SFS 1993:1689 Lag om ändring i vallagen (1972:620)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1993:1689 Lag om ändring i vallagen (1972:620)
SFS 1993_1689 Lag om ändring i vallagen (1972_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1689
Utkom från trycket
den 18 januari 1994

Lag
om ändring i vallagen (1972:620);

utfärdad den 22 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 10 §, 8 kap. 1 och 9 §§, 10

kap. 1, 2, 3 och 10 §§, 11 kap. 5 § samt 13 kap. 7, 8 och 11 §§ vallagen
(1972:620)2 skall ha följande lydelse.

5 kap.

10 §3 Centrala valmyndigheten upprättar för varje slag av val och för
varje riksdagsvalkrets, landsting och kommun listor över de kandidater
som partierna anmält. Listorna skall sändas till Posten Aktiebolag. Skall

röstning äga rum hos utlandsmyndighet eller på fartyg, skall listorna om
möjligt sändas även till myndigheten och fartygets befälhavare. Listorna
för varje riksdagsvalkrets, landsting och kommun skall så snart som möj-
ligt tillställas länsstyrelsen.

8 kap.

1 § Röstning sker på valdagen i vallokalen för det valdistrikt där välja-

ren är upptagen i röstlängd. Röstberättigad, som på grund av vistelse utom
riket eller på annan ort inom riket eller av annat skäl finner sig vara
förhindrad att rösta på valdagen i vallokalen för det valdistrikt där han är
upptagen i röstlängd, får rösta på Posten Aktiebolags postkontor inom
riket, hos svensk utlandsmyndighet eller på svenskt fartyg i utrikes fart.

Om flera val äger rum samtidigt, skall väljare som röstar på postkontor,

hos utlandsmyndighet eller på fartyg vid ett och samma tillfälle utöva sin
rösträtt i samtliga val som han vill deltaga i.

1

Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94: TU 11, rskr. 1993/94:119.

2

Lagen omtryckt 1991:95.

3

Senaste lydelse 1991:1654.

4327

background image

SFS 1993:1689

9 §4 Valkuvert tillställs valnämnder och röstmottagare. Fönsterkuvert
som avses i 5 § tillställs röstmottagare.

Valkuvert och ytterkuvert för valsedelsförsändelse skall i god tid före

valet finnas tillgängliga

1. hos valnämnden och hos de personer åt vilka nämnden har uppdragit

att gå väljarna till hända i sådant hänseende,

2. på Posten Aktiebolags postkontor samt hos de av dess lantbrevbärare

som tar emot valsedelsförsändelser,

3. hos utlandsmyndigheter och på fartyg där röstning skall äga rum.
Valkuvert och ytterkuvert för valsedelsförsändelse skall dessutom på

begäran kostnadsfritt tillhandahållas parti som vid något av de två senaste
riksdagsvalen har fått mer än en procent av rösterna i hela landet.

10 kap.

1 § När val skall förrättas, bestämmer centrala valmyndigheten efter

samråd med Posten Aktiebolag på vilka postkontor röstning skall genom-
föras. Vid val till riksdagen och vid sådana val till kommun- eller lands-
tingsfullmäktige som omfattar hela riket skall röstning alltid kunna äga
rum på minst ett postkontor i varje kommun.

På de postkontor där röstning genomförs skall man vid ordinarie val till

riksdagen och val i hela riket till kommun- och landstingsfullmäktige
kunna rösta från och med den tjugofjärde dagen före valdagen till och med
valdagen. Vid andra val skall man på dessa postkontor kunna rösta från
och med den tionde dagen före valdagen till och med valdagen.

2 § Röstning på postkontor äger rum under tid då postkontoret är öppet
för allmänheten. På förslag av Posten Aktiebolag får centrala valmyndig-
heten begränsa den tid då röstning får ske på postkontor före valdagen.
Röstning skall dock alltid kunna äga rum under minst en timme varje dag

då postkontoret är öppet för allmänheten. På valdagen skall postkontor
vara öppet för röstmottagning minst en timme före klockan 11 och minst
en timme efter klockan 15. Vid sådana val till kommun- och landstingsfull-
mäktige som ej omfattar hela riket får dock centrala valmyndigheten
bestämma att röstmottagning ej skall anordnas på valdagen.

