SFS 1993:1689 Lag om ändring i vallagen (1972:620)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1993:1689 Lag om ändring i vallagen (1972:620)
SFS 1993_1689 Lag om ändring i vallagen (1972_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:283px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 1993:1689 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 18 januari 1994 </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i vallagen (1972:620); </b></p> <p style="position:absolute;top:336px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 22 december 1993. </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 kap. 10 �, 8 kap. 1 och 9 ��, 10 </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft18">kap. 1, 2, 3 och 10 ��, 11 kap. 5 � samt 13 kap. 7, 8 och 11 �� vallagen <br/>(1972:620)2 skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:466px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>10 �</b>3 Centrala valmyndigheten uppr�ttar f�r varje slag av val och f�r <br/>varje riksdagsvalkrets, landsting och kommun listor �ver de kandidater <br/>som partierna anm�lt. Listorna skall s�ndas till Posten Aktiebolag. Skall </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft18">r�stning �ga rum hos utlandsmyndighet eller p� fartyg, skall listorna om <br/>m�jligt s�ndas �ven till myndigheten och fartygets bef�lhavare. Listorna <br/>f�r varje riksdagsvalkrets, landsting och kommun skall s� snart som m�j-<br/>ligt tillst�llas l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>8 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:629px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b> R�stning sker p� valdagen i vallokalen f�r det valdistrikt d�r v�lja-</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft18">ren �r upptagen i r�stl�ngd. R�stber�ttigad, som p� grund av vistelse utom <br/>riket eller p� annan ort inom riket eller av annat sk�l finner sig vara <br/>f�rhindrad att r�sta p� valdagen i vallokalen f�r det valdistrikt d�r han �r <br/>upptagen i r�stl�ngd, f�r r�sta p� Posten Aktiebolags postkontor inom <br/>riket, hos svensk utlandsmyndighet eller p� svenskt fartyg i utrikes fart. </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">Om flera val �ger rum samtidigt, skall v�ljare som r�star p� postkontor, </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft18">hos utlandsmyndighet eller p� fartyg vid ett och samma tillf�lle ut�va sin <br/>r�str�tt i samtliga val som han vill deltaga i. </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12">1</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94: TU 11, rskr. 1993/94:119. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12">2</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11"> Lagen omtryckt 1991:95. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12">3</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1991:1654. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft14">4327 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:40px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1993:1689 </b></p> <p style="position:absolute;top:40px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 �</b>4 Valkuvert tillst�lls valn�mnder och r�stmottagare. F�nsterkuvert <br/>som avses i 5 � tillst�lls r�stmottagare. </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft23">Valkuvert och ytterkuvert f�r valsedelsf�rs�ndelse skall i god tid f�re </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft23">valet finnas tillg�ngliga </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft23">1. hos valn�mnden och hos de personer �t vilka n�mnden har uppdragit </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft23">att g� v�ljarna till h�nda i s�dant h�nseende, </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft23">2. p� Posten Aktiebolags postkontor samt hos de av dess lantbrevb�rare </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft23">som tar emot valsedelsf�rs�ndelser, </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft24">3. hos utlandsmyndigheter och p� fartyg d�r r�stning skall �ga rum. <br/>Valkuvert och ytterkuvert f�r valsedelsf�rs�ndelse skall dessutom p� </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft24">beg�ran kostnadsfritt tillhandah�llas parti som vid n�got av de tv� senaste <br/>riksdagsvalen har f�tt mer �n en procent av r�sterna i hela landet. </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>10 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>1 �</b> N�r val skall f�rr�ttas, best�mmer centrala valmyndigheten efter </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft24">samr�d med Posten Aktiebolag p� vilka postkontor r�stning skall genom-<br/>f�ras. Vid val till riksdagen och vid s�dana val till kommun- eller lands-<br/>tingsfullm�ktige som omfattar hela riket skall r�stning alltid kunna �ga <br/>rum p� minst ett postkontor i varje kommun. </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft23">P� de postkontor d�r r�stning genomf�rs skall man vid ordinarie val till </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft24">riksdagen och val i hela riket till kommun- och landstingsfullm�ktige <br/>kunna r�sta fr�n och med den tjugofj�rde dagen f�re valdagen till och med <br/>valdagen. Vid andra val skall man p� dessa postkontor kunna r�sta fr�n <br/>och med den tionde dagen f�re valdagen till och med valdagen. </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>2 �</b> R�stning p� postkontor �ger rum under tid d� postkontoret �r �ppet <br/>f�r allm�nheten. P� f�rslag av Posten Aktiebolag f�r centrala valmyndig-<br/>heten begr�nsa den tid d� r�stning f�r ske p� postkontor f�re valdagen. <br/>R�stning skall dock alltid kunna �ga rum under minst en timme varje dag </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft24">d� postkontoret �r �ppet f�r allm�nheten. P� valdagen skall postkontor <br/>vara �ppet f�r r�stmottagning minst en timme f�re klockan 11 och minst <br/>en timme efter klockan 15. Vid s�dana val till kommun- och landstingsfull-<br/>m�ktige som ej omfattar hela riket f�r dock centrala valmyndigheten <br/>best�mma att r�stmottagning ej skall anordnas p� valdagen. