SFS 1997:159 Lag om brevröstning i vissa fall

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1997:159 Lag om brevröstning i vissa fall
SFS 1997_159 Lag om brevröstning i vissa fall

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:159
Utkom från trycket
den 7 maj 1997

Lag
om brevröstning i vissa fall;

utfärdad den 17 april 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Vem får brevrösta?

1 § Vid ordinarie val eller omval till riksdagen, ordinarie val till landstings-
och kommunfullmäktige samt vid extra val till riksdagen, val till Europapar-

lamentet och folkomröstning får väljare som vistas i Tyskland och Schweiz
eller ombord på ett svenskt fartyg i utrikes fart brevrösta enligt bestämmel-
serna i denna lag.

Vid brevröstning skall bestämmelserna i vallagen (1997:157) tillämpas

om inte annat följer av denna lag.

Hur brevröstning går till

2 § Den som vill brevrösta skall

- för varje slag av val själv lägga in en valsedel i ett valkuvert,
- i närvaro av två vittnen lägga de valkuvert som gjorts i ordning i ett yt-

terkuvert för brevröst,

- klistra igen ytterkuvertet,
- försäkra på heder och samvete att valkuvert och ytterkuvert gjorts i ord-

ning på detta sätt och att de gjorts i ordning i Tyskland eller Schweiz respek-
tive ombord på ett svenskt fartyg i utrikes fart,

- skriva sitt namn och sitt personnummer på ytterkuvertet för brevröst,

och

- intyga att valkuvert inte gjorts i ordning tidigare än vad som sägs i 7 §.

3 § När ytterkuvertet för brevröst gjorts i ordning på det sätt som sägs i 2 §

skall vittnena på ytterkuvertet

- skriftligen intyga att väljaren själv har skrivit under försäkran och att de

inte känner till något som gör att innehållet i försäkran inte är riktigt, och

- skriva sina adresser.

4 § Ett vittne skall ha fyllt 18 år. Väljarens make eller barn eller makens
barn får inte vara vittne. Detsamma gäller sambo eller sambons barn.

Hur brevrösten skall skickas

5 § När ytterkuvertet gjorts i ordning på det sätt som sägs i 2 och 3 §§ skall
väljaren

- lägga ytterkuvertet i ett omslagskuvert för brevröst,
- klistra igen detta kuvert,
- skriva sitt namn och sitt personnummer på omslagskuvertet, och
- skicka omslagskuvertet med postbefordran till den centrala valmyndig-

heten.

1

Prop. 1996/97:70, bet. 1996/97:KU16, rskr. 1996/97:177.

265

background image

SFS 1997:159

6 § Om ett omslagskuvert görs i ordning ombord på ett fartyg skall farty-
gets befälhavare, eller någon som befälhavaren utser, ange fartygets namn på
omslagskuvertet.

När brevrösten får göras i ordning

7 § Vid ordinarie val eller omval till riksdagen, ordinarie val till landstings-
och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet och vid en folkomröst-
ning får ett ytterkuvert för brevröst från Tyskland eller Schweiz göras i ord-
ning tidigast 24 dagar före valdagen och senast dagen före valdagen. Vid
dessa val får ett ytterkuvert för brevröst från ett fartyg göras i ordning tidi-
gast 55 dagar före valdagen och senast dagen före valdagen.

Vid extra val till riksdagen och vid folkomröstning som hålls samtidigt

med sådana val får ett ytterkuvert från en väljare i Tyskland eller Schweiz
göras i ordning tidigast 20 dagar före valdagen och från en väljare ombord
på ett fartyg tidigast 30 dagar före valdagen.

8 § Ett omslagskuvert skall anses avgivet den dag då det är poststämplat, el-
ler om det har gjorts i ordning ombord på ett fartyg, det datum som sägs i 2 §.

9 § Omslagskuvert för brevröst skall skickas med post i så god tid att det
kan beräknas vara den centrala valmyndigheten till hända senast dagen efter
valdagen.

10 § Den centrala valmyndigheten skall allt eftersom omslagskuverten

kommer från Tyskland eller Schweiz eller från ett fartyg i utrikes fart fortlö-
pande anteckna hur många omslagskuvert som kommer in till myndigheten
och därefter skicka kuverten till valnämnden i den kommun där väljaren
finns i röstlängden.

