SFS 1993:1404 Lag om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1993:1404 Lag om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz
SFS 1993_1404 Lag om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:647px;height:906px;"> <img width="647" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:847px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft10">3646 </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1993:1404 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 21 december 1993 </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om brevr�stning i F�rbundsrepubliken Tyskland och i <br/>Schweiz; </b></p> <p style="position:absolute;top:701px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 december 1993. </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b> Vid 1994 �rs ordinarie val till riksdagen och det samtidiga valet till </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft19">kommun- och landstingsfullm�ktige samt vid extra val till riksdagen och <br/>folkomr�stning som infaller f�re 1997 �rs motsvarande val f�r r�stber�tti-<br/>gade som vistas i F�rbundsrepubliken Tyskland eller i Schweiz r�sta </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft12"> Prop. 1993/94:21, bet. 1993/94:KU12, rskr. 1993/94:45. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:835px;left:580px;white-space:nowrap" class="ft20">3647 </p> <p style="position:absolute;top:34px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft23">genom att fr�n samma land s�nda sina valsedlar till valn�mnden med <br/>posten (brevr�stning). </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid brevr�stning till�mpas best�mmelserna i vallagen (1972:620), om </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft20">inte annat f�ljer av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 �</b> Brevr�stning skall g� till p� f�ljande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:134px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">V�ljaren l�gger f�r varje val sj�lv in sin valsedel i ett valkuvert. I n�rvaro </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft23">av tv� vittnen l�gger han sedan in iordningst�llda valkuvert i ett ytter-<br/>kuvert f�r brevr�stningsf�rs�ndelse och tillsluter detta. D�refter skriver <br/>v�ljaren p� ytterkuvertet en f�rs�kran p� heder och samvete att han gjort <br/>p� detta s�tt och att f�rs�ndelsen har st�llts i ordning i F�rbundsrepubli-<br/>ken Tyskland respektive i Schweiz. P� ytterkuvertet skall v�ljaren ocks� <br/>anteckna sitt personnummer. Vittnena intygar skriftligen att v�ljaren <br/>egenh�ndigt undertecknat f�rs�kran samt att de inte k�nner till n�got </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rh�llande som strider mot de uppgifter v�ljaren l�mnat p� ytterkuvertet. <br/>Vittnenas adresser anges p� ytterkuvertet. Vittnena skall ha fyllt 18 �r. <br/>V�ljarens make eller barn eller makens barn f�r inte vara vittne, och inte <br/>heller v�ljarens sambo eller sambos barn. </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20">Sedan brevr�stningsf�rs�ndelsen har gjorts i ordning enligt andra styck-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft23">et l�gger v�ljaren in f�rs�ndelsen tillsammans med sitt r�stkort i ett om-<br/>slagskuvert och tillsluter detta. D�refter l�mnas f�rs�ndelsen f�r postbe-<br/>fordran till valn�mnden i den kommun d�r v�ljaren �r upptagen i allm�n <br/>r�stl�ngd eller, om v�ljaren �r upptagen i s�rskild r�stl�ngd, till valn�mn-<br/>den i den kommun inom vilken den vallokal �r bel�gen d�r den s�rskilda </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20">r�stl�ngden enligt 4 kap. 20 � vallagen (1972:620) skall finnas tillg�nglig. </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid val till riksdagen, vid val i hela landet till kommun- och landstings-</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft23">fullm�ktige och vid en folkomr�stning f�r brevr�stningsf�rs�ndelsen vara <br/>iordninggjord tidigast 24 dagar f�re valdagen och skall avges senast dagen </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft23">f�re valdagen. Vid extra val till riksdagen och vid folkomr�stning samti-<br/>digt med s�dana val f�r brevr�stningsf�rs�ndelsen vara iordninggjord <br/>tidigast 20 dagar f�re valdagen. V�ljaren skall p� ytterkuvertet intyga att <br/>han inte st�llt i ordning f�rs�ndelsen tidigare �n vad som nu har sagts. <br/>F�rs�ndelsen skall anses avgiven den dag d� den �r postst�mplad. Brev-<br/>r�stningsf�rs�ndelsen b�r l�mnas f�r postbefordran i s� god tid att den kan <br/>ber�knas vara valn�mnden till h�nda senast andra dagen efter valdagen. