SFS 2003:1058 Lag om ändring i vallagen (1997:157)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 2003:1058 Lag om ändring i vallagen (1997:157)
031058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vallagen (1997:157);

utfärdad den 4 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 kap. 14, 15 och 71 §§ vallagen

(1997:157) skall ha följande lydelse.

18 kap.

14 § När den centrala valmyndigheten har fördelat mandaten mellan parti-
erna och utsett ledamöter eller företrädare och ersättare skall valresultatet
tillkännages genom att det kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Kungörel-
sen skall dessutom innehålla uppgifter om antalet giltiga och ogiltiga valsed-
lar och om antalet valsedlar som är ogiltiga därför att de saknar partibeteck-
ning. Därmed är valet avslutat.

Det skall också kungöras i Post- och Inrikes Tidningar, när nya ledamöter

och ersättare utsetts enligt 58�60 §§ eller nya företrädare och ersättare ut-
setts enligt 67�69 §§.

15 § När länsstyrelsen har fördelat mandaten mellan partierna och utsett
ledamöter och ersättare skall valresultatet kungöras genom att protokollet
läggs fram för granskning. Protokollet skall dessutom innehålla uppgifter
om antalet giltiga och ogiltiga valsedlar och om antalet valsedlar som är
ogiltiga därför att de saknar partibeteckning. Därmed är valet avslutat.

När nya ledamöter och ersättare utsetts enligt 61�66 §§ skall detta också

kungöras genom att protokollet läggs fram för granskning.

71 § Uppdraget som företrädare i Europaparlamentet är inte förenligt med
att vara

� ledamot av ett nationellt parlament,
� ledamot av regeringen i en medlemsstat,
� ledamot av Europeiska gemenskapernas kommission,
� domare, generaladvokat eller justitiesekreterare i Europeiska gemenska-

pernas domstol eller förstainstansrätt,

� ledamot i Europeiska centralbankens direktion,
� ledamot av Europeiska revisionsrätten,
� EU-ombudsman,
� medlem av Ekonomiska och sociala kommittén i Europeiska gemenska-

pen och Europeiska atomenergigemenskapen,

1 Prop. 2002/03:97, bet. 2003/04:KU2, rskr. 2003/04:32.

SFS 2003:1058

Utkom från trycket
den 12 december 2003

background image

2

SFS 2003:1058

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

� medlem av sådana kommittéer eller andra organ som har tillsatts enligt

fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Europeiska
atomenergigemenskapen för att förvalta gemenskapernas medel eller för att
utföra en permanent och direkt förvaltningsuppgift,

� styrelseledamot, direktionsledamot eller anställd i Europeiska investe-

ringsbanken, eller

� tjänsteman eller annan anställd i aktiv tjänst inom Europeiska gemen-

skapernas institutioner eller i organ som är knutna till dem, eller i Europe-
iska centralbanken.

Denna lag träder såvitt avser 18 kap. 71 § vallagen (1997:157) i kraft den

dag regeringen bestämmer. Lagen i övrigt träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.