SFS 2010:1327 Lag om ändring i vallagen (2005:837)

101327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vallagen (2005:837);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i vallagen (2005:837) ska infö-

ras en ny paragraf, 14 kap. 1 a §, av följande lydelse.

14 kap.

1 a §

Om Sverige under en löpande valperiod får ytterligare mandat i Eu-

ropaparlamentet ska den centrala valmyndigheten, på grundval av resultatet
av sammanräkningen av rösterna i det senaste valet till Europaparlamentet,
fördela de ytterligare mandaten och fastställa vilka kandidater som har valts
till ledamöter och ersättare.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:22, bet. 2010/11:KU11, rskr. 2010/11:4.

SFS 2010:1327

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.