SFS 1993:1399 Lag om ändring i vallagen (1972:620)

SFS 1993_1399 Lag om ändring i vallagen (1972_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1399

Utkom från trycket
den 21 december 1993

Lag
om ändring i vallagen (1972:620);

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om vallagen (1972:620)2
dels att 4 kap. 5, 8, 10, 17 och 21 §§ samt 11 kap. 1 — 2 §§ skall upphöra

att gälla,

dels att 4 kap. 1— 4 , 6 , 7 , 9 , 12— 16, 18 och 20 §§, 6 kap. 5 — 7 §§, 7 kap.

2— 3 §§, 8 kap. 3, 7— 9 §§, 10 kap. 8 och 14 §§, 11 kap. 3 — 5, 6 a och 7—
9 §§, 12 kap. 4 §, 13 kap. 4 — 6, 9 — 10 §§, 14 kap. 4 och 8 §§ samt 15 kap. 4
och 7 §§ skall ha följande lydelse.

4 kap.

1 § Allmän röstlängd upprättas årligen för varje valdistrikt av skatte-
myndigheten. Längden skall vara upprättad senast den 15 juli. Utskrift av
röstlängden skall göras varje år då ordinarie val till riksdagen och val i hela
landet till kommun- och landstingsfullmäktige skall hållas. En sådan ut-
skrift skall också göras inför extra val eller inför folkomröstning som hålls
under andra år.

2 §3 I allmän röstlängd tas upp svensk medborgare som den 1 juli enligt
skattemyndighetens personband är folkbokförd i valdistriktet och som har
fyllt eller före den 1 september det år röstlängden upprättas fyller sjutton
år. Om en beslutad ändring i den kommunala indelningen skall träda i
kraft vid följande årsskifte, tas i längden upp den som skall vara folkbok-
förd i distriktet enligt den nya indelningen.

Under de förutsättningar som i första stycket anges för svenska medbor-

gare tas i röstlängden upp även de utlänningar som enligt skattemyndighe-
tens personband har varit folkbokförda i riket den 1 november de tre åren
närmast före valåret.

För den som ej fyllt aderton år den 1 september det år röstlängden

upprättas antecknas den dag då han blir röstberättigad.

För utlänningar antecknas att rösträtt ej föreligger vid val till riksdagen.

3 § Allmän röstlängd skall hållas tillgänglig för granskning hos skatte-
myndigheten varje vardag med undantag av lördag under tiden den 16

juli—25 augusti eller, om sistnämnda dag är en lördag eller söndag, till och

med närmast följande måndag.

1

Prop. 1993/94:21, bet. 1993/94:KU12, rskr. 1993/94:45.

2

Lagen omtryckt 1991:95.

3

Senaste lydelse 1991:490.

3630

background image

3631

SFS 1993:1399

4 § Den som anser att allmän röstlängd är felaktig på så sätt att han

oriktigt uteslutits från rösträtt eller att han tagits upp i röstlängden för ett
annat valdistrikt än det där han är folkbokförd eller att någon annan
uppgift om honom är oriktig får senast den 25 augusti skriftligen begära att
uppgiften rättas.

Omständigheter som inträffat efter den 1 juli får inte ligga till grund för

rättelse.

Frågor om rättelse prövas av skattemyndigheten. Ett beslut om rättelse

skall genast föras in i röstlängden.

6 § Skattemyndighetens beslut i ärenden om rättelse enligt 4 § får över-
klagas endast i samband med överklagande av det val vid vilket beslutet
har gällt. I ett sådant ärende får endast bevis som har företetts hos skatte-
myndigheten åberopas.

7 § Allmän röstlängd gäller från och med den 1 september det år röst-
längden upprättas till och med den 31 augusti påföljande år, om inte annat
följer av 9 §.

9 § Har allmän röstlängd i någon del förklarats felaktig på grund av ett
överklagande i samband med att ett val överklagats, skall skattemyndighe-
ten rätta längden i enlighet med förklaringen.

12 § Särskild röstlängd för val till riksdagen upprättas årligen för varje
valkrets av centrala valmyndigheten. Längden skall vara upprättad senast

den 15 juli.

