SFS 1993:1404 Lag om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1993:1404 Lag om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz
SFS 1993_1404 Lag om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3646

SFS 1993:1404
Utkom från trycket
den 21 december 1993

Lag
om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och i
Schweiz;

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Vid 1994 års ordinarie val till riksdagen och det samtidiga valet till

kommun- och landstingsfullmäktige samt vid extra val till riksdagen och
folkomröstning som infaller före 1997 års motsvarande val får röstberätti-
gade som vistas i Förbundsrepubliken Tyskland eller i Schweiz rösta

1

Prop. 1993/94:21, bet. 1993/94:KU12, rskr. 1993/94:45.

background image

3647

genom att från samma land sända sina valsedlar till valnämnden med
posten (brevröstning).

Vid brevröstning tillämpas bestämmelserna i vallagen (1972:620), om

inte annat följer av denna lag.

2 § Brevröstning skall gå till på följande sätt.

Väljaren lägger för varje val själv in sin valsedel i ett valkuvert. I närvaro

av två vittnen lägger han sedan in iordningställda valkuvert i ett ytter-
kuvert för brevröstningsförsändelse och tillsluter detta. Därefter skriver
väljaren på ytterkuvertet en försäkran på heder och samvete att han gjort
på detta sätt och att försändelsen har ställts i ordning i Förbundsrepubli-
ken Tyskland respektive i Schweiz. På ytterkuvertet skall väljaren också
anteckna sitt personnummer. Vittnena intygar skriftligen att väljaren
egenhändigt undertecknat försäkran samt att de inte känner till något

förhållande som strider mot de uppgifter väljaren lämnat på ytterkuvertet.
Vittnenas adresser anges på ytterkuvertet. Vittnena skall ha fyllt 18 år.
Väljarens make eller barn eller makens barn får inte vara vittne, och inte
heller väljarens sambo eller sambos barn.

Sedan brevröstningsförsändelsen har gjorts i ordning enligt andra styck-

et lägger väljaren in försändelsen tillsammans med sitt röstkort i ett om-
slagskuvert och tillsluter detta. Därefter lämnas försändelsen för postbe-
fordran till valnämnden i den kommun där väljaren är upptagen i allmän
röstlängd eller, om väljaren är upptagen i särskild röstlängd, till valnämn-
den i den kommun inom vilken den vallokal är belägen där den särskilda

röstlängden enligt 4 kap. 20 § vallagen (1972:620) skall finnas tillgänglig.

Vid val till riksdagen, vid val i hela landet till kommun- och landstings-

fullmäktige och vid en folkomröstning får brevröstningsförsändelsen vara
iordninggjord tidigast 24 dagar före valdagen och skall avges senast dagen

före valdagen. Vid extra val till riksdagen och vid folkomröstning samti-
digt med sådana val får brevröstningsförsändelsen vara iordninggjord
tidigast 20 dagar före valdagen. Väljaren skall på ytterkuvertet intyga att
han inte ställt i ordning försändelsen tidigare än vad som nu har sagts.
Försändelsen skall anses avgiven den dag då den är poststämplad. Brev-
röstningsförsändelsen bör lämnas för postbefordran i så god tid att den kan
beräknas vara valnämnden till hända senast andra dagen efter valdagen.

3 § Vid varje tillfälle då brevröstningsförsändelser kommer in till val-
nämnden skall antalet antecknas i ett särskilt protokoll. I väntan på den
offentliga förrättningen för preliminär rösträkning skall försändelserna
förvaras på ett betryggande sätt.

4 § Granskning och rösträkning skall i fråga om brevröstningsförsändel-
ser ske vid den offentliga förrättning som avses i 13 kap. 9§ vallagen
(1972:620). Sedan de åtgärder som anges i samma paragrafs första stycke
har vidtagits, skall brevröstningsförsändelserna granskas på följande sätt.

Granskningen inleds med att inkomna omslagskuvert med brevröst-

ningsförsändelser räknas, varefter antalet antecknas i protokollet. Därefter
granskas omslagskuverten. Därvid kontrolleras att

1. omslagskuvertet inte har blivit öppnat efter tillslutandet,

SFS 1993:1404

background image

SFS 1993:1404

2. omslagskuvertet har avlämnats för postbefordran i Förbundsrepubli-

ken Tyskland eller i Schweiz,

3. brevröstningsförsändelsen inte har avgetts senare än dagen före val-

dagen.

I de fall då de nämnda kraven är uppfyllda, behandlas omslagskuvertet

på det sätt som föreskrivs i 5 §. I annat fall läggs omslagskuvertet åt sidan.
Omslagskuvert som har lagts åt sidan läggs därefter in i ett eller flera
särskilda omslag som förseglas och förses med anteckning om innehållet.

5 § När kontrollen enligt 4 § är avslutad, öppnas de omslagskuvert som
inte har lagts åt sidan. Därefter kontrolleras att

1. omslagskuvertet innehåller väljarens röstkort,

2. samma väljare inte har avgivit sådant fönsterkuvert som avses i

13 kap. 3 § första stycket vallagen (1972:620) eller mer än en brevröst-

ningsförsändelse,

3. väljaren är röstberättigad i valdistriktet,

4. väljaren inte röstat i vallokalen under valdagen.

I de fall då de nämnda kraven är uppfyllda, behandlas ytterkuvertet på

det sätt som föreskrivs i 6 §. I annat fall läggs ytterkuvertet tillsammans
med väljarens röstkort åter in i omslagskuvertet, som läggs åt sidan.
Omslagskuvert som har lagts åt sidan läggs därefter in i ett eller flera
särskilda omslag som förseglas och förses med anteckning om innehållet.

6 § När kontrollen enligt 5 § är avslutad, granskas ytterkuverten till de

valförsändelser som inte har lagts åt sidan. Därvid kontrolleras att försän-
delsen är i föreskrivet skick och att ytterkuvertet är tillslutet. Därefter
öppnas ytterkuvertet. Valkuverten granskas. Därvid kontrolleras att de är
av föreskriven beskaffenhet, att väljaren har ställt i ordning endast ett
valkuvert för varje val och att valkuverten inte är försedda med obehörig

märkning. Godkända valkuvert läggs i urnorna. I samband därmed an-
tecknas vid väljarens namn i röstlängden att han har utövat sin rösträtt.

Finns det brister eller felaktigheter i något hänseende som valnämnden

skall kontrollera enligt första stycket, skall det eller de bristfälliga kuverten
tillsammans med väljarens röstkort och ytterkuvertet åter läggas in i om-
slagskuvertet. Detsamma gäller, om ett valkuvert är tomt eller om det inte
klart framgår att ett kuvert innehåller en valsedel. Omslagskuverten läggs i
sin tur in i ett eller flera omslag som förseglas och förses med anteckning
om innehållet.

Avgivna röster skall räknas tillsammans med de röster som avses i

13 kap. 9 § andra stycket vallagen (1972:620).

3648

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till utgången av år

1997.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

REIDUNN LAUR�0N

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.