SFS 2001:208 Lag om ändring i vallagen (1997:157)

010208.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vallagen (1997:157);

utfärdad den 19 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 2 kap. 6 §, 3 kap. 2, 6 och 8 §§,

6 kap. 11 § samt 7 kap. 4 och 6 §§ vallagen (1997:157) orden ”aviseringsre-
gistret enligt lagen (1995:743) om aviseringsregister” skall bytas ut mot
”folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av person-
uppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet”.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176.

SFS 2001:208

Utkom från trycket
den 22 maj 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.