SFS 2021:1328 Lag om ändring i vallagen (2005:837)

SFS2021-1328.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Statens offentliga utredningar (gov.s

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i vallagen (2005:837)

Utfärdad den 22 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om vallagen (2005:837)

dels att 3 kap. 1 och 5 §§, 7 kap. 3 § och 8 kap. 2 och 4 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 1 § ska lyda ”Utrustning m.m.”,
dels att det ska införas en ny paragraf, 8 kap. 2 a §, av följande lydelse.

3 kap.
1 §
Det ska finnas en central valmyndighet som har det övergripande
ansvaret för frågor om val.

Den centrala valmyndigheten ska inför varje val ta fram utbildnings-

material avseende valet. Materialet ska tillhandahållas länsstyrelserna och
valnämnderna.

5 §2 Röstmottagare förordnas av valnämnden. Röstmottagare hos en
utlandsmyndighet förordnas dock av myndighetens chef. Om valnämnden
har beslutat att röstmottagning ska äga rum på ett sjukhus, en
kriminalvårdsanstalt, ett häkte eller någon liknande inrättning, får nämnden
överlåta åt den som är chef för inrättningen att förordna röstmottagare där.

Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning

som behövs för uppdraget. Vid utbildningen ska det utbildningsmaterial som
tillhandahålls av den centrala valmyndigheten användas. Valnämnden får
dock ersätta delar av materialet eller komplettera detta om det behövs med
hänsyn till lokala förhållanden.

7 kap.
3 §
3 Varje väljare ska vara ensam bakom en valskärm och själv göra i
ordning sina röster där. Därefter ska väljaren lämna valkuverten till röst-
mottagarna.

Väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själva

kan göra i ordning sina röster, ska dock på begäran få hjälp med detta av
röstmottagarna i den utsträckning som behövs. En sådan väljare får också
anlita någon annan person som hjälper honom eller henne vid röstningen.

1 Prop. 2021/22:52, bet. 2021/22:KU6, rskr. 2021/22:114.
2 Senaste lydelse 2014:301.
3 Senaste lydelse 2014:301.

SFS 2021:

1328

Publicerad
den

28 december 2021

background image

2

SFS 2021:

1328

8 kap.
2 §
4 I anslutning till ett röstmottagningsställe ska det ordnas en lämplig
avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut och där väljarna var för sig kan
ta sina valsedlar utan insyn. Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning
till röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen. På denna
plats ska väljarna ha tillgång till

1. valsedlar med enbart valbeteckning,
2. valsedlar med parti- och valbeteckning
a) för val till riksdagen samt region- och kommunfullmäktige för varje

parti som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än 1 procent
av rösterna i hela landet,

b) för val till region- och kommunfullmäktige för varje parti som redan är

representerat där och som inte uppfyller kraven i a ovan, när det gäller
röstmottagningsställen inom den region eller den kommun där partiet är
representerat,

3. valsedlar med parti- och valbeteckning för val till Europaparlamentet

för varje parti som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet
har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet eller valsedlar med parti-
och valbeteckning samt uppgifter om kandidater om ett sådant parti deltar
med endast en valsedel.

De partier som deltar i valen ska också kunna ge väljarna tillgång till sina

valsedlar. Det är dock valnämnden eller utlandsmyndigheten som lägger ut
valsedlarna på den avskärmade platsen.

Valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt.
Första stycket 2 och 3 gäller endast under förutsättning att partiet har gjort

en begäran enligt 6 kap. 7 §.

2 a § Väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte
själva kan ta sina valsedlar på den avskärmade plats där valsedlarna finns
utlagda, ska på begäran få hjälp med detta av röstmottagarna i den
utsträckning som behövs. En sådan väljare får också anlita någon annan
person som hjälper honom eller henne med detta.

4 § Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället. Den
som befinner sig i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig efter
de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna
genomföras. Den som inte följer röstmottagarnas anvisningar får uppmanas
att tillfälligt lämna lokalen eller utrymmet, om det är av väsentlig betydelse
för genomförandet av röstmottagningen. Kan röstmottagningen på grund av
en ordningsstörning inte genomföras får den tillfälligt avbrytas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2022.
2. Lagen tillämpas första gången inför och vid ordinarie val till riksdagen,

regionfullmäktige och kommunfullmäktige 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Petra Forslid
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2019:923.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.