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b> Vid varje tillf�lle d� brevr�stningsf�rs�ndelser kommer in till val-<br/>n�mnden skall antalet antecknas i ett s�rskilt protokoll. I v�ntan p� den <br/>offentliga f�rr�ttningen f�r prelimin�r r�str�kning skall f�rs�ndelserna <br/>f�rvaras p� ett betryggande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b> Granskning och r�str�kning skall i fr�ga om brevr�stningsf�rs�ndel-<br/>ser ske vid den offentliga f�rr�ttning som avses i 13 kap. 9� vallagen <br/>(1972:620). Sedan de �tg�rder som anges i samma paragrafs f�rsta stycke <br/>har vidtagits, skall brevr�stningsf�rs�ndelserna granskas p� f�ljande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft20">Granskningen inleds med att inkomna omslagskuvert med brevr�st-</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft23">ningsf�rs�ndelser r�knas, varefter antalet antecknas i protokollet. D�refter <br/>granskas omslagskuverten. D�rvid kontrolleras att </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20">1. omslagskuvertet inte har blivit �ppnat efter tillslutandet, </p> <p style="position:absolute;top:33px;left:510px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1993:1404 </b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:33px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1993:1404 </b></p> <p style="position:absolute;top:35px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft31">2. omslagskuvertet har avl�mnats f�r postbefordran i F�rbundsrepubli-</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft31">ken Tyskland eller i Schweiz, </p> <p style="position:absolute;top:67px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft31">3. brevr�stningsf�rs�ndelsen inte har avgetts senare �n dagen f�re val-</p> <p style="position:absolute;top:83px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft31">dagen. </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft31">I de fall d� de n�mnda kraven �r uppfyllda, behandlas omslagskuvertet </p> <p style="position:absolute;top:116px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft33">p� det s�tt som f�reskrivs i 5 �. I annat fall l�ggs omslagskuvertet �t sidan. <br/>Omslagskuvert som har lagts �t sidan l�ggs d�refter in i ett eller flera <br/>s�rskilda omslag som f�rseglas och f�rses med anteckning om inneh�llet. </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>5 �</b> N�r kontrollen enligt 4 � �r avslutad, �ppnas de omslagskuvert som <br/>inte har lagts �t sidan. D�refter kontrolleras att </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft31">1. omslagskuvertet inneh�ller v�ljarens r�stkort, </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft31">2. samma v�ljare inte har avgivit s�dant f�nsterkuvert som avses i </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft31">13 kap. 3 � f�rsta stycket vallagen (1972:620) eller mer �n en brevr�st-</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft31">ningsf�rs�ndelse, </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft31">3. v�ljaren �r r�stber�ttigad i valdistriktet, </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31">4. v�ljaren inte r�stat i vallokalen under valdagen. </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft31">I de fall d� de n�mnda kraven �r uppfyllda, behandlas ytterkuvertet p� </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft33">det s�tt som f�reskrivs i 6 �. I annat fall l�ggs ytterkuvertet tillsammans <br/>med v�ljarens r�stkort �ter in i omslagskuvertet, som l�ggs �t sidan. <br/>Omslagskuvert som har lagts �t sidan l�ggs d�refter in i ett eller flera <br/>s�rskilda omslag som f�rseglas och f�rses med anteckning om inneh�llet. </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6 �</b> N�r kontrollen enligt 5 � �r avslutad, granskas ytterkuverten till de </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft33">valf�rs�ndelser som inte har lagts �t sidan. D�rvid kontrolleras att f�rs�n-<br/>delsen �r i f�reskrivet skick och att ytterkuvertet �r tillslutet. D�refter <br/>�ppnas ytterkuvertet. Valkuverten granskas. D�rvid kontrolleras att de �r <br/>av f�reskriven beskaffenhet, att v�ljaren har st�llt i ordning endast ett <br/>valkuvert f�r varje val och att valkuverten inte �r f�rsedda med obeh�rig </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft33">m�rkning. Godk�nda valkuvert l�ggs i urnorna. I samband d�rmed an-<br/>tecknas vid v�ljarens namn i r�stl�ngden att han har ut�vat sin r�str�tt. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft31">Finns det brister eller felaktigheter i n�got h�nseende som valn�mnden </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft33">skall kontrollera enligt f�rsta stycket, skall det eller de bristf�lliga kuverten <br/>tillsammans med v�ljarens r�stkort och ytterkuvertet �ter l�ggas in i om-<br/>slagskuvertet. Detsamma g�ller, om ett valkuvert �r tomt eller om det inte <br/>klart framg�r att ett kuvert inneh�ller en valsedel. Omslagskuverten l�ggs i <br/>sin tur in i ett eller flera omslag som f�rseglas och f�rses med anteckning <br/>om inneh�llet. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft31">Avgivna r�ster skall r�knas tillsammans med de r�ster som avses i </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft31">13 kap. 9 � andra stycket vallagen (1972:620). </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft31">3648 </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994 och g�ller till utg�ngen av �r </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft31">1997. </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft31">CARL BILDT </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:376px;white-space:nowrap" class="ft31">REIDUNN LAUR�N </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft31">(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

