SFS 2015:865 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 2015:865 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
150865.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DGHCBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DGHCBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DGHCBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DGHCBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DGHCBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DGHCBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DGHCBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DGHCBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DGHCBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DGHCBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DGHCBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:DGHCBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:DGHCBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DGHCBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i f�rm�nsr�ttslagen (1970:979);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 och 9 �� f�rm�nsr�ttslagen</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1970:979) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rm�nsr�tt f�ljer med </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. sj�pantr�tt och luftpantr�tt,<br/>2. internationell s�kerhetsr�tt i luftfartyg och flygmotorer som registrerats</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt lagen (2015:860) om internationella s�kerhetsr�tter i l�sa saker,</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. handpantr�tt och r�tt att kvarh�lla l�s egendom till s�kerhet f�r fordran</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">(retentionsr�tt), pantr�tt p� grund av registrering eller underr�ttelse enligt la-<br/>gen (1998:1479) om kontof�ring av finansiella instrument samt pantr�tt p�<br/>grund av registrering enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. pantr�tt p� grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfar-</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tyg och reservdelar till luftfartyg,</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. registrering av b�tbyggnadsf�rskott enligt lagen (1975:605) om registre-</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ring av b�tbyggnadsf�rskott.</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:556px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">S�rskilda f�rm�nsr�tter g�ller inb�rdes efter paragrafernas f�ljd och ef-</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ter den i 3 a7 �� angivna numreringen.</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rm�nsr�tt p� grund av retentionsr�tt enligt 4 � 3 i en motor som inte �r</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">monterad i ett intecknat luftfartyg och inte heller endast �r tillf�lligt skild fr�n<br/>luftfartyget har dock f�retr�de framf�r en registrerad internationell s�kerhets-<br/>r�tt enligt 4 � 2. Vidare har f�rm�nsr�tt enligt 4 � 4 f�retr�de framf�r f�r-<br/>m�nsr�tt enligt 4 � 3 p� grund av annan retentionsr�tt �n som avses i 3 kap.<br/>39 � sj�lagen (1994:1009).</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rm�nsr�tt p� grund av utm�tning har f�retr�de framf�r f�rm�nsr�tt p�</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">grund av</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�retagsinteckning, som har s�kts samma dag som beslutet om utm�t-</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ning meddelades eller senare, och</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. annan inteckning, som har s�kts samma inskrivningsdag som ett �rende</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ang�ende anteckning om utm�tningen har tagits upp eller senare. </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Utm�tning ger f�retr�de framf�r senare utm�tning av samma egendom, om</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">inte annat f�ljer av 4 kap. 30 � andra stycket eller 7 kap. 13 � uts�kningsbal-<br/>ken. Utm�tning f�r flera fordringar p� en g�ng ger lika r�tt om inte n�got an-<br/>nat f�ljer av 7 kap. 14 eller 16 � uts�kningsbalken. Om det inb�rdes f�retr�det</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2011:1203.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2008:988.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:865</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:865</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">i �vrigt mellan fordringar med samma slag av f�rm�nsr�tt finns f�r vissa fall<br/>s�rskilda best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den dag som regeringen best�mmer.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r f�rm�nsr�tt som f�ljer med pantr�tt p� grund</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">av en inteckning i luftfartyg som har gjorts f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER HULTQVIST</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Tobias Eriksson<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i f�rm�nsr�ttslagen (1970:979);

utf�rdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 och 9 �� f�rm�nsr�ttslagen

(1970:979) ska ha f�ljande lydelse.

4 �

2

F�rm�nsr�tt f�ljer med

1. sj�pantr�tt och luftpantr�tt,
2. internationell s�kerhetsr�tt i luftfartyg och flygmotorer som registrerats

enligt lagen (2015:860) om internationella s�kerhetsr�tter i l�sa saker,

3. handpantr�tt och r�tt att kvarh�lla l�s egendom till s�kerhet f�r fordran

(retentionsr�tt), pantr�tt p� grund av registrering eller underr�ttelse enligt la-
gen (1998:1479) om kontof�ring av finansiella instrument samt pantr�tt p�
grund av registrering enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

4. pantr�tt p� grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfar-

tyg och reservdelar till luftfartyg,

5. registrering av b�tbyggnadsf�rskott enligt lagen (1975:605) om registre-

ring av b�tbyggnadsf�rskott.

9 �

3

S�rskilda f�rm�nsr�tter g�ller inb�rdes efter paragrafernas f�ljd och ef-

ter den i 3 a7 �� angivna numreringen.

F�rm�nsr�tt p� grund av retentionsr�tt enligt 4 � 3 i en motor som inte �r

monterad i ett intecknat luftfartyg och inte heller endast �r tillf�lligt skild fr�n
luftfartyget har dock f�retr�de framf�r en registrerad internationell s�kerhets-
r�tt enligt 4 � 2. Vidare har f�rm�nsr�tt enligt 4 � 4 f�retr�de framf�r f�r-
m�nsr�tt enligt 4 � 3 p� grund av annan retentionsr�tt �n som avses i 3 kap.
39 � sj�lagen (1994:1009).

F�rm�nsr�tt p� grund av utm�tning har f�retr�de framf�r f�rm�nsr�tt p�

grund av

1. f�retagsinteckning, som har s�kts samma dag som beslutet om utm�t-

ning meddelades eller senare, och

2. annan inteckning, som har s�kts samma inskrivningsdag som ett �rende

ang�ende anteckning om utm�tningen har tagits upp eller senare.

Utm�tning ger f�retr�de framf�r senare utm�tning av samma egendom, om

inte annat f�ljer av 4 kap. 30 � andra stycket eller 7 kap. 13 � uts�kningsbal-
ken. Utm�tning f�r flera fordringar p� en g�ng ger lika r�tt om inte n�got an-
nat f�ljer av 7 kap. 14 eller 16 � uts�kningsbalken. Om det inb�rdes f�retr�det

1 Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28.

2 Senaste lydelse 2011:1203.

3 Senaste lydelse 2008:988.

SFS 2015:865

Utkom fr�n trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:865

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

i �vrigt mellan fordringar med samma slag av f�rm�nsr�tt finns f�r vissa fall
s�rskilda best�mmelser.

1. Denna lag tr�der i kraft den dag som regeringen best�mmer.
2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r f�rm�nsr�tt som f�ljer med pantr�tt p� grund

av en inteckning i luftfartyg som har gjorts f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PETER HULTQVIST

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.