Inrättas med anledning av valet postkontor vid sjukhus, ålderdomshem,

kriminalvårdsanstalt eller liknande vårdinrättning eller vårdanstalt, äger
röstning där rum på tid som Posten Aktiebolag bestämmer efter samråd
med valnämnden och med vårdinrättningens eller vårdanstaltens ledning,
dock tidigast sjunde dagen före valdagen. Posten Aktiebolag skall samråda
med valnämnden och med vårdinrättningens eller vårdanstaltens ledning
om hur röstningen skall genomföras. På begäran av Posten Aktiebolag
skall valnämnden utse erforderligt antal personer att biträda röstmottagare
på postkontoret.

Inrättas med anledning av valet annat postkontor, skall postkontoret

vara öppet för röstmottagning på valdagen, under tid som Posten Aktiebo-
lag bestämmer efter samråd med valnämnden i den kommun där postkon-
toret inrättas. Röstning skall dock alltid kunna äga rum under minst en
timme före klockan 11 och minst en timme efter klockan 15.

4

Senaste lydelse 1993:1399.

4328

background image

SFS 1993:1689

3 § Röstmottagare på postkontor är den som Posten Aktiebolag utser.

10 § Röstmottagare skall sända mottagna fönsterkuvert och den i 8 §

omnämnda förteckningen till centrala valmyndigheten. Sändes kuvert
med post, skall försändelsen anordnas som värdepost.

11 kap.

5 §5 Väljare som betjänas av lantbrevbärare får lämna valsedel genom
denne, om röstning äger rum vid det postkontor till vilket lantbrevbäraren
är knuten. Vid val som ej omfattar hela riket får dock centrala valmyndig-
heten på förslag av Posten Aktiebolag begränsa antalet linjer vid vilka
valsedel får lämnas genom lantbrevbärare.

Valsedelsförsändelse som avses i första stycket anordnas på följande

sätt. Väljaren lägger för varje val själv in sin valsedel i ett valkuvert. I
närvaro av ett vittne lägger han sedan in de valkuvert han ställt i ordning i
ett ytterkuvert för valsedelsförsändelse och tillsluter detta. Därefter
tecknar väljaren på ytterkuvertet en försäkran på heder och samvete att

han gjort på detta sätt. Vittnet intygar skriftligen att väljaren själv under-
tecknat försäkran. Vittne skall ha fyllt 18 år. Väljarens make eller barn
eller makens barn får inte vara vittne, och inte heller väljarens sambo eller
sambos barn. Inte heller lantbrevbäraren får vara vittne.

Väljaren lämnar själv valsedelsförsändelsen och sitt röstkort till lant-

brevbäraren. Väljare som ej är känd för lantbrevbäraren skall legitimera
sig. Gör han ej det, får han icke lämna försändelsen. Lantbrevbäraren
intygar på ytterkuvertet att han mottagit försändelsen av väljaren.

13 kap.

7 § Protokollet underskrives av ordföranden och två av de närvarande

valförrättarna. Därmed är förrättningen avslutad.

Omedelbart därefter sänds röstlängd, protokoll och de särskilda kuvert

och omslag som avses i 3, 5 och 6 §§ till valnämnden. Sker insändandet
med post, skall försändelsen anordnas som värdepost.

8 § Det åligger valnämnden att se till att samtliga handlingar som avses i

7 § kommit in till nämnden och att, om så ej är fallet, infordra det som

fattas.

Valnämnden behåller röstlängderna och vidarebefordrar omgående öv-

rigt material till länsstyrelsen. Sker översändandet med post skall försän-
delsen anordnas som värdepost.

11 § �ver förrättning som avses i 9 § föres protokoll enligt formulär som

fastställes av centrala valmyndigheten. När förrättningen slutförts, sänder

valnämnden omgående röstlängder, protokoll samt iordningställda kuvert
och omslag till länsstyrelsen. Sker översändandet med post skall försändel-

sen anordnas som värdepost.

5

Senaste lydelse 1993:1399.

4329

background image

SFS 1993:1689

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

4330

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.