SFS 2010:1416 Lag om ändring i vallagen (2005:837)

101416.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vallagen (2005:837);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 §, 6 kap. 3 § och 14 kap.

9 § vallagen (2005:837) ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

Ordinarie val till riksdagen samt ordinarie val till landstings- och kom-

munfullmäktige ska hållas samma dag. Valdag ska vara den andra söndagen
i september. Val till Europaparlamentet ska hållas i juni vart femte år.

Vid omval till riksdagen bestämmer regeringen vilken dag som ska vara

valdag. Vid omval till landstings- och kommunfullmäktige bestämmer den
centrala valmyndigheten, efter samråd med länsstyrelsen, vilken dag som
ska vara valdag.

Vid extra val enligt 3 kap. 11 § regeringsformen bestämmer regeringen

vilken dag som ska vara valdag.

Vid extra val enligt 6 kap. 5 § regeringsformen bestämmer riksdagens tal-

man, efter samråd med den centrala valmyndigheten, vilken dag som ska
vara valdag.

Vid extra val enligt 5 kap. 5 a § kommunallagen (1991:900) bestämmer

landstings- eller kommunfullmäktige, efter samråd med den centrala val-
myndigheten och länsstyrelsen, vilken dag som ska vara valdag.

6 kap.

3 §

Kandidatnamnen ska vara uppförda i nummerordning. Varje kandidat

ska identifieras så att det framgår vem som avses. Valsedlarna ska dessutom
vara utformade så att väljarna kan lämna en särskild personröst och innehålla
upplysning om personvalets innebörd.

14 kap.

9 §

I första hand ska ordningen mellan kandidaterna bestämmas på grund-

val av storleken på varje kandidats personliga röstetal. Persoligt röstetal ska
fastställas bara för en kandidat som fått särskilda personröster till ett antal av
minst 5 procent av partiets röstetal i valkretsen.

1 Prop. 2009/10:80, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21.

SFS 2010:1416

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1416

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Ett personligt röstetal fastställs på grundval av de särskilda personröster

som avgivits för kandidaten. Valsedlar på vilka det lämnats särskilda person-
röster ordnas gruppvis efter partibeteckning. Därefter räknas antalet person-
röster för varje kandidat i gruppen. En kandidats personliga röstetal är lika
med antalet personröster som har lämnats för kandidaten under samma parti-
beteckning. Den kandidat som har störst personligt röstetal tar första plats i
ordningen, den som har näst störst tar andra plats och så vidare enligt samma
grund.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.