3646

SFS 1993:1404
Utkom fr�n trycket
den 21 december 1993

Lag
om brevr�stning i F�rbundsrepubliken Tyskland och i
Schweiz;

utf�rdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

1 � Vid 1994 �rs ordinarie val till riksdagen och det samtidiga valet till

kommun- och landstingsfullm�ktige samt vid extra val till riksdagen och
folkomr�stning som infaller f�re 1997 �rs motsvarande val f�r r�stber�tti-
gade som vistas i F�rbundsrepubliken Tyskland eller i Schweiz r�sta

1

Prop. 1993/94:21, bet. 1993/94:KU12, rskr. 1993/94:45.

background image

3647

genom att fr�n samma land s�nda sina valsedlar till valn�mnden med
posten (brevr�stning).

Vid brevr�stning till�mpas best�mmelserna i vallagen (1972:620), om

inte annat f�ljer av denna lag.

2 � Brevr�stning skall g� till p� f�ljande s�tt.

V�ljaren l�gger f�r varje val sj�lv in sin valsedel i ett valkuvert. I n�rvaro

av tv� vittnen l�gger han sedan in iordningst�llda valkuvert i ett ytter-
kuvert f�r brevr�stningsf�rs�ndelse och tillsluter detta. D�refter skriver
v�ljaren p� ytterkuvertet en f�rs�kran p� heder och samvete att han gjort
p� detta s�tt och att f�rs�ndelsen har st�llts i ordning i F�rbundsrepubli-
ken Tyskland respektive i Schweiz. P� ytterkuvertet skall v�ljaren ocks�
anteckna sitt personnummer. Vittnena intygar skriftligen att v�ljaren
egenh�ndigt undertecknat f�rs�kran samt att de inte k�nner till n�got

f�rh�llande som strider mot de uppgifter v�ljaren l�mnat p� ytterkuvertet.
Vittnenas adresser anges p� ytterkuvertet. Vittnena skall ha fyllt 18 �r.
V�ljarens make eller barn eller makens barn f�r inte vara vittne, och inte
heller v�ljarens sambo eller sambos barn.

Sedan brevr�stningsf�rs�ndelsen har gjorts i ordning enligt andra styck-

et l�gger v�ljaren in f�rs�ndelsen tillsammans med sitt r�stkort i ett om-
slagskuvert och tillsluter detta. D�refter l�mnas f�rs�ndelsen f�r postbe-
fordran till valn�mnden i den kommun d�r v�ljaren �r upptagen i allm�n
r�stl�ngd eller, om v�ljaren �r upptagen i s�rskild r�stl�ngd, till valn�mn-
den i den kommun inom vilken den vallokal �r bel�gen d�r den s�rskilda

r�stl�ngden enligt 4 kap. 20 � vallagen (1972:620) skall finnas tillg�nglig.

Vid val till riksdagen, vid val i hela landet till kommun- och landstings-

fullm�ktige och vid en folkomr�stning f�r brevr�stningsf�rs�ndelsen vara
iordninggjord tidigast 24 dagar f�re valdagen och skall avges senast dagen

f�re valdagen. Vid extra val till riksdagen och vid folkomr�stning samti-
digt med s�dana val f�r brevr�stningsf�rs�ndelsen vara iordninggjord
tidigast 20 dagar f�re valdagen. V�ljaren skall p� ytterkuvertet intyga att
han inte st�llt i ordning f�rs�ndelsen tidigare �n vad som nu har sagts.
F�rs�ndelsen skall anses avgiven den dag d� den �r postst�mplad. Brev-
r�stningsf�rs�ndelsen b�r l�mnas f�r postbefordran i s� god tid att den kan
ber�knas vara valn�mnden till h�nda senast andra dagen efter valdagen.