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft23">Inr�ttas med anledning av valet postkontor vid sjukhus, �lderdomshem, </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft24">kriminalv�rdsanstalt eller liknande v�rdinr�ttning eller v�rdanstalt, �ger <br/>r�stning d�r rum p� tid som Posten Aktiebolag best�mmer efter samr�d <br/>med valn�mnden och med v�rdinr�ttningens eller v�rdanstaltens ledning, <br/>dock tidigast sjunde dagen f�re valdagen. Posten Aktiebolag skall samr�da <br/>med valn�mnden och med v�rdinr�ttningens eller v�rdanstaltens ledning <br/>om hur r�stningen skall genomf�ras. P� beg�ran av Posten Aktiebolag <br/>skall valn�mnden utse erforderligt antal personer att bitr�da r�stmottagare <br/>p� postkontoret. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft23">Inr�ttas med anledning av valet annat postkontor, skall postkontoret </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft24">vara �ppet f�r r�stmottagning p� valdagen, under tid som Posten Aktiebo-<br/>lag best�mmer efter samr�d med valn�mnden i den kommun d�r postkon-<br/>toret inr�ttas. R�stning skall dock alltid kunna �ga rum under minst en <br/>timme f�re klockan 11 och minst en timme efter klockan 15. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft23"> Senaste lydelse 1993:1399. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft23">4328 </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:502px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1993:1689 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>3 �</b> R�stmottagare p� postkontor �r den som Posten Aktiebolag utser. </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>10 �</b> R�stmottagare skall s�nda mottagna f�nsterkuvert och den i 8 � </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft36">omn�mnda f�rteckningen till centrala valmyndigheten. S�ndes kuvert <br/>med post, skall f�rs�ndelsen anordnas som v�rdepost. </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>11 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:171px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>5 �</b>5 V�ljare som betj�nas av lantbrevb�rare f�r l�mna valsedel genom <br/>denne, om r�stning �ger rum vid det postkontor till vilket lantbrevb�raren <br/>�r knuten. Vid val som ej omfattar hela riket f�r dock centrala valmyndig-<br/>heten p� f�rslag av Posten Aktiebolag begr�nsa antalet linjer vid vilka <br/>valsedel f�r l�mnas genom lantbrevb�rare. </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft32">Valsedelsf�rs�ndelse som avses i f�rsta stycket anordnas p� f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft36">s�tt. V�ljaren l�gger f�r varje val sj�lv in sin valsedel i ett valkuvert. I <br/>n�rvaro av ett vittne l�gger han sedan in de valkuvert han st�llt i ordning i <br/>ett ytterkuvert f�r valsedelsf�rs�ndelse och tillsluter detta. D�refter <br/>tecknar v�ljaren p� ytterkuvertet en f�rs�kran p� heder och samvete att </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft36">han gjort p� detta s�tt. Vittnet intygar skriftligen att v�ljaren sj�lv under-<br/>tecknat f�rs�kran. Vittne skall ha fyllt 18 �r. V�ljarens make eller barn <br/>eller makens barn f�r inte vara vittne, och inte heller v�ljarens sambo eller <br/>sambos barn. Inte heller lantbrevb�raren f�r vara vittne. </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft32">V�ljaren l�mnar sj�lv valsedelsf�rs�ndelsen och sitt r�stkort till lant-</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft36">brevb�raren. V�ljare som ej �r k�nd f�r lantbrevb�raren skall legitimera <br/>sig. G�r han ej det, f�r han icke l�mna f�rs�ndelsen. Lantbrevb�raren <br/>intygar p� ytterkuvertet att han mottagit f�rs�ndelsen av v�ljaren. </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>13 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:506px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>7 �</b> Protokollet underskrives av ordf�randen och tv� av de n�rvarande </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft32">valf�rr�ttarna. D�rmed �r f�rr�ttningen avslutad. </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft32">Omedelbart d�refter s�nds r�stl�ngd, protokoll och de s�rskilda kuvert </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft36">och omslag som avses i 3, 5 och 6 �� till valn�mnden. Sker ins�ndandet <br/>med post, skall f�rs�ndelsen anordnas som v�rdepost. </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>8 �</b> Det �ligger valn�mnden att se till att samtliga handlingar som avses i </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft32">7 � kommit in till n�mnden och att, om s� ej �r fallet, infordra det som </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft32">fattas. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft32">Valn�mnden beh�ller r�stl�ngderna och vidarebefordrar omg�ende �v-</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft36">rigt material till l�nsstyrelsen. Sker �vers�ndandet med post skall f�rs�n-<br/>delsen anordnas som v�rdepost. </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>11 �</b> �ver f�rr�ttning som avses i 9 � f�res protokoll enligt formul�r som </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft32">fastst�lles av centrala valmyndigheten. N�r f�rr�ttningen slutf�rts, s�nder </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft36">valn�mnden omg�ende r�stl�ngder, protokoll samt iordningst�llda kuvert <br/>och omslag till l�nsstyrelsen. Sker �vers�ndandet med post skall f�rs�ndel-</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft32">sen anordnas som v�rdepost. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft34">5</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft35"> Senaste lydelse 1993:1399. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:574px;white-space:nowrap" class="ft32">4329 </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1993:1689 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft41">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 1994. </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft41">REIDUNN LAUR�N </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft43">G�ran Sch�der <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft42">4330 </p> </div> </div>
background image