I särskild röstlängd upptas, efter ansökan, den som den 1 juli har rösträtt

enligt 11 §. Under år då ordinarie val till riksdagen inte äger rum tas i
längden upp, även utan ansökan, den som har tagits upp i särskild röst-
längd för det närmast föregående året, om han fortfarande har rösträtt
enligt 11 §. Även den som den 1 juli inte fyllt arton år tas upp i den
särskilda röstlängden, om han fyllt eller före den 1 september det år
röstlängden upprättas fyller sjutton år och det inte möter något hinder i
övrigt. För den som inte fyllt arton år den 1 september det år röstlängden
upprättas antecknas den dag då han blir röstberättigad.

13 § Ansökan att bli upptagen i särskild röstlängd görs skriftligen hos

centrala valmyndigheten senast den 1 juli. I ansökningshandlingen skall
sökanden på heder och samvete försäkra att han är svensk medborgare.
Försäkran skall vara avgiven samma år som röstlängden upprättas. Ansö-
kan som görs för sent eller saknar försäkran som har sagts nu tas inte upp
till prövning.

Blanketter till ansökan skall finnas tillgängliga hos centrala valmyndig-

heten samt hos svensk beskickning och annan svensk utlandsmyndighet
som centrala valmyndigheten bestämmer.

background image

SFS 1993:1399

14 §4 Beslut över ansökan att bli upptagen i särskild röstlängd meddelas

så snart det kan ske.

Den som skall upptagas i särskild röstlängd uppföres i röstlängden för

den valkrets där han senast varit folkbokförd.

Bifalles inte ansökan om att bli upptagen i särskild röstlängd, skall

centrala valmyndigheten genast underrätta sökanden om beslutet.

15 § Så snart röstlängden har upprättats, sänds den till den skattemyn-

dighet till vilken valkretsen hör. Hos skattemyndigheten skall röstlängden
hållas tillgänglig för granskning varje vardag med undantag av lördag
under tiden den 16 juli —25 augusti eller, om sistnämnda dag är en lördag
eller söndag, till och med närmast följande måndag.

16 § Den som anser att särskild röstlängd är felaktig på så sätt att han

oriktigt uteslutits från rösträtt eller att någon uppgift om honom är oriktig
får senast den 25 augusti skriftligen begära att uppgiften rättas.

Omständigheter som inträffat efter den 1 juli får inte ligga till grund för

rättelse.

Frågor om rättelse prövas av centrala valmyndigheten som ansvarar för

att en rättelse genast förs in i röstlängden.

18 § Centrala valmyndighetens beslut i ärenden som sägs i 16 § får

överklagas endast i samband med överklagande av det val vid vilket
beslutet har gällt. I ett sådant ärende får endast bevis som har företetts hos
centrala valmyndigheten åberopas.

Har röstlängden i någon del förklarats felaktig på grund av talan som

avses i första stycket, skall centrala valmyndigheten rätta längden i enlig-
het med förklaringen.

20 § När val äger rum, skall särskild röstlängd vara tillgänglig i valloka-
len för det valdistrikt som centrala valmyndigheten bestämmer. Beslut om
detta meddelas senast den dag som enligt 15 § är sista dag för granskning
och förs in i röstlängden.

6 kap.

5 § I fråga om ett parti, som deltar i riksdagsval och som vid något av de
två senaste riksdagsvalen har fått eller vid det förestående valet får mer än
en procent av rösterna i hela landet, svarar staten för kostnaden för
blanketter till valsedlar till ett antal som motsvarar tre gånger antalet
röstberättigade i valkretsen. Detta gäller även ett parti som utan att ha
uppnått den angivna röstandelen är eller genom det förestående valet blir
representerat i riksdagen.

I fråga om ett parti, som deltar i val till kommun- eller landstingsfull-

mäktige och som är eller genom det förestående valet blir representerat i
den församling valet gäller, svarar staten för kostnaden för blanketter till
valsedlar till ett antal som motsvarar tre gånger antalet röstberättigade i
valet.

4

Senaste lydelse 1991:490.

3632

background image

SFS 1993:1399

Vid tillämpning av första och andra styckena beräknas antalet röstberät-

tigade på grundval av uppgifterna i folkbokföringen den 1 november
föregående år.

