SFS 2010:1434 Lag om ändring i vallagen (2005:837)

101434.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vallagen (2005:837)

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 6 § lagen (2005:837) ska ha

följande lydelse.

1 kap.

6 §

Ett uppdrag som ledamot av Europaparlamentet är inte förenligt med

att vara

1. ledamot av ett nationellt parlament,
2. ledamot av regeringen i en medlemsstat,
3. ledamot av Europeiska kommissionen,
4. domare, generaladvokat eller justitiesekreterare i Europeiska unionens

domstol eller tribunal,

5. ledamot av Europeiska centralbankens direktion,
6. ledamot av Europeiska revisionsrätten,
7. EU-ombudsman,
8. medlem av Ekonomiska och sociala kommittén i Europeiska unionen

och Europeiska atomenergigemenskapen,

9. medlem av sådana kommittéer eller andra organ som har tillsatts enligt

fördragen om upprättandet av Europeiska unionen och Europeiska atom-
energigemenskapen för att förvalta gemenskapernas medel eller för att utfö-
ra en permanent och direkt förvaltningsuppgift,

10. styrelseledamot, direktionsledamot eller anställd i Europeiska investe-

ringsbanken, eller

11. tjänsteman eller annan anställd i aktiv tjänst inom Europeiska unio-

nens institutioner eller i organ som är knutna till dem eller i Europeiska
centralbanken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.

SFS 2010:1434

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.