särskild röstlängd som upprättas under de två följande åren, om han

fortfarande har rösträtt enligt 11 §. � ven den som den 1 juni ej fyllt aderton
år upptages i den särskilda röstlängden, om han fyllt eller före den 1 se p­

tember det år röstlängden upprättas fyller sjutton år och hinder ej möter i
övrigt. För den som ej fyllt aderton år den 1 sept ember det år röstlängden
upprättas antecknas den dag då han blir röstberättigad.

Framgår i a nmärkningsärende att någon upphört att vara röstberättigad

på grund av omständighet som inträffat efter den 1 juni , skall han ej vara
upptagen i särskild röstlängd.

13

Ansökan att bli upptagen i s ärskild röstlängd göres skriftligen hos

centrala valmyndigheten senast den 1 jun i. Ansökan som göres för sent

upptages ej till pr övning.

Blanketter till ansökan skall finnas tillgängliga hos centrala valmyndighe­

ten samt hos svensk beskickning och annan svensk utlandsmyndighet som

centrala valmyndigheten bestämmer.

8 kap.

3 § Väljare bör vid röstning i vallo kal medföra sitt röstkort.

Röstning på postanstalt, hos utlandsmyndighet eller på fartyg får icke

ske utan att röstkortet avlämnas. Väljare som vill rösta hos utlandsmyn­
dighet eller på fartyg får dock i ställe t för att avlämna röstkort förete giltigt

svenskt pass. Vidare får väljare som innehar sjöfartsbok rösta på fartyg

utan att röstkort avlämnas. I fall då väljaren ej avlämnar röstkort skall
röstmottagaren upprätta ett adresskort för honom.

5 § Vid rö stning på postanstalt, hos utlandsmyndighet eller på fartyg läg­

ger väljaren för varje val in sin valsedel i ett valkuvert och lämnar kuverten

till rö stmottagaren. Denne lägger in mottagna kuvert tillsammans med väl­

jarens röstkort eller adresskort i ett ytterkuvert som tillslutes.

10 kap.

8 § Röstning hos utlandsmyndighet går till på följande sätt.

När väljaren visat upp sitt röstkort eller giltigt svenskt pass för röstmot­

tagaren, får han av denne ett valkuvert för vart och ett av valen. Han upp­

söker därefter en av de avskilda platserna och lägger där för varje val in sin

valsedel i e tt valkuvert. Valsedel får ej vikas.

Väljaren lämnar valkuvert och röstkortet till r östmottagaren. Kan välja­

ren ej förete röstkort skall röstmottagaren med ledning av väljarens pass

och de uppgifter denne kan lämna upprätta ett adresskort. Röstmottagaren

kontrollerar att väljaren ställt i o rdning endast ett valkuvert för varje va!

^Senaste lydelse 1974:215.

⬢' �ndr ingen innebär bi. a. att andra stycket upphävs.

165

¬

background image

SFS 1976:99

och att kuvertet ej är försett med obehörig märkning. Därefter lägger röst-

mottagaren i v äljarens närvaro in m ottagna valkuvert i ett ytterkuvert till­

sammans med väljarens röstkort eller adresskort, vilket placeras närmast

ytterkuvertets fönster, och tillsluter ytterkuvertet. Röstmottagaren tar

slutligen hand om ytterkuvertet samt antecknar på en särskild förteckning

väljarens namn, den valnämnd till vilken ytterkuvertet skall sändas och det
värdepostnummer som finns på kuvertet.

Väljare som ej är känd för röstmottagaren skall legitimera sig. Gör han

ej det, får han icke rösta.

14 § I fråga om röstning på fartyg äger 8-10 §§ motsvarande tillämpning.

Röstmottagare på fartyg får dock lämna mottagna ytterkuvert till svensk

utlandsmyndighet som centrala valmyndigheten bestämmer för vidare be­

fordran till centrala valmyndigheten.

Kan väljaren ej förete röstkort eller giltigt svenskt pass men innehar han

sjöfartsbok, skall röstmottagaren i stället upprätta ett adresskort för ho­

nom med ledning av sjöfartsboken och de uppgifter han kan lämna.

Adresskortet lägges in i y tterkuvertet tillsammans med valkuvert som väl­

jaren avgivit.

Il kap.

3 § Väljare, som på grund av sjukdom, rörelsehinder eller hög ålder ej

kan inställa sig i vallokalen för det valdistrikt där han är upptagen i r öst­

längd eller, om han vistas utomlands, hos närmaste utlandsmyndighet där

röstning äger rum, får lämna valsedel genom bud. Bud får den vara som är
väljarens barn, barnbarn, fader, moder eller syskon eller hans vårdare och

som fyllt 18 år. Sådan valsedelsförsändelse anordnas på följande sätt.

Väljaren lägger för vaije val själv in sin valsedel i ett irmerkuvert. I när­

varo av budet och ett vittne lägger han sedan in iordningställda innerkuvert

i ett ytterkuvert för valsedelsförsändelse och tillsluter detta. Därefter teck­
nar väljaren på ytterkuvertet försäkran på heder och samvete att han förfa­

rit på detta sätt samt att han av anledning som anges i första stycket ej kan

inställa sig för röstning i vallokalen for valdistriktet eller hos utlandsmyn­
digheten. Budet och vittnet intygar skriftligen att väljaren egenhändigt un­
dertecknat försäkran samt att något förhållande som strider mot innehållet

ej är känt för dem. Vittne skall ha'fyllt 18 år. Väljarens make eller barn el­

ler makens barn får ej vara vittne.

Valsedelsförsändelse får vara anordnad tidigast 24 dagar före valdagen.

Dagen för försändelsens anordnande anges på ytterkuvertet.

4 § Valsedelsförsändelse enligt 3 § lämnas i val lokalen för det valdistrikt
där väljaren är upptagen i röstlängd. Sådan försändelse får lämnas även på

postanstalt eller hos utlandsmyndighet där röstning äger rum.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift på

den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

166

LENNART GEIJER

Sigvard Holstad
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.