6 § Har blanketter till valsedlar betalats i förskott och har valsedlarna
använts för parti som enligt 5 § är berättigat att få valsedelsblanketter
kostnadsfritt vid valet, skall förskottet återbetalas i den mån antalet val-
sedlar som partiet får kostnadsfritt därigenom inte kommer att överstiga, i
fråga om val till riksdagen tre gånger antalet röstberättigade i valkretsen
och i fråga om annat val tre gånger antalet röstberättigade vid valet.
Antalet röstberättigade beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokfö-
ringen den 1 november föregående år. Belopp som återbetalas tillställs
partiet oavsett vem som har erlagt förskottet.

7 § Om beställaren begär det, förser centrala valmyndigheten utan sär-
skild ersättning valsedelsblanketterna med partibeteckning, kandidat-

namn samt valkrets- och valbeteckningar.

Centrala valmyndigheten får förse valsedelsblanketter och valsedlar

med särskild beteckning för att underlätta räkningen av dem.

7 kap.

2 § Röstkort upprättas av skattemyndigheten.

Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela riket till kommun- och

landstingsfullmäktige skall röstkorten sändas till de röstberättigade senast
45 dagar före valdagen. Vid annat val skall röstkorten sändas till de
röstberättigade senast 16 dagar före valdagen.

För val som äger rum samtidigt upprättas gemensamt röstkort.

3 §5 Har röstberättigad förlorat sitt röstkort eller har röstkortet ej kom-
mit honom till handa, är han berättigad att efter framställning få ett
duplettröstkort.

Framställning om duplettröstkort görs hos skattemyndigheten. Duplett-

röstkort får inte lämnas ut senare än dagen före valdagen. Vid framställ-
ningen skall sökanden uppge sitt fullständiga namn och personnummer
samt, om han är uppförd i särskild röstlängd, hemvistet i den ort i landet
där han senast var folkbokförd.

Motsvarande gäller om den röstberättigade önskar få röstkort innan

röstkorten blivit översända till de röstberättigade.

Röstkort får inte lämnas ut före den 15 juli.

8 kap.

3 § Väljare bör vid röstning i vallokal medföra sitt röstkort.

Röstning på postkontor, hos utlandsmyndighet eller på fartyg får inte

ske utan att röstkortet avlämnas. Väljare som vill rösta hos utlandsmyn-
dighet eller på fartyg får dock rösta utan att röstkort avlämnas om han
visar upp en giltig identitetshandling. Vidare får väljare som innehar
sjöfartsbok rösta på fartyg utan att röstkort avlämnas. I fall då väljaren

5

Senaste lydelse 1991:490.

background image

SFS 1993:1399

inte avlämnar röstkort skall röstmottagaren upprätta ett adresskort för
honom.

7 § Vid röstning med valsedelsförsändelse lägger väljaren för varje val in
sin valsedel i ett valkuvert. Iordningställda kuvert läggs därefter in i ett
ytterkuvert för valsedelsförsändelse som tillsluts. Detta lämnas genom bud
eller lantbrevbärare till valförrättaren eller röstmottagaren.

Avlämnas valsedelsförsändelse i vallokal, öppnar valförrättaren ytter-

kuvertet och lägger de valkuvert som väljaren gjort i ordning i valurna.

Avlämnas valsedelsförsändelse på ett postkontor, hos en utlandsmyn-

dighet eller på ett fartyg, lägger röstmottagaren in försändelsen tillsam-
mans med väljarens röstkort i ett fönsterkuvert. I de fall som avses i

11 kap. 8 § andra stycket läggs adresskortet i fönsterkuvertet i stället för

röstkortet. Fönsterkuvertet behandlas därefter som anges i 6 §.

8 § Kuvert tillhandahålles endast genom centrala valmyndighetens för-
sorg.

Valkuvert skall vara utformade på ett sådant sätt att färgen på den

valsedel som väljaren lagt i kuvertet kan ses utan att valhemligheten röjs.

9 § Valkuvert tillställs valnämnder och röstmottagare. Fönsterkuvert
som avses i 5 § tillställs röstmottagare.

