SFS 2017:748 Lag om ändring i vallagen (2005:837)

170748.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vallagen (2005:837);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 och 3 §§, 5 kap. 2 a § och

14 kap. 16 § vallagen (2005:837) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om genomförande av val till riksdagen,

landstings- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet.

Vissa grundläggande bestämmelser om val finns i regeringsformen och

kommunallagen (2017:725).

Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande.

AVDELNING I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 kap. – Inledande bestämmelser
2 kap. – Partier och kandidater
3 kap. – Valmyndigheter m.m.
4 kap. – Valkretsar och valdistrikt m.m.
5 kap. – Röstlängder och röstkort
6 kap. – Valsedlar och kuvert

AVDELNING II. GENOMFÖRANDE AV VAL
7 kap. – Allmänna bestämmelser om röstning
8 kap. – Allmänna bestämmelser om röstmottagning
9 kap. – Röstmottagning i vallokal
10 kap. – Röstmottagning i röstningslokal

AVDELNING III. RÄKNING AV RÖSTER
11 kap. – Preliminär rösträkning i vallokal
12 kap. – Valnämndens rösträkning
13 kap. – Slutlig rösträkning

AVDELNING IV. FÖRDELNING AV MANDAT
14 kap. – Fördelning av mandat

AVDELNING V. AVSLUTANDE BESTÄMMELSER
15 kap. – Överklagande

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:748

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:748

3 §

2

Ordinarie val till riksdagen och ordinarie val till landstings- och kom-

munfullmäktige ska hållas samma dag. Valdag ska vara den andra söndagen i
september. Val till Europaparlamentet ska hållas i juni vart femte år. Om
Europeiska unionens råd i ett särskilt fall beslutar det, ska valet i stället hållas
i april, maj eller juli valåret.

Vid omval till riksdagen bestämmer regeringen vilken dag som ska vara

valdag. Vid omval till landstings- och kommunfullmäktige bestämmer den
centrala valmyndigheten, efter samråd med länsstyrelsen, vilken dag som ska
vara valdag.

Vid extra val enligt 3 kap. 11 § regeringsformen bestämmer regeringen

vilken dag som ska vara valdag.

Vid extra val enligt 6 kap. 5 § regeringsformen bestämmer riksdagens tal-

man, efter samråd med den centrala valmyndigheten, vilken dag som ska vara
valdag.

Vid extra val enligt 5 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) bestämmer

landstings- eller kommunfullmäktige, efter samråd med den centrala valmyn-
digheten och länsstyrelsen, vilken dag som ska vara valdag.

5 kap.

2 a §

3

Vid val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige ska uni-

onsmedborgare som enligt 1 kap. 7 § andra stycket kommunallagen
(2017:725) har rösträtt tas upp i röstlängd om de skriftligen senast 30 dagar
före valdagen hos den centrala valmyndigheten

1. anmäler att de vill bli upptagna i röstlängden, och
2. anger sin nationalitet, sin adress i Sverige samt sin födelsetid eller i före-

kommande fall sitt personnummer.

Väljare som har tagits upp i röstlängd enligt denna paragraf står kvar där

tills de stryks från den på egen begäran eller villkoren för rösträtt inte längre
är uppfyllda.

14 kap.

16 §

Ersättare i kommunfullmäktige utses i första hand på grundval av ord-

ningen mellan kandidaterna som framkommer vid beräkningen av deras per-
sonliga röstetal enligt 9 §.

I andra hand utses ersättare genom en beräkning inom det parti för vilket

han eller hon har blivit vald. Vid varje beräkning tas hänsyn bara till de val-
sedlar som upptar ledamotens namn och som därför gällde för detta namn, när
det fick plats i ordningen. Varje valsedel gäller som en hel röst. Röstvärdet
ska tillgodoräknas det namn som står främst på sedeln av dem som inte blivit
utsedda till ledamot. Den som får högsta röstetalet är utsedd till ersättare för
den ledamot som beräkningen avser.

Om det antal ersättare som har utsetts är mindre än det antal som kommun-

fullmäktige har bestämt enligt 5 kap. 8 § andra stycket kommunallagen
(2017:725) och samma ersättare har utsetts för tre eller flera ledamöter, utses
ytterligare en ersättare för var och en av dessa ledamöter. Då ska även namnet
på en kandidat som genom valet blivit utsedd till ersättare för den ledamot

2 Senaste lydelse 2013:1159.

3 Senaste lydelse 2013:1159.

background image

3

SFS 2017:748

som beräkningen avser anses som obefintligt. I övrigt görs på det sätt som
anges i första och andra stycket.

Om antalet ersättare fortfarande är mindre än det antal som kommunfull-

mäktige har bestämt enligt 5 kap. 8 § andra stycket kommunallagen och
samma ersättare har utsetts för fem eller flera ledamöter, utses ytterligare en
ersättare för var och en av dessa ledamöter.

Därefter görs på motsvarande sätt successivt ytterligare beräkningar för de

ledamöter vilkas ersättare har utsetts för sju eller flera ledamöter, nio eller
flera ledamöter, och så vidare, så länge antalet ersättare är mindre än det antal
som kommunfullmäktige har bestämt.

Om andelen ersättare av de platser som ett parti fått utgör ett brutet tal, ska

detta avrundas till närmast högre hela tal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.