SFS 1993:1689
Utkom fr�n trycket
den 18 januari 1994

Lag
om �ndring i vallagen (1972:620);

utf�rdad den 22 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 kap. 10 �, 8 kap. 1 och 9 ��, 10

kap. 1, 2, 3 och 10 ��, 11 kap. 5 � samt 13 kap. 7, 8 och 11 �� vallagen
(1972:620)2 skall ha f�ljande lydelse.

5 kap.

10 �3 Centrala valmyndigheten uppr�ttar f�r varje slag av val och f�r
varje riksdagsvalkrets, landsting och kommun listor �ver de kandidater
som partierna anm�lt. Listorna skall s�ndas till Posten Aktiebolag. Skall

r�stning �ga rum hos utlandsmyndighet eller p� fartyg, skall listorna om
m�jligt s�ndas �ven till myndigheten och fartygets bef�lhavare. Listorna
f�r varje riksdagsvalkrets, landsting och kommun skall s� snart som m�j-
ligt tillst�llas l�nsstyrelsen.

8 kap.

1 � R�stning sker p� valdagen i vallokalen f�r det valdistrikt d�r v�lja-

ren �r upptagen i r�stl�ngd. R�stber�ttigad, som p� grund av vistelse utom
riket eller p� annan ort inom riket eller av annat sk�l finner sig vara
f�rhindrad att r�sta p� valdagen i vallokalen f�r det valdistrikt d�r han �r
upptagen i r�stl�ngd, f�r r�sta p� Posten Aktiebolags postkontor inom
riket, hos svensk utlandsmyndighet eller p� svenskt fartyg i utrikes fart.