Valkuvert och ytterkuvert för valsedelsförsändelse skall i god tid före

valet finnas tillgängliga

1. hos valnämnden och hos de personer åt vilka nämnden har uppdragit

att gå väljarna till hända i sådant hänseende,

2. på postkontor samt hos lantbrevbärare som tar emot valsedelsförsän-

delser,

3. hos utlandsmyndigheter och på fartyg där röstning skall äga rum.
Valkuvert och ytterkuvert för valsedelsförsändelse skall dessutom på

begäran kostnadsfritt tillhandahållas parti som vid något av de två senaste
riksdagsvalen har fått mer än en procent av rösterna i hela landet.

10 kap.

8 § Röstning hos utlandsmyndighet går till på följande sätt.

Av röstmottagaren får väljaren ett valkuvert för vart och ett av de val

som han vill delta i. Han uppsöker därefter en av de avskilda platserna och
lägger där för varje val in sin valsedel i ett valkuvert. Valsedel får inte
vikas.

Väljaren lämnar valkuvert och röstkortet till röstmottagaren. Kan välja-

ren inte visa upp röstkort skall röstmottagaren med ledning av giltig
identitetshandling för väljaren och de uppgifter denne kan lämna upprätta
ett adresskort. Röstmottagaren kontrollerar att väljaren ställt i ordning
endast ett valkuvert för varje val och att kuvertet inte är försett med någon
obehörig märkning. Därefter lägger röstmottagaren i väljarens närvaro in
mottagna valkuvert i ett fönsterkuvert tillsammans med väljarens röstkort
eller adresskort, vilket placeras närmast det kuvertets fönster, och tillsluter
fönsterkuvertet. Röstmottagaren tar slutligen hand om fönsterkuvertet

3634

background image

SFS 1993:1399

samt antecknar väljarens namn på en särskild förteckning. På fönster-
kuvertet antecknas det värdepostnummer som är angivet i förteckningen.

Väljare som inte är känd för röstmottagaren skall legitimera sig. Gör han

inte det, får han inte rösta.

14 § I fråga om röstning på fartyg äger 8—10 §§ motsvarande till-

lämpning. Röstmottagare på fartyg får dock lämna mottagna fönsterkuvert
till svensk utlandsmyndighet som centrala valmyndigheten bestämmer för

vidarebefordran till centrala valmyndigheten.

Kan väljaren inte visa upp röstkort eller en giltig identitetshandling men

innehar han sjöfartsbok, skall röstmottagaren i stället upprätta ett adress-
kort för honom med ledning av sjöfartsboken och de uppgifter han kan
lämna. Adresskortet läggs in i fönsterkuvertet tillsammans med valkuvert
som väljaren lämnat.

11 kap.

3 § Väljare, som på grund av sjukdom, rörelsehinder eller hög ålder inte
kan inställa sig i vallokalen för det valdistrikt där han är upptagen i
röstlängd eller, om han vistas utomlands, hos en utlandsmyndighet där
röstning äger rum eller, om han befinner sig ombord på fartyg där röstning
äger rum, får lämna valsedel genom bud. Bud får den vara som är väljarens
make, sambo, barn, barnbarn, fader, moder eller syskon eller makes eller
sambos barn. Den som yrkesmässigt eller på ett därmed likartat sätt ger

väljaren vård av mera varaktigt slag eller på annat sätt brukar hjälpa
väljaren i personliga angelägenheter får också vara bud. Budet skall ha fyllt

18 år. Valsedelsförsändelse genom bud anordnas på följande sätt.

Väljaren lägger för varje val själv in sin valsedel i ett valkuvert. I närvaro

av budet och ett vittne lägger han sedan in de valkuvert han ställt i ordning
i ett ytterkuvert för valsedelsförsändelse och tillsluter detta. Därefter
tecknar väljaren på ytterkuvertet en försäkran på heder och samvete att
han gjort på detta sätt samt att han av anledning som anges i första stycket

inte kan inställa sig för röstning i vallokalen för valdistriktet eller hos
utlandsmyndigheten eller hos röstmottagaren på fartyget. Budet och vitt-
net intygar skriftligen att väljaren själv undertecknat försäkran samt att
något förhållande som strider mot innehållet inte är känt för dem. Budet
skall på ytterkuvertet anteckna sitt namn, sitt personnummer och sin
adress. Vittne skall ha fyllt 18 år. Väljarens make eller barn eller makens
barn får inte vara vittne, och inte heller väljarens sambo eller sambos barn.