3 � Vid varje tillf�lle d� brevr�stningsf�rs�ndelser kommer in till val-
n�mnden skall antalet antecknas i ett s�rskilt protokoll. I v�ntan p� den
offentliga f�rr�ttningen f�r prelimin�r r�str�kning skall f�rs�ndelserna
f�rvaras p� ett betryggande s�tt.

4 � Granskning och r�str�kning skall i fr�ga om brevr�stningsf�rs�ndel-
ser ske vid den offentliga f�rr�ttning som avses i 13 kap. 9� vallagen
(1972:620). Sedan de �tg�rder som anges i samma paragrafs f�rsta stycke
har vidtagits, skall brevr�stningsf�rs�ndelserna granskas p� f�ljande s�tt.

Granskningen inleds med att inkomna omslagskuvert med brevr�st-

ningsf�rs�ndelser r�knas, varefter antalet antecknas i protokollet. D�refter
granskas omslagskuverten. D�rvid kontrolleras att

1. omslagskuvertet inte har blivit �ppnat efter tillslutandet,

SFS 1993:1404

background image

SFS 1993:1404

2. omslagskuvertet har avl�mnats f�r postbefordran i F�rbundsrepubli-

ken Tyskland eller i Schweiz,

3. brevr�stningsf�rs�ndelsen inte har avgetts senare �n dagen f�re val-

dagen.

I de fall d� de n�mnda kraven �r uppfyllda, behandlas omslagskuvertet

p� det s�tt som f�reskrivs i 5 �. I annat fall l�ggs omslagskuvertet �t sidan.
Omslagskuvert som har lagts �t sidan l�ggs d�refter in i ett eller flera
s�rskilda omslag som f�rseglas och f�rses med anteckning om inneh�llet.

5 � N�r kontrollen enligt 4 � �r avslutad, �ppnas de omslagskuvert som
inte har lagts �t sidan. D�refter kontrolleras att

1. omslagskuvertet inneh�ller v�ljarens r�stkort,

2. samma v�ljare inte har avgivit s�dant f�nsterkuvert som avses i

13 kap. 3 � f�rsta stycket vallagen (1972:620) eller mer �n en brevr�st-

ningsf�rs�ndelse,

3. v�ljaren �r r�stber�ttigad i valdistriktet,

4. v�ljaren inte r�stat i vallokalen under valdagen.

I de fall d� de n�mnda kraven �r uppfyllda, behandlas ytterkuvertet p�

det s�tt som f�reskrivs i 6 �. I annat fall l�ggs ytterkuvertet tillsammans
med v�ljarens r�stkort �ter in i omslagskuvertet, som l�ggs �t sidan.
Omslagskuvert som har lagts �t sidan l�ggs d�refter in i ett eller flera
s�rskilda omslag som f�rseglas och f�rses med anteckning om inneh�llet.

6 � N�r kontrollen enligt 5 � �r avslutad, granskas ytterkuverten till de

valf�rs�ndelser som inte har lagts �t sidan. D�rvid kontrolleras att f�rs�n-
delsen �r i f�reskrivet skick och att ytterkuvertet �r tillslutet. D�refter
�ppnas ytterkuvertet. Valkuverten granskas. D�rvid kontrolleras att de �r
av f�reskriven beskaffenhet, att v�ljaren har st�llt i ordning endast ett
valkuvert f�r varje val och att valkuverten inte �r f�rsedda med obeh�rig

m�rkning. Godk�nda valkuvert l�ggs i urnorna. I samband d�rmed an-
tecknas vid v�ljarens namn i r�stl�ngden att han har ut�vat sin r�str�tt.

Finns det brister eller felaktigheter i n�got h�nseende som valn�mnden

skall kontrollera enligt f�rsta stycket, skall det eller de bristf�lliga kuverten
tillsammans med v�ljarens r�stkort och ytterkuvertet �ter l�ggas in i om-
slagskuvertet. Detsamma g�ller, om ett valkuvert �r tomt eller om det inte
klart framg�r att ett kuvert inneh�ller en valsedel. Omslagskuverten l�ggs i
sin tur in i ett eller flera omslag som f�rseglas och f�rses med anteckning
om inneh�llet.

Avgivna r�ster skall r�knas tillsammans med de r�ster som avses i

13 kap. 9 � andra stycket vallagen (1972:620).

3648

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994 och g�ller till utg�ngen av �r

1997.

P� regeringens v�gnar

CARL BILDT

REIDUNN LAUR�N

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.