SFS 1995:746 Lag om ändring i vallagen (1972:620)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1995:746 Lag om ändring i vallagen (1972:620)
SFS 1995_746 Lag om ändring i vallagen (1972_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:746
Utkom från trycket
den 16 juni 1995

Lag
om ändring i vallagen (1972:620);

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § och 4 kap. 2 § vallagen

(1972:620)2 skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 § Vid tillämpning av 2 § beräknas antalet röstberättigade på grundval
av aviseringsregistret enligt lagen (1995:743) om aviseringsregister den

1 november föregående år. Vid beräkningen anses som röstberättigad varje

svensk medborgare som fyllt eller senare under kalenderåret fyller arton
år.

4 kap.

2 § I allmän röstlängd tas upp svensk medborgare som den 1 juli enligt
aviseringsregistret är folkbokförd i valdistriktet och som har fyllt eller före
den 1 september det år röstlängden upprättas fyller sjutton år. Om en
beslutad ändring i den kommunala indelningen skall träda i kraft vid
följande årsskifte, tas i längden upp den som skall vara folkbokförd i
distriktet enligt den nya indelningen.

Under de förutsättningar som i första stycket anges för svenska medbor-

gare tas i röstlängden upp även de utlänningar som enligt aviseringsregist-

ret har varit folkbokförda i riket den 1 november de tre åren närmast före
valåret.

För den som ej fyllt aderton år den 1 september det år röstlängden

upprättas antecknas den dag då han blir röstberättigad.

För utlänningar antecknas att rösträtt ej föreligger vid val till riksdagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Christina Weihe
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:201, bet. 1994/95: SkU26, rskr. 1994/95:372.

2

Lagen omtryckt 1994: 287.

1303

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.