SFS 1995:376 Lag om ändring i lagen (1993:1404) om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1995:376 Lag om ändring i lagen (1993:1404) om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz
SFS 1995_376 Lag om ändring i lagen (1993_1404) om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:22px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:25px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1993:1404) om brevr�stning i <br/>F�rbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz; </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:502px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS 1995:376 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 3 maj 1995 </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:580px;white-space:nowrap" class="ft12">619 </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft14">Prop. 1994/95:154, bet. 1994/95:KU40, rskr. 1994/95:273. </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 20 april 1995. </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 och 2 �� samt ikrafttr�dande-</p> <p style="position:absolute;top:180px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft111">best�mmelsen till lagen (1993:1404) om brevr�stning i F�rbundsrepu-<br/>bliken Tyskland och i Schweiz skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b> Vid 1994 �rs ordinarie val till riksdagen och det samtidiga valet </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft111">till kommun- och landstingsfullm�ktige, vid 1995 �rs val till Europa-<br/>parlamentet samt vid extra val till riksdagen och folkomr�stning som <br/>infaller f�re 1998 �rs motsvarande val f�r r�stber�ttigade som vistas i <br/>F�rbundsrepubliken Tyskland eller i Schweiz r�sta genom att fr�n <br/>samma land s�nda sina valsedlar till valn�mnden med posten (brev-<br/>r�stning). </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft12">Vid brevr�stning till�mpas best�mmelserna i vallagen (1972:620), om </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">inte annat f�ljer av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b> Brevr�stning skall g� till p� f�ljande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft12">V�ljaren l�gger f�r varje val sj�lv in sin valsedel i ett valkuvert. I </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft111">n�rvaro av tv� vittnen l�gger han sedan in iordningst�llda valkuvert i ett <br/>ytterkuvert f�r brevr�stningsf�rs�ndelse och tillsluter detta. D�refter <br/>skriver v�ljaren p� ytterkuvertet en f�rs�kran p� heder och samvete att <br/>han gjort p� detta s�tt och att f�rs�ndelsen har st�llts i ordning i F�r-<br/>bundsrepubliken Tyskland respektive Schweiz. P� ytterkuvertet skall <br/>v�ljaren ocks� anteckna sitt personnummer. Vittnena intygar skriftligen <br/>att v�ljaren egenh�ndigt undertecknat f�rs�kran samt att de inte k�nner <br/>till n�got f�rh�llande som strider mot de uppgifter v�ljaren l�mnat p� <br/>ytterkuvertet. Vittnena skall ha fyllt 18 �r. V�ljarens make eller barn <br/>eller makens barn f�r inte vara vittne, och inte heller v�ljarens sambo </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">eller sambos barn. </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft12">Sedan brevr�stningsf�rs�ndelsen har gjorts i ordning enligt andra </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft111">stycket l�gger v�ljaren in f�rs�ndelsen tillsammans med sitt r�stkort i ett <br/>omslagskuvert och tillsluter detta. D�refter l�mnas f�rs�ndelsen f�r </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft111">postbefordran till valn�mnden i den kommun d�r v�ljaren �r upptagen i <br/>allm�n r�stl�ngd eller, om v�ljaren �r upptagen i s�rskild r�stl�ngd, till <br/>valn�mnden i den kommun inom vilken den vallokal �r bel�gen d�r den </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft111">s�rskilda r�stl�ngden enligt 4 kap. 20 � vallagen (1972:620) skall finnas <br/>tillg�nglig. </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft12">Vid val till riksdagen, vid val i hela landet till kommun- och lands-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">tingsfullm�ktige, vid val till Europaparlamentet och vid en folkomr�st-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft111">ning f�r brevr�stningsf�rs�ndelsen vara iordninggjord tidigast 24 dagar <br/>f�re valdagen och skall avges senast dagen f�re valdagen. Vid extra val <br/>till riksdagen och folkomr�stning samtidigt med s�dana val f�r brev-</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:641px;height:901px;"> <img width="641" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1995:376 </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft23">r�stningsf�rs�ndelsen vara iordninggjord tidigast 20 dagar f�re valda-<br/>gen. V�ljaren skall p� ytterkuvertet intyga att han inte st�llt i ordning <br/>f�rs�ndelsen tidigare �n vad som nu har sagts. F�rs�ndelsen skall anses <br/>avgiven den dag d� den �r postst�mplad. Brevr�stningsf�rs�ndelsen b�r <br/>l�mnas f�r postbefordran i s� god tid att den kan ber�knas vara val-<br/>n�mnden till h�nda senast andra dagen efter valdagen. </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994 och g�ller till utg�ngen av </p> <p style="position:absolute;top:198px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft21">�r 1998. </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 1995. </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft22">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft23">G�ran Sch�der <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft21">620 </p> </div> </div>
background image