4 § Valsedelsförsändelse enligt 3 § lämnas i vallokalen för det valdistrikt
där väljaren är upptagen i röstlängd. Sådan försändelse får lämnas även på
postkontor, hos utlandsmyndighet eller på fartyg där röstning äger rum.

5 § Väljare som betjänas av lantbrevbärare får lämna valsedel genom
denne, om röstning äger rum vid det postkontor till vilket lantbrevbäraren
är knuten. Vid val som ej omfattar hela riket får dock centrala valmyndig-
heten på förslag av Postverket begränsa antalet linjer vid vilka valsedel får
lämnas genom lantbrevbärare.

3635

background image

SFS 1993:1399

Valsedelsförsändelse som avses i första stycket anordnas på följande

sätt. Väljaren lägger för varje val själv in sin valsedel i ett valkuvert. I
närvaro av ett vittne lägger han sedan in de valkuvert han ställt i ordning i
ett ytterkuvert för valsedelsförsändelse och tillsluter detta. Därefter

tecknar väljaren på ytterkuvertet en försäkran på heder och samvete att
han gjort på detta sätt. Vittnet intygar skriftligen att väljaren själv under-
tecknat försäkran. Vittne skall ha fyllt 18 år. Väljarens make eller barn
eller makens barn får inte vara vittne, och inte heller väljarens sambo eller
sambos barn. Inte heller lantbrevbäraren får vara vittne.

Väljaren lämnar själv valsedelsförsändelsen och sitt röstkort till lant-

brevbäraren. Väljare som ej är känd för lantbrevbäraren skall legitimera
sig. Gör han ej det, får han icke lämna försändelsen. Lantbrevbäraren
intygar på ytterkuvertet att han mottagit försändelsen av väljaren.

6 a § Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela riket av landstingsle-
damöter och kommunfullmäktige får valsedelsförsändelse vara anordnad
tidigast 24 dagar före valdagen. Försändelse som lämnas på fartyg får dock

vara anordnad tidigast 55 dagar före valdagen.

Vid andra val får en valsedelsförsändelse som lämnas i vallokalen eller

på ett postkontor vara anordnad tidigast 10 dagar före valdagen. En
försändelse som lämnas hos en utlandsmyndighet får vara anordnad tidi-
gast 20 dagar före valdagen och en försändelse som lämnas på ett fartyg
tidigast 30 dagar före valdagen.

Väljaren skall på ytterkuvertet intyga att han inte anordnat försändelsen

tidigare än vad som är tillåtet.

7 § Lämnas valsedelsförsändelse i vallokal, kontrollerar valförrättaren
att väljaren är upptagen som röstberättigad i röstlängden, att han inte
redan röstat i valet och att försändelsen är i föreskrivet skick samt att
ytterkuvertet är tillslutet. Därefter bryter valförrättaren ytterkuvertet och
kontrollerar att väljaren ställt i ordning endast ett valkuvert för varje val
samt att valkuvertet inte är försett med obehörig märkning. I närvaro av
den som lämnat valsedelsförsändelsen lägger därefter valförrättaren mot-
tagna valkuvert i valurnorna. I samband härmed antecknas i röstlängden
att väljaren röstat.

Ytterkuvertet för valsedelsförsändelsen skall tas om hand av valförrätta-

ren och överlämnas till valnämnden. Valnämnden skall förvara kuvertet
till utgången av den tid som valet gäller.

8 § Lämnas en valsedelsförsändelse på ett postkontor, hos en utlands-

myndighet eller på ett fartyg, kontrollerar röstmottagaren att försändelsen
är i föreskrivet skick och att ytterkuvertet är tillslutet. I närvaro av den
som har lämnat valsedelsförsändelsen lägger därefter röstmottagaren in
försändelsen i ett fönsterkuvert tillsammans med väljarens röstkort, vilket
placeras närmast det kuvertets fönster, och tillsluter fönsterkuvertet. Röst-
mottagaren tar slutligen hand om fönsterkuvertet samt antecknar väljarens
namn på en särskild förteckning. Röstmottagare på postkontor skall på
förteckningen anteckna även den valnämnd till vilken fönsterkuvertet
skall sändas. På ett fönsterkuvert som tagits om hand av en röstmottagare
på ett postkontor antecknas det värdepostnummer som är angivet i för-
teckningen.