Om flera val �ger rum samtidigt, skall v�ljare som r�star p� postkontor,

hos utlandsmyndighet eller p� fartyg vid ett och samma tillf�lle ut�va sin
r�str�tt i samtliga val som han vill deltaga i.

1

Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94: TU 11, rskr. 1993/94:119.

2

Lagen omtryckt 1991:95.

3

Senaste lydelse 1991:1654.

4327

background image

SFS 1993:1689

9 �4 Valkuvert tillst�lls valn�mnder och r�stmottagare. F�nsterkuvert
som avses i 5 � tillst�lls r�stmottagare.

Valkuvert och ytterkuvert f�r valsedelsf�rs�ndelse skall i god tid f�re

valet finnas tillg�ngliga

1. hos valn�mnden och hos de personer �t vilka n�mnden har uppdragit

att g� v�ljarna till h�nda i s�dant h�nseende,

2. p� Posten Aktiebolags postkontor samt hos de av dess lantbrevb�rare

som tar emot valsedelsf�rs�ndelser,

3. hos utlandsmyndigheter och p� fartyg d�r r�stning skall �ga rum.
Valkuvert och ytterkuvert f�r valsedelsf�rs�ndelse skall dessutom p�

beg�ran kostnadsfritt tillhandah�llas parti som vid n�got av de tv� senaste
riksdagsvalen har f�tt mer �n en procent av r�sterna i hela landet.

10 kap.

1 � N�r val skall f�rr�ttas, best�mmer centrala valmyndigheten efter

samr�d med Posten Aktiebolag p� vilka postkontor r�stning skall genom-
f�ras. Vid val till riksdagen och vid s�dana val till kommun- eller lands-
tingsfullm�ktige som omfattar hela riket skall r�stning alltid kunna �ga
rum p� minst ett postkontor i varje kommun.

P� de postkontor d�r r�stning genomf�rs skall man vid ordinarie val till

riksdagen och val i hela riket till kommun- och landstingsfullm�ktige
kunna r�sta fr�n och med den tjugofj�rde dagen f�re valdagen till och med
valdagen. Vid andra val skall man p� dessa postkontor kunna r�sta fr�n
och med den tionde dagen f�re valdagen till och med valdagen.

2 � R�stning p� postkontor �ger rum under tid d� postkontoret �r �ppet
f�r allm�nheten. P� f�rslag av Posten Aktiebolag f�r centrala valmyndig-
heten begr�nsa den tid d� r�stning f�r ske p� postkontor f�re valdagen.
R�stning skall dock alltid kunna �ga rum under minst en timme varje dag

d� postkontoret �r �ppet f�r allm�nheten. P� valdagen skall postkontor
vara �ppet f�r r�stmottagning minst en timme f�re klockan 11 och minst
en timme efter klockan 15. Vid s�dana val till kommun- och landstingsfull-
m�ktige som ej omfattar hela riket f�r dock centrala valmyndigheten
best�mma att r�stmottagning ej skall anordnas p� valdagen.

Inr�ttas med anledning av valet postkontor vid sjukhus, �lderdomshem,

kriminalv�rdsanstalt eller liknande v�rdinr�ttning eller v�rdanstalt, �ger
r�stning d�r rum p� tid som Posten Aktiebolag best�mmer efter samr�d
med valn�mnden och med v�rdinr�ttningens eller v�rdanstaltens ledning,
dock tidigast sjunde dagen f�re valdagen. Posten Aktiebolag skall samr�da
med valn�mnden och med v�rdinr�ttningens eller v�rdanstaltens ledning
om hur r�stningen skall genomf�ras. P� beg�ran av Posten Aktiebolag
skall valn�mnden utse erforderligt antal personer att bitr�da r�stmottagare
p� postkontoret.

