SFS 1974:366

740366.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974; 366

Utkom från trycket

den 17 juni 1974

Lag

om ändring i förmånsrättslagen (1970: 979);

utfärdad den 31 maj 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ att 11 § förmånsrättslagen

(1970: 979) skall ha nedan angivna lydelse.

11

Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran

på sådan lön eller annan ersättning på grund av anställningen som ej
förfallit till betalning tidigare än ett år innan konkursansökningen gjor­
des och på sådan lön eller ersättning under skälig uppsägningstid, högst
sex månader, som överstiger inkomst vilken arb etstagaren under tid som
lönen eller ersättningen avser förvärvat i annan anställning eller uppen­

barligen borde ha kunnat förvärva i anställning som han skäligen bort
godtaga. Vid bestämmande enligt vad nyss sagts i vilken utsträckning

fordran på lön eller ersättning under uppsägningstid är förenad med

förmånsrätt skall med samtidig inkomst i annan anställning jämställas

utbildningsbidrag som utgår av statsmedel vid arbetsmarknadsutbild­
ning, i den mån bidraget avser samma tid som lönen eller ersättningen
och arbetstagaren har blivit berättigad tUl bidraget efter uppsägningen.

Har lönefordran som förfallit tidigare än ett år innan konkursansökning­
en gjordes varit föremål för tvist, gäller förmånsrätten, om talan väckts

eller sådan förhandling som föreskrives i kollektivavtal begärts inom
sex månader från förfallodagen och konkursansökningen följt inom sex

månader från det att tvisten blivit slutligt a vgjord. I fråga om semester­

lön eller semesterersättning som är intjänad innan konkursansökningen
gjordes, gäller förmånsrätten vad som står inne för det löpande och de

närmast föregående två kvalifikationsåren.

Förmånsrätt enligt första stycket följer även med fordran på pension

vilken tillkommer arbetstagare eller dennes efterlevande för högst ett

år innan konkursansökningen gjordes och nästföljande sex månader.

Förmånsrätten gäller även i fråga om pension, som intjänats hos före­

gående arbetsgivare, om gäldenären övertagit ansvaret f�r pensionen

under de betingelser som anges i 23 och 26 §§ lagen (1967: 531) om
tryggande av pensionsutfästelse m. ra.

Om gäldenären är näringsidkare, skall arbetstagare, som själv eller

jämte närstående ägde väsentlig ande l i företaget och som hade väsent­

ligt inflytande över dess verksamhet, eller hans efterlevande ej ha för­
månsrätt enligt denna paragraf för lön eller pension. Vad som sagts nu

gäller även om gäldenären är juridisk person utan att vara näringsidkare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

�ldre bestämmelser gäller alltjämt i fråga om förmånsrätt för fordran

på lön eUer ersättning under uppsägningstid, om konkursbeslutet med­
delats före ikraftträdandet.

832

CARL GUSTAF

1 Prop. 1974: 88, InU 15 , rskr 2 72.

" Sonaiifp Ivrfnkf 1971- 104'^

CARL LIDBOM
(J ustitiedepartementet)

¬

background image

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.