3636

background image

Om den som vill lämna en valsedelsförsändelse hos utlandsmyndighet

eller på fartyg inte kan visa upp väljarens röstkort, skall röstmottagaren
upprätta ett adresskort med ledning av en giltig identitetshandling för
väljaren och de uppgifter om väljaren som budet kan lämna. Vid röstning
på fartyg får väljarens sjöfartsbok visas upp i stället för identitetshandling.

Är den som vill lämna valsedelsförsändelsen inte känd för röstmottaga-

ren, skall han legitimera sig. Gör han inte det, får han inte avlämna
försändelsen.

9 § Finns det brister eller felaktigheter i något hänseende som valförrät-
taren eller röstmottagaren skall kontrollera enligt 7 eller 8 §, skall valse-
delsförsändelsen eller valkuvertet inte tas emot. Detsamma gäller om ett
valkuvert är tomt eller om det inte klart framgår att kuvert innehåller
valsedel. Har väljaren ställt i ordning mer än ett valkuvert för något val,
får inte något av dessa tas emot. Ett valkuvert som inte tas emot skall
innan det lämnas tillbaka läggas in i ett särskilt kuvert som tillslutes.
Valsedelsförsändelse som medförs av lantbrevbärare men som inte tas
emot skall av lantbrevbäraren återställas till väljaren.

12 kap.

4 § Omslag med fönsterkuvert som sänts till valdistrikten förvaras där
obrutna till dess röstningen i vallokalen förklarats avslutad och rösträk-
ning enligt 13 kap. 1 § påbörjas. I protokollet antecknas antalet mottagna
omslag och det antal fönsterkuvert som omslagen enligt anteckning på
dem innehåller.

Kommer omslag med fönsterkuvert valförrättarna till hända efter det att

röstningen i valdistriktet avslutats, skall omslaget inte brytas utan återsän-
das till valnämnden efter förrättningens slut enligt 13 kap. 7 §. En anteck-
ning om återsändandet skall göras i protokollet.

Om förhållandena medger det, får valförrättarna under pågående röst-

ning företa åtgärder enligt 13 kap. 3 — 5 §§ beträffande fönster- och ytter-
kuvert för valsedelsförsändelse vilka kommit in till valdistriktet. Därvid
skall dock iakttas att valkuvert, som efter granskning befunnits vara i
behörigt skick, åter läggs in i fönsterkuvertet tillsammans med väljarens
röstkort. Valkuvert i valsedelsförsändelse skall dessförinnan läggas tillbaka
i sitt ytterkuvert. Först när röstningen har förklarats avslutad får ett sådant
valkuvert läggas i urna.

13 kap.

4 § När kontroll enligt 3 § skett, öppnas de fönsterkuvert som inte lagts
åt sidan och inneliggande röstkort, adresskort, valkuvert och valsedelsför-
sändelser tas ut.

Valkuverten granskas. Därvid kontrolleras att varje kuvert är av före-

skriven beskaffenhet och inte försett med obehörig märkning samt att
väljaren har ställt i ordning endast ett valkuvert för varje val. Godkända
valkuvert läggs i urnorna. I samband därmed antecknas vid väljarens
namn i röstlängden att han utövat sin rösträtt.

3637

SFS 1993:1399

background image

SFS 1993:1399

Valsedelsförsändelserna granskas. Därvid kontrolleras att försändelsen

är i föreskrivet skick och att ytterkuvertet är tillslutet. Därefter öppnas
ytterkuvertet. Valkuverten granskas. Därvid kontrolleras att de är av före-

skriven beskaffenhet, att väljaren ställt i ordning endast ett valkuvert för
varje val och att valkuvertet inte är försett med obehörig märkning.
Godkända valkuvert läggs i urnorna. I samband därmed antecknas vid
väljarens namn i röstlängden att han utövat sin rösträtt.

Ytterkuvertet för valsedelsförsändelsen skall tas om hand av valförrätta-

ren och överlämnas till valnämnden. Nämnden skall förvara sådana
kuvert till utgången av den tid som valet gäller.

