SFS 1999:128 Lag om ändring i vallagen (1997:157)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1999:128 Lag om ändring i vallagen (1997:157)
990128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vallagen (1997:157);

utfärdad den 11 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 16 § samt 7 kap. 3 och 5 §§

vallagen (1997:157) skall ha följande lydelse.

5 kap.

16 §

Unionsmedborgare som inte samtidigt är svenska medborgare och

som önskar kandidera vid val till Europaparlamentet skall senast vid en tid
som den centrala valmyndigheten bestämmer enligt 19 §, lämna en försäkran
till den centrala valmyndigheten. I den skall de

� ange sin nationalitet och sin adress i Sverige,
� ange den valkrets eller det område i hemstaten där de senast var upp-

tagna i röstlängd, och

� försäkra att de inte kandiderar vid val till Europaparlamentet i någon an-

nan stat.

Till en sådan försäkran skall det fogas ett intyg av den behöriga myndig-

heten i hemstaten att valbarheten inte gått förlorad där eller att denna diskva-
lifikationsgrund inte finns såvitt myndigheten vet. En underrättelse om att en
unionsmedborgare har förklarat att han eller hon vill kandidera vid val till
Europaparlamentet skall sändas till valmyndigheten i den stat där personen
är medborgare.

7 kap.

3 §

Röstlängderna för val till Europaparlamentet skall innehålla uppgifter

om

� svenska medborgare som sägs i 1 §, och
� unionsmedborgare som fyller 18 år senast på valdagen, som är folkbok-

förda i landet och som enligt 5 § skriftligen hos skattemyndigheten anmält
sin önskan att tas upp i röstlängd.

5 §

Unionsmedborgare som vill utöva sin rösträtt vid val till Europa-

parlamentet skall senast 30 dagar före valdagen skriftligen hos skattemyn-
digheten anmäla sin önskan om att tas upp i röstlängd.

1

Prop. 1998/99:46, bet. 1998/99:KU19, rskr. 1998/99:141.

SFS 1999:128

Utkom från trycket
den 23 mars 1999

background image

2

SFS 1999:128

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Den som gjort en sådan anmälan skall tas upp i en röstlängd till dess han

eller hon stryks från den på egen begäran eller villkoren för rösträtt inte
längre är uppfyllda.

I sin anmälan skall unionsmedborgare i en skriftlig försäkran
� ange sin nationalitet och adress i Sverige,
� ange den valkrets eller det område i hemstaten där de senast var upp-

tagna i röstlängd, och

� försäkra att de inte kommer att rösta i en annan medlemsstat.
Beslut med anledning av anmälningar meddelas när röstlängden upp-

rättas. Underrättelse om ett sådant beslut skall sändas till valmyndigheten i
den stat där väljaren är medborgare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.
2. Vid val till Europaparlamentet år 1999 skall 7 kap. 3 och 5 §§ i sin nya

lydelse tillämpas på unionsmedborgare som fanns upptagna i röstlängd vid
valet till Europaparlamentet år 1995.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.