SFS 1994:1636 Lag om ändring i vallagen (1972:620)

SFS 1994_1636 Lag om ändring i vallagen (1972_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1636
Utkom från trycket
den 28 december 1994

Lag
om ändring i vallagen (1972:620);

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 kap. 3 § vallagen

(1972:620)2 skall ha följande lydelse.

15 kap.

3 § Valprövningsnämnden skall granska bevis för riksdagsledamot och
ersättare och därvid pröva om beviset blivit utfärdat i enlighet med 1

§. Granskningen skall vara avslutad senast dagen innan den riksdag till
vilken valet skett samlas till riksmöte eller, i fråga om bevis som
kommer in till Valprövningsnämnden därefter, så snart det kan ske.

Berättelse om granskningen skall ofördröjligen överlämnas till
riksdagens talman.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

6145

1

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69.

2

Lagen omtryckt 1994:287.

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.