5 § Finns det brister eller felaktigheter i något hänseende som valförrät-
taren skall kontrollera enligt 4 §, skall det bristfälliga kuvertet tillsammans
med väljarens röstkort eller adresskort läggas tillbaka i fönsterkuvertet.
Detsamma gäller om ett valkuvert i en valsedelsförsändelse är tomt eller
om det inte klart framgår att kuvertet innehåller valsedel. Valkuvert i en
valsedelsförsändelse skall dessförinnan läggas tillbaka i sitt ytterkuvert.
Fönsterkuverten läggs åt sidan.

Fönsterkuvert som har lagts åt sidan enligt första stycket eller enligt 3 §

andra stycket läggs därefter in i särskilda omslag.

6 § Sedan de i 3 - 5 §§ föreskrivna åtgärderna vidtagits, förfares för varje

val för sig på följande sätt.

1. Valkuverten tas ut ur urnan och räknas. Antalet personer som enligt

röstlängd deltagit i valet räknas. Antalet kuvert och röstande antecknas i
protokollet. Överensstämmer de framräknade siffrorna inte med varand-
ra, anges i protokollet den sannolika orsaken till skillnaden.

2. Valsedlarna tas ut ur kuverten. Innehåller kuvert mer än en valsedel,

läggs valsedlarna tillbaka i kuvertet.

3. Kan det antas att en valsedel är ogiltig enligt 14 kap. 4 § läggs den

tillbaka i kuvertet.

4. Valsedlar som lagts tillbaka i sina kuvert enligt punkterna 2 och 3

läggs därefter in i särskilda omslag, som tillsluts. Varje omslag förses med
anteckning om det antal kuvert som omslaget innehåller.

5. Övriga valsedlar ordnas i grupper efter partibeteckning. Antalet val-

sedlar inom varje grupp räknas och antalet antecknas i protokollet. Valsed-
larna läggs därefter partivis in i särskilda omslag. På omslagen antecknas
vilket partis valsedlar omslaget innehåller och valsedlarnas antal.

6. De särskilda omslagen förses med uppgift om valdistriktet och förseg-

las.

9 § Vid offentlig förrättning som påbörjas så snart det kan ske, dock
tidigast onsdagen efter valdagen, granskar valnämnden de fönsterkuvert
som kommit in till nämnden och behållits där samt kuvertens innehåll.
Motsvarande gäller de fönsterkuvert som kommer in till valnämnden
innan någon valurna tömts. Vid granskningen äger 3 — 5 §§ motsvarande
tillämpning. På samma sätt granskar nämnden de fönsterkuvert som val-
förrättarna har lagt åt sidan enligt 3 och 5 §§. Godkända valkuvert läggs i
urnor. För varje val och valkrets används en urna. I samband med att

3638

background image

kuvert läggs i urnan antecknas vid väljarens namn i röstlängden att han
utövat sin rösträtt.

Avgivna röster räknas. Därvid äger 6 § motsvarande tillämpning.

10 § Om ett fönsterkuvert kommer in efter att någon valurna tömts,

läggs det utan vidare åtgärd åt sidan. Kuvert som lagts åt sidan läggs
därefter in i ett eller flera särskilda omslag som förseglas och förses med
anteckning om innehållet.

14 kap.

4 § Valsedel är ogiltig, om den

1. saknar partibeteckning eller upptager mer än en partibeteckning, eller

2. är försedd med kännetecken som uppenbarligen blivit anbragt på

valsedeln med avsikt.

Finns i ett valkuvert mer än en valsedel, är valsedlarna ogiltiga. Innehål-

ler valkuvertet flera valsedlar och bär alla samma partibeteckning, skall
dock en valsedel räknas som giltig. Uppvisar i sådant fall valsedlarna
olikheter i fråga om kandidatnamn, skall namnen på sedlarna anses obe-
fintliga.

8 § Sedan de i 6 och 7 §§ föreskrivna åtgärderna vidtagits, läggs valsed-
larna in i särskilda omslag, de godkända för sig och de ogiltiga för sig.
Omslagen förseglas. Ogiltiga valsedlar och godkända valsedlar där det

förekommer strykningar eller tillägg förvaras till utgången av den tid för
vilken valet gäller. Övriga valsedlar förvaras till dess valet har vunnit laga
kraft.

Förrättningen avslutas genom att protokollet läses upp. Protokollet sän-

des genast till centrala valmyndigheten.

15 kap.

