SFS 1971:1043

711043.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i för månsrättslagen (1970: 979);
given Stockholms slott den 17 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes K^o n u n g, göra v e t e r Ii g t: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna, att 11, 16 och 17 §§ förmånsrättslagen
(1970: 979) ska ll ha nedan angivna lydelse.

SFS 1971:1043

Utkom från trycket

den 27 dec. 1971

11 § Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran på

sådan lön eller annan ersättning på grund av anställningen som ej för-

1 Prop. 1971; 178, LU 2 6, rskr 353,

2423

¬

background image

SFS 1971:1043

fallit till betalning tidigare än ett år innan konkursansökningen gjordes
och på sådan lön eller ersättning under skälig uppsägningstid, högst sex

månader, som överstiger inkomst vilken arbetstagaren under tid som
lönen eller ersättningen avser förvärvat eller uppenbarligen borde ha
kunnat förvärva i annan anställning, genom uppdrag eller genom egen

förvärvsverksamhet. Har lönefordran som förfallit tidigare än ett år

innan konkursansökningen gjordes varit föremål för tvist, gäller för­
månsrätten, om talan väckts eller sådan förhandling som föreskrives i
kollektivavtal begärts inom sex månader från förfallodagen och kon­
kursansökningen följt inom sex månader från det att tvisten blivit slut­
ligt avgjord. I fråga om semesterlön eller semesterersättning som är in­
tjänad innan konkursansökningen gjordes, gäller förmånsrätten vad som

står inne för det löpande och de närmast föregående två kvalifikations­

åren.

Förmånsrätt enligt fö rsta stycket följer även med fordran på pension

vilken tillkommer arbetstagare eller dennes efterlevande för högst et t år

innan konkursansökningen gjordes och nästföljande sex månader. För­

månsrätten gäller även i fråga om pension, som intjänats hos före­

gående arbetsgivare, om gäldenären övertagit ansvaret för pensionen

under de betingelser som anges i 23 och 26 §§ lagen (1967: 531) om
tryggande av pensionsutfästelse m. m.

Om gäldenären är näringsidkare, skall arbetstagare, som själv eUer

jämte närstående ägde väsentlig an del i företaget och som hade väsent­

ligt inflytande över dess ve rksamhet, eller hans efterlevande ej ha för­

månsrätt enligt denn a paragraf för lön eller pension. Vad som sagts nu

gäller även om gäldenären är juridisk person utan att vara närings­

idkare.

16 §2 Fordran med allmän förmånsrätt enligt 10 eller 11 § uttages, om

det behövs, före fordringar med särskild förmånsrätt i lös egendom en­
ligt 4 § andra eller tredje stycket, 5 eller 8 §. Vad som uttages på detta

sätt skall, när det finns särskilda förmånsrätter i olika egendomsgrupper,

fördelas på grupperna i förhållande till den köpeskilling som erhållits
för varje grupp.

17 § Fordran med allmän förmånsrätt enligt 12 § uttages, om det be­

hövs, före fordringar med särskild förmånsrätt i lös egendom enligt 4 §

tredje stycket, 5 eller 8 §. Härvid äger 16 § andra punkten motsvarande
tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1971

2424

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

2 Än dringen innebär att andra stycket upphävs.

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.