SFS 2018:823 Lag om ändring i vallagen (2005:837)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 2018:823 Lag om ändring i vallagen (2005:837)
SFS2018-823.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i vallagen (2005:837)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 kap. 10 och 16 §§ vallagen

(2005:837) ska ha följande lydelse.

15 kap.
10 §
Ett beslut genom vilket någon har förordnats till ledamot i landstings-

eller kommunfullmäktige eller till ersättare gäller även om beslutet har

överklagats. Om någon annan förordnats till ledamot eller ersättare med

anledning av överklagandet, gäller det beslutet så snart det val eller den sam-

manräkning har avslutats som ledamoten eller ersättaren blivit förordnad

genom.

Ledamöter i Europaparlamentet tillträder sitt uppdrag då de förordnats

och deras behörighet prövats av Europaparlamentet.

Bestämmelserna om inhibition i 48 § förvaltningslagen (2017:900) till-

lämpas inte i fråga om förordnande som avses i denna paragraf.

16 §2 I fråga om beslut som får överklagas enligt detta kapitel tillämpas

inte 37�39 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2018:28.

SFS 2018:823

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.