4 §6 Beslut, varigenom centrala valmyndigheten eller länsstyrelsen har
fastställt utgången av val eller av sådan förrättning som avses i 14 kap. 13,

14, 22 eller 23 §, får överklagas hos valprövningsnämnden.

Ett beslut får överklagas av den som enligt röstlängd var röstberättigad

vid valet samt av den som enligt beslut av skattemyndigheten i ärende om
rättelse enligt 4 kap. 4 § var utesluten från rösträtt. Motsvarande gäller den
som efter prövning av centrala valmyndigheten i fråga som sägs i 4 kap.

16 § inte tagits upp i den särskilda röstlängden. Det får också överklagas av

ett parti som har deltagit i valet.

Skrivelsen med överklagandet skall ges in till beslutsmyndigheten och

vara myndigheten till handa inom tio dagar efter det att valet eller förrätt-
ningen avslutades. Har skrivelsen kommit in till valprövningsnämnden
före överklagandetidens utgång, skall den omständigheten att inlagan

kommit in till beslutsmyndigheten först därefter dock inte föranleda att
överklagandet inte tas upp till prövning. Valprövningsnämnden prövar
om skrivelsen har kommit in i rätt tid.

6

Senaste lydelse 1991:1654.

3639

SFS 1993:1399

background image

3640

7

Senaste lydelse 1991:1654.

SFS 1993:1399

Snarast möjligt efter överklagandetidens utgång skall beslutsmyndighe-

ten samtidigt kungöra samtliga överklaganden och sända skrivelserna till
valprövningsnämnden. Om ett överklagande avser riksdagen, införs kun-
görelsen i Post- och Inrikes Tidningar. Om ett överklagande avser lands-
tingsfullmäktige eller kommunfullmäktige, införs kungörelsen i ortstid-

ning inom landstinget respektive kommunen. 1 kungörelsen anges viss kort

tid inom vilken förklaring över överklagandena skall ha kommit in till
valprövningsnämnden. Beslutsmyndigheten skall dessutom skyndsamt in-
komma till valprövningsnämnden med yttrande över överklagandena.
Bestämmelserna i 27 och 28 §§ förvaltningslagen (1986:223) om ompröv-
ning av beslut skall inte tillämpas.

Överklagande av beslut, varigenom utgången av val i hela riket av

landstingsledamöter eller kommunfullmäktige har fastställts, prövas av
valprövningsnämnden i den sammansättning denna hade vid tiden för
valet.

7 §7 Har i den verksamhet för förberedande och genomförande av val,
för vilken en myndighet svarar, förekommit avvikelse från föreskriven
ordning eller har någon hindrat röstningen, förvanskat avgivna röster eller
otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt, skall valprövningsnämn-
den, om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på
valutgången, vid prövning av ett överklagande upphäva valet i den omfatt-
ning som behövs och förordna om omval i valkrets. Kan rättelse åstad-
kommas genom förnyad sammanräkning eller annan sådan mindre ingri-
pande åtgärd, skall nämnden dock i stället för att förordna om omval
uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta sådan rättelse.

Har vid förrättning som avses i 14 kap. 13, 14, 22 eller 23 § förekommit

avvikelse från föreskriven ordning och är det inte osannolikt att avvikelsen
har inverkat på utgången av förrättningen, skall valprövningsnämnden vid
prövning av ett överklagande upphäva förrättningen och uppdra åt be-
slutsmyndigheten att vidta den rättelse som behövs.

Om en länsstyrelse har gjort anmälan enligt 14 kap. 21 §, skall valpröv-

ningsnämnden upphäva valet och besluta om omval beträffande samtliga
ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige.

Om enligt någon bestämmelse i lag ett visst beslut inte får överklagas

eller om det skall överklagas i särskild ordning, får en omständighet som
avses med beslutet inte åberopas vid ett överklagande som avses i denna
paragraf.

I 4 kap. 6 § och 18 § första stycket finns bestämmelser om talan i

samband med ett överklagande av val mot en skattemyndighets respektive
centrala valmyndighetens beslut om rättelse av röstlängd.

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 11 kap. 1— 2 §§ den 1 januari

1995, och i övrigt den 1 januari 1994.

background image

3641

2. Vid val år 1994 får innerkuvert användas vid röstning med valsedels-

försändelse.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAURÉN

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

SFS 1993:1399

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.