SFS 1971:29

710029.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Eungl. Maj:ts kungörelse

om beslutade ändringar i tryckfrihetsförordningen;

given Stockholms slott den 12 februari 1971

SFS 1971; 29

Utkom från trycket

den 2 ma rs 1971

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

ochVendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^, i grundlagsenlig ordning i fråga om tryckfrihetsförordningen-'^

beslutat,

dels att 10 kap. 10 § skall upphöra att gälla,
dels att 6 kap. 2 §, 7 kap. 4 § och 10 kap. 12 § skall ha nedan an­

givna lydelse.

Tryckfrihefsförordningen

6 KAP.

2 § Utan hinder av denna förordning gälle vad i lag är stadgat för det

fall att någon

1. förevisar pornografisk bild på eller vid allmän plats genom skylt­

ning eller annat liknande förfarande på sätt som är ägnat att väcka all­

män anstöt eller utan föregående beställning med posten sänder eller
på annat sätt tillställer någon sådan bild;

2. bland barn och ungdom sprider tryckt skrift, som genom sitt inne­

håll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas

sedliga fostran.

Beträffande spridande av sådan karta över Sverige eller del därav, som

innehåller upplysning av betydelse för rikets försvar, eller av därmed

jämförlig ritning eller bild meddelas närmare bestämmelser i lag.

7 KAP.

4 §'^ Med beaktande av det i 1 kap. angivna syftet med en allmän

tryckfrihet skall såsom otillåtet yttrande i tryckt skrift anses sådan en­
ligt lag straffbar framställning som innefattar:

1. högförräderi, förövat med uppsåt att riket eller del därav skall

med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bi­

stånd läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan

makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas eller att åtgärd eller
beslut av Konungen, riksdagen eller högsta domarmakten skall med
utländskt bistånd framtvingas eller hindras, såframt gärningen innebär

fara för uppsåtets förverkligande;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant högförräderi;

2. krigsanstiftan, såframt fara för att riket skall invecklas i krig eller

andra fientligheter framkallas med utländskt bistånd;

3. uppror, förövat med uppsåt att statsskicket skall med vapenmakt

eller eljest med våldsamma medel omstörtas eller att åtgärd eller beslut

^ �p pet brev om utfärdandet av denna kungörelse uppläst i riksdagen den 17

februari 1971.

2 Prop. 1970: 87, KU 31, prot, I; 2 8 och II: 28, KU 1 971: 5, prop. 1970: 125, KU

39, prot. I: 30 och II: 3 0, KU 197 1: 7, rskr 10.

2 Om tryckt 1965: 818.

�ndringarna innebär bl. a. att 4 § 8, 13 och 14 up phävs.

43

¬

background image

SFS 1971:29

44

av Konungen, riksdagen eller högsta domarmakten skall sålunda fram­

tvingas eller hindras, såframt gärningen innebär fara för uppsåtets för­

verkligande;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant uppror;
4. landsförräderi eller landssvek, i vad därigenom, då riket är i krig

eller eljest i lag meddelade bestämmelser om sådant brott äga tillämp­

ning, någon förleder krigsfolk hörande till rikets eller med riket för­

bunden stats krigsmakt eller andra som äro verksamma för försvaret

av riket till myteri, trolöshet eller modlöshet eller genom osann fram­
ställning sprider misströstan bland allmänheten eller begår annan dylik

förrädisk gärning som är till men för försvaret eller för folkförsörj­

ningen eller, om riket är helt eller delvis ock uperat av främmande makt

utan att militärt motstånd förekommer, för motståndsverksamheten;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant landsförräderi eller

landssvek;

5. landsskadlig vårdslöshet, i vad därigenom någon av oaktsamhet

begår gärning som avses under 4;

6. ärekränkning mot Konungen eller annan medlem av konungahuset

eller mot regent som är satt i Konungens ställe;

7. förolämpning mot någon som innehar eller innehaft ämbete eller

annan befattning, varmed ämbetsansvar är förenat, eller någon som en­
ligt Konungens förordnande åtnjuter skydd såsom ämbetsman, om miss-

firmelsen sker i eller fö r hans befattning;

9. uppvigling, varigenom någon söker förleda till brottslig gärning,

svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet;

10. spridande av falskt rykte eller annat osant påstående, som är ägnat

att framkalla fara för rikets säkerhet, eller gärning innebärande att

någon till främm ande makt framför eller låter framkomma sådant rykte

eller påstående;

11. spridande av falskt rykte eller annat osant påstående, som är ägnat

att framkalla fara för folkförsörjningen eller för allmän ordning och
säkerhet eller att undergräva aktningen för myndighet eller annat organ,

som äger besluta i a llmänna angelägenheter;

12. hot mot eller missaktning för folkgrupp av viss ras, med viss

hudfärg, av visst nationellt eller etniskt ursprung eller med viss tros­

bekännelse; eller

15. ärekränkning mot enskild person.

Med ärekränkning förstås i denna paragraf förtal och förolämpning.

Förtal innebär, att någon utpekar annan såsom brottslig eller klander­
värd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta
denne för andras missaktning, dock ej om det med hänsyn till omstän­
digheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och han visar att
uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den. Förtal av
avliden innefattar att gärningen är sårande för de efterlevande eller att
den eljest kan anses kränka den frid, som bör tillkomma den avlidne.

Förolämpning innebär att någon smädar annan genom kränkande till-
mäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom.

10 KAP.

12 § Då enligt 11 § beslut meddelats angående tryckt skrifts tagande i

förvar, skall anmälan därom jämte ett exemplar av skriften, så snart ske
kan, överlämnas till chefen fö r justitiedepartementet.

¬

background image

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

SFS 1971: 29

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 12 februari 1971.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.