SFS 1995:376 Lag om ändring i lagen (1993:1404) om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1995:376 Lag om ändring i lagen (1993:1404) om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz
SFS 1995_376 Lag om ändring i lagen (1993_1404) om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1993:1404) om brevröstning i
Förbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz;

SFS 1995:376
Utkom från trycket
den 3 maj 1995

619

1

Prop. 1994/95:154, bet. 1994/95:KU40, rskr. 1994/95:273.

utfärdad den 20 april 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 2 §§ samt ikraftträdande-

bestämmelsen till lagen (1993:1404) om brevröstning i Förbundsrepu-
bliken Tyskland och i Schweiz skall ha följande lydelse.

1 § Vid 1994 års ordinarie val till riksdagen och det samtidiga valet

till kommun- och landstingsfullmäktige, vid 1995 års val till Europa-
parlamentet samt vid extra val till riksdagen och folkomröstning som
infaller före 1998 års motsvarande val får röstberättigade som vistas i
Förbundsrepubliken Tyskland eller i Schweiz rösta genom att från
samma land sända sina valsedlar till valnämnden med posten (brev-
röstning).

Vid brevröstning tillämpas bestämmelserna i vallagen (1972:620), om

inte annat följer av denna lag.

2 § Brevröstning skall gå till på följande sätt.

Väljaren lägger för varje val själv in sin valsedel i ett valkuvert. I

närvaro av två vittnen lägger han sedan in iordningställda valkuvert i ett
ytterkuvert för brevröstningsförsändelse och tillsluter detta. Därefter
skriver väljaren på ytterkuvertet en försäkran på heder och samvete att
han gjort på detta sätt och att försändelsen har ställts i ordning i För-
bundsrepubliken Tyskland respektive Schweiz. På ytterkuvertet skall
väljaren också anteckna sitt personnummer. Vittnena intygar skriftligen
att väljaren egenhändigt undertecknat försäkran samt att de inte känner
till något förhållande som strider mot de uppgifter väljaren lämnat på
ytterkuvertet. Vittnena skall ha fyllt 18 år. Väljarens make eller barn
eller makens barn får inte vara vittne, och inte heller väljarens sambo

eller sambos barn.

Sedan brevröstningsförsändelsen har gjorts i ordning enligt andra

stycket lägger väljaren in försändelsen tillsammans med sitt röstkort i ett
omslagskuvert och tillsluter detta. Därefter lämnas försändelsen för

postbefordran till valnämnden i den kommun där väljaren är upptagen i
allmän röstlängd eller, om väljaren är upptagen i särskild röstlängd, till
valnämnden i den kommun inom vilken den vallokal är belägen där den

särskilda röstlängden enligt 4 kap. 20 § vallagen (1972:620) skall finnas
tillgänglig.

Vid val till riksdagen, vid val i hela landet till kommun- och lands-

tingsfullmäktige, vid val till Europaparlamentet och vid en folkomröst-

ning får brevröstningsförsändelsen vara iordninggjord tidigast 24 dagar
före valdagen och skall avges senast dagen före valdagen. Vid extra val
till riksdagen och folkomröstning samtidigt med sådana val får brev-

background image

SFS 1995:376

röstningsförsändelsen vara iordninggjord tidigast 20 dagar före valda-
gen. Väljaren skall på ytterkuvertet intyga att han inte ställt i ordning
försändelsen tidigare än vad som nu har sagts. Försändelsen skall anses
avgiven den dag då den är poststämplad. Brevröstningsförsändelsen bör
lämnas för postbefordran i så god tid att den kan beräknas vara val-
nämnden till hända senast andra dagen efter valdagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till utgången av

år 1998.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

620

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.