Lag
om �ndring i lagen (1993:1404) om brevr�stning i
F�rbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz;

SFS 1995:376
Utkom fr�n trycket
den 3 maj 1995

619

1

Prop. 1994/95:154, bet. 1994/95:KU40, rskr. 1994/95:273.

utf�rdad den 20 april 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 och 2 �� samt ikrafttr�dande-

best�mmelsen till lagen (1993:1404) om brevr�stning i F�rbundsrepu-
bliken Tyskland och i Schweiz skall ha f�ljande lydelse.

1 � Vid 1994 �rs ordinarie val till riksdagen och det samtidiga valet

till kommun- och landstingsfullm�ktige, vid 1995 �rs val till Europa-
parlamentet samt vid extra val till riksdagen och folkomr�stning som
infaller f�re 1998 �rs motsvarande val f�r r�stber�ttigade som vistas i
F�rbundsrepubliken Tyskland eller i Schweiz r�sta genom att fr�n
samma land s�nda sina valsedlar till valn�mnden med posten (brev-
r�stning).

Vid brevr�stning till�mpas best�mmelserna i vallagen (1972:620), om

inte annat f�ljer av denna lag.

2 � Brevr�stning skall g� till p� f�ljande s�tt.

V�ljaren l�gger f�r varje val sj�lv in sin valsedel i ett valkuvert. I

n�rvaro av tv� vittnen l�gger han sedan in iordningst�llda valkuvert i ett
ytterkuvert f�r brevr�stningsf�rs�ndelse och tillsluter detta. D�refter
skriver v�ljaren p� ytterkuvertet en f�rs�kran p� heder och samvete att
han gjort p� detta s�tt och att f�rs�ndelsen har st�llts i ordning i F�r-
bundsrepubliken Tyskland respektive Schweiz. P� ytterkuvertet skall
v�ljaren ocks� anteckna sitt personnummer. Vittnena intygar skriftligen
att v�ljaren egenh�ndigt undertecknat f�rs�kran samt att de inte k�nner
till n�got f�rh�llande som strider mot de uppgifter v�ljaren l�mnat p�
ytterkuvertet. Vittnena skall ha fyllt 18 �r. V�ljarens make eller barn
eller makens barn f�r inte vara vittne, och inte heller v�ljarens sambo

eller sambos barn.

Sedan brevr�stningsf�rs�ndelsen har gjorts i ordning enligt andra

stycket l�gger v�ljaren in f�rs�ndelsen tillsammans med sitt r�stkort i ett
omslagskuvert och tillsluter detta. D�refter l�mnas f�rs�ndelsen f�r

postbefordran till valn�mnden i den kommun d�r v�ljaren �r upptagen i
allm�n r�stl�ngd eller, om v�ljaren �r upptagen i s�rskild r�stl�ngd, till
valn�mnden i den kommun inom vilken den vallokal �r bel�gen d�r den

s�rskilda r�stl�ngden enligt 4 kap. 20 � vallagen (1972:620) skall finnas
tillg�nglig.

Vid val till riksdagen, vid val i hela landet till kommun- och lands-

tingsfullm�ktige, vid val till Europaparlamentet och vid en folkomr�st-

ning f�r brevr�stningsf�rs�ndelsen vara iordninggjord tidigast 24 dagar
f�re valdagen och skall avges senast dagen f�re valdagen. Vid extra val
till riksdagen och folkomr�stning samtidigt med s�dana val f�r brev-

background image

SFS 1995:376

r�stningsf�rs�ndelsen vara iordninggjord tidigast 20 dagar f�re valda-
gen. V�ljaren skall p� ytterkuvertet intyga att han inte st�llt i ordning
f�rs�ndelsen tidigare �n vad som nu har sagts. F�rs�ndelsen skall anses
avgiven den dag d� den �r postst�mplad. Brevr�stningsf�rs�ndelsen b�r
l�mnas f�r postbefordran i s� god tid att den kan ber�knas vara val-
n�mnden till h�nda senast andra dagen efter valdagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994 och g�ller till utg�ngen av

�r 1998.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 1995.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

G�ran Sch�der
(Justitiedepartementet)

620

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.