Vad valnämnden skall göra med omslagskuverten

11 § När det kommer ett omslagskuvert för brevröst från den centrala val-

myndigheten till valnämnden skall nämnden anteckna detta i ett protokoll.

Valnämnden skall förvara omslagskuverten på ett säkert sätt fram till val-

nämndens sammanträde för preliminär rösträkning enligt 17 kap. vallagen

(1997:157).

12 § Valnämnden skall granska omslagskuverten och deras innehåll vid

valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning enligt 17 kap. valla-
gen (1997:157).

Efter att valnämnden gjort det som sägs i 17 kap. 3-7 §§ vallagen skall

nämnden granska omslagskuverten för brevröst. Vid denna granskning skall
nämnden göra följande.

1. Räkna antalet omslagskuvert och anteckna antalet i protokollet.

2. Granska omslagskuverten. Vid denna granskning skall valnämnden

kontrollera att omslagskuvert

- inte har blivit öppnat efter att det klistrats igen,
- har skickats med post från Tyskland, Schweiz eller från ett fartyg i utri-

kes fart, och

266

background image

SFS 1997:159

- inte har avgetts senare än dagen före valdagen.

3. �ppna de omslagskuvert som uppfyller kraven under 2, ta ut ytterku-

vertet och kontrollera att väljarna

- har rösträtt i kommunen,
- inte har röstat i vallokalen under valdagen,
- inte har lämnat ett fönsterkuvert som sägs i 8 kap. 3 § tredje stycket val-

lagen, och

- inte har lämnat fler än ett ytterkuvert för brevröst.

13 § Uppfylls kraven som ställs i 12 § skall valnämnden fortsätta att gran-
ska ytterkuvert och kontrollera att det är igenklistrat.

Om ytterkuvertet är igenklistrat skall valnämnden vid sin fortsatta gransk-

ning kontrollera att väljaren

- på ytterkuvertet skriftligen försäkrat på heder och samvete att väljaren

själv gjort i ordning valkuvert och lagt det i ytterkuvertet i närvaro av två
vittnen och att kuverten gjorts i ordning i Tyskland eller Schweiz respektive
ombord på ett fartyg i utrikes fart,

- skrivit sitt namn och sitt personnummer på kuvertet, och
- intygat att valkuvert inte gjorts i ordning tidigare än vad som sägs i 7 §.
Valnämnden skall också kontrollera att två vittnen på ytterkuvertet skrift-

ligen intygat att

- väljaren själv lagt valkuvert i ytterkuvertet och klistrat igen det,
- väljaren själv har skrivit under en försäkran på ytterkuvertet,
- ytterkuvertet gjorts i ordning i Tyskland, Schweiz respektive ombord på

ett fartyg i utrikes fart, och

- ytterkuvertet inte gjorts i ordning tidigare än vad som sägs i 7 §.

14 § Uppfylls kraven i 13 § skall valnämnden öppna ytterkuvertet och kon-

trollera att

- det innehåller valkuvert,
- väljaren bara gjort i ordning ett valkuvert för varje slag av val,
- det inte finns någon obehörig märkning på något valkuvert, och
- varje valkuvert uppenbart innehåller en valsedel.

15 § Vid granskningen enligt 12-14 §§ skall valnämnden

- lägga de valkuvert som uppfyllt kraven i 12-14 §§ i valurnan för den

valkrets och för det val som valsedeln gäller,

- markera i röstlängden för det val som valsedeln gäller att väljaren rös-

tat,

- lägga de omslagskuvert som inte uppfyllt kraven i 12 § andra stycket 2 i

ett särskilt omslag,

- lägga tillbaka ytterkuvert eller valkuvert som inte uppfyllt kraven i 12 §

andra stycket 3 och i 13 och 14 §§ i sina omslagskuvert efter att valkuvert
lagts tillbaka i sitt ytterkuvert och lägga omslagskuverten i ett särskilt om-
slag,

- anteckna valkretsens och kommunens namn och hur många omslagsku-

vert omslaget innehåller på varje särskilt omslag, och

- försegla det särskilda omslaget.

267

background image

SFS 1997:159

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997 och gäller till utgången av år

2002. Genom ikraftträdandet skall lagen (1993:1404) om brevröstning i För-

bundsrepubliken Tyskland och i Schweiz upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

268

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.