Inr�ttas med anledning av valet annat postkontor, skall postkontoret

vara �ppet f�r r�stmottagning p� valdagen, under tid som Posten Aktiebo-
lag best�mmer efter samr�d med valn�mnden i den kommun d�r postkon-
toret inr�ttas. R�stning skall dock alltid kunna �ga rum under minst en
timme f�re klockan 11 och minst en timme efter klockan 15.

4

Senaste lydelse 1993:1399.

4328

background image

SFS 1993:1689

3 � R�stmottagare p� postkontor �r den som Posten Aktiebolag utser.

10 � R�stmottagare skall s�nda mottagna f�nsterkuvert och den i 8 �

omn�mnda f�rteckningen till centrala valmyndigheten. S�ndes kuvert
med post, skall f�rs�ndelsen anordnas som v�rdepost.

11 kap.

5 �5 V�ljare som betj�nas av lantbrevb�rare f�r l�mna valsedel genom
denne, om r�stning �ger rum vid det postkontor till vilket lantbrevb�raren
�r knuten. Vid val som ej omfattar hela riket f�r dock centrala valmyndig-
heten p� f�rslag av Posten Aktiebolag begr�nsa antalet linjer vid vilka
valsedel f�r l�mnas genom lantbrevb�rare.

Valsedelsf�rs�ndelse som avses i f�rsta stycket anordnas p� f�ljande

s�tt. V�ljaren l�gger f�r varje val sj�lv in sin valsedel i ett valkuvert. I
n�rvaro av ett vittne l�gger han sedan in de valkuvert han st�llt i ordning i
ett ytterkuvert f�r valsedelsf�rs�ndelse och tillsluter detta. D�refter
tecknar v�ljaren p� ytterkuvertet en f�rs�kran p� heder och samvete att

han gjort p� detta s�tt. Vittnet intygar skriftligen att v�ljaren sj�lv under-
tecknat f�rs�kran. Vittne skall ha fyllt 18 �r. V�ljarens make eller barn
eller makens barn f�r inte vara vittne, och inte heller v�ljarens sambo eller
sambos barn. Inte heller lantbrevb�raren f�r vara vittne.

V�ljaren l�mnar sj�lv valsedelsf�rs�ndelsen och sitt r�stkort till lant-

brevb�raren. V�ljare som ej �r k�nd f�r lantbrevb�raren skall legitimera
sig. G�r han ej det, f�r han icke l�mna f�rs�ndelsen. Lantbrevb�raren
intygar p� ytterkuvertet att han mottagit f�rs�ndelsen av v�ljaren.

13 kap.

7 � Protokollet underskrives av ordf�randen och tv� av de n�rvarande

valf�rr�ttarna. D�rmed �r f�rr�ttningen avslutad.

Omedelbart d�refter s�nds r�stl�ngd, protokoll och de s�rskilda kuvert

och omslag som avses i 3, 5 och 6 �� till valn�mnden. Sker ins�ndandet
med post, skall f�rs�ndelsen anordnas som v�rdepost.

8 � Det �ligger valn�mnden att se till att samtliga handlingar som avses i

7 � kommit in till n�mnden och att, om s� ej �r fallet, infordra det som

fattas.

Valn�mnden beh�ller r�stl�ngderna och vidarebefordrar omg�ende �v-

rigt material till l�nsstyrelsen. Sker �vers�ndandet med post skall f�rs�n-
delsen anordnas som v�rdepost.

11 � �ver f�rr�ttning som avses i 9 � f�res protokoll enligt formul�r som

fastst�lles av centrala valmyndigheten. N�r f�rr�ttningen slutf�rts, s�nder

valn�mnden omg�ende r�stl�ngder, protokoll samt iordningst�llda kuvert
och omslag till l�nsstyrelsen. Sker �vers�ndandet med post skall f�rs�ndel-

sen anordnas som v�rdepost.

5

Senaste lydelse 1993:1399.

4329

background image

SFS 1993:1689

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 1994.

P� regeringens v�gnar

REIDUNN LAUR�N

G�ran Sch�der
(Justitiedepartementet)

4330

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.