SFS 1974:366

740366.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:RWKBOT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:RWKBOT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:QACGTF+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:RWKBOT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:RWKBOT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:20px;font-family:RWKBOT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1974; 366 </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:98px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11">den 17 juni 1974 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i f�rm�nsr�ttslagen (1970: 979); </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 31 maj 1974. </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11">Kungl. Maj:t f�rordnar med riksdagen^ att 11 � f�rm�nsr�ttslagen </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11">(1970: 979) skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft11">11 </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft11">Allm�n f�rm�nsr�tt f�ljer d�refter med arbetstagares fordran </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft15">p� s�dan l�n eller annan ers�ttning p� grund av anst�llningen som ej <br/>f�rfallit till betalning tidigare �n ett �r innan konkursans�kningen gjor�<br/>des och p� s�dan l�n eller ers�ttning under sk�lig upps�gningstid, h�gst <br/>sex m�nader, som �verstiger inkomst vilken arb etstagaren under tid som <br/>l�nen eller ers�ttningen avser f�rv�rvat i annan anst�llning eller uppen�</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">barligen borde ha kunnat f�rv�rva i anst�llning som han sk�ligen bort <br/>godtaga. Vid best�mmande enligt vad nyss sagts i vilken utstr�ckning </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11">fordran p� l�n eller ers�ttning under upps�gningstid �r f�renad med </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rm�nsr�tt skall med samtidig inkomst i annan anst�llning j�mst�llas </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft16">utbildningsbidrag som utg�r av statsmedel vid arbetsmarknadsutbild�<br/>ning, i den m�n bidraget avser samma tid som l�nen eller ers�ttningen <br/>och arbetstagaren har blivit ber�ttigad tUl bidraget efter upps�gningen. </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft15">Har l�nefordran som f�rfallit tidigare �n ett �r innan konkursans�kning�<br/>en gjordes varit f�rem�l f�r tvist, g�ller f�rm�nsr�tten, om talan v�ckts </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">eller s�dan f�rhandling som f�reskrives i kollektivavtal beg�rts inom <br/>sex m�nader fr�n f�rfallodagen och konkursans�kningen f�ljt inom sex </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">m�nader fr�n det att tvisten blivit slutligt a vgjord. I fr�ga om semester�</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft15">l�n eller semesterers�ttning som �r intj�nad innan konkursans�kningen <br/>gjordes, g�ller f�rm�nsr�tten vad som st�r inne f�r det l�pande och de </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">n�rmast f�reg�ende tv� kvalifikations�ren. </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rm�nsr�tt enligt f�rsta stycket f�ljer �ven med fordran p� pension </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">vilken tillkommer arbetstagare eller dennes efterlevande f�r h�gst ett </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">�r innan konkursans�kningen gjordes och n�stf�ljande sex m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rm�nsr�tten g�ller �ven i fr�ga om pension, som intj�nats hos f�re�</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">g�ende arbetsgivare, om g�lden�ren �vertagit ansvaret f�r pensionen </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft15">under de betingelser som anges i 23 och 26 �� lagen (1967: 531) om <br/>tryggande av pensionsutf�stelse m. ra. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft11">Om g�lden�ren �r n�ringsidkare, skall arbetstagare, som sj�lv eller </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft11">j�mte n�rst�ende �gde v�sentlig ande l i f�retaget och som hade v�sent�</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft16">ligt inflytande �ver dess verksamhet, eller hans efterlevande ej ha f�r�<br/>m�nsr�tt enligt denna paragraf f�r l�n eller pension. Vad som sagts nu </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">g�ller �ven om g�lden�ren �r juridisk person utan att vara n�ringsidkare. </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1974. </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft11">�ldre best�mmelser g�ller alltj�mt i fr�ga om f�rm�nsr�tt f�r fordran </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft16">p� l�n eUer ers�ttning under upps�gningstid, om konkursbeslutet med�<br/>delats f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft12">832 </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft10">CARL GUSTAF </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1974: 88, InU 15 , rskr 2 72. </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft13">&#34; Sonaiifp Ivrfnkf 1971- 104'^ </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft16">CARL LIDBOM <br/>(J ustitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft20">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1974; 366

Utkom fr�n trycket

den 17 juni 1974

Lag

om �ndring i f�rm�nsr�ttslagen (1970: 979);

utf�rdad den 31 maj 1974.

Kungl. Maj:t f�rordnar med riksdagen^ att 11 � f�rm�nsr�ttslagen

(1970: 979) skall ha nedan angivna lydelse.

11

Allm�n f�rm�nsr�tt f�ljer d�refter med arbetstagares fordran

p� s�dan l�n eller annan ers�ttning p� grund av anst�llningen som ej
f�rfallit till betalning tidigare �n ett �r innan konkursans�kningen gjor�
des och p� s�dan l�n eller ers�ttning under sk�lig upps�gningstid, h�gst
sex m�nader, som �verstiger inkomst vilken arb etstagaren under tid som
l�nen eller ers�ttningen avser f�rv�rvat i annan anst�llning eller uppen�

barligen borde ha kunnat f�rv�rva i anst�llning som han sk�ligen bort
godtaga. Vid best�mmande enligt vad nyss sagts i vilken utstr�ckning

fordran p� l�n eller ers�ttning under upps�gningstid �r f�renad med

f�rm�nsr�tt skall med samtidig inkomst i annan anst�llning j�mst�llas

utbildningsbidrag som utg�r av statsmedel vid arbetsmarknadsutbild�
ning, i den m�n bidraget avser samma tid som l�nen eller ers�ttningen
och arbetstagaren har blivit ber�ttigad tUl bidraget efter upps�gningen.

Har l�nefordran som f�rfallit tidigare �n ett �r innan konkursans�kning�
en gjordes varit f�rem�l f�r tvist, g�ller f�rm�nsr�tten, om talan v�ckts

eller s�dan f�rhandling som f�reskrives i kollektivavtal beg�rts inom
sex m�nader fr�n f�rfallodagen och konkursans�kningen f�ljt inom sex

m�nader fr�n det att tvisten blivit slutligt a vgjord. I fr�ga om semester�

l�n eller semesterers�ttning som �r intj�nad innan konkursans�kningen
gjordes, g�ller f�rm�nsr�tten vad som st�r inne f�r det l�pande och de

n�rmast f�reg�ende tv� kvalifikations�ren.

F�rm�nsr�tt enligt f�rsta stycket f�ljer �ven med fordran p� pension

vilken tillkommer arbetstagare eller dennes efterlevande f�r h�gst ett

�r innan konkursans�kningen gjordes och n�stf�ljande sex m�nader