SFS 2003:718 Lag om ändring i vallagen (1997:157)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 2003:718 Lag om ändring i vallagen (1997:157)
030718.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vallagen (1997:157);

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om vallagen (1997:157)2

dels att i 2 kap. 6 §, 3 kap. 2, 6 och 8 §§, 6 kap. 11 § samt 7 kap. 4 och

6 §§ ordet ⬝skatteförvaltningens⬝ skall bytas ut mot ⬝Skatteverkets⬝,

dels att i 7 kap. 10 § orden ⬝en skattemyndighet⬝ skall bytas ut mot ⬝Skat-

teverket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. En sådan anmälan som avses i

7 kap. 10 § som före ikraftträdandet har getts in till en skattemyndighet skall
i stället betraktas som en anmälan till Skatteverket.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Lagen omtryckt 2002:68.

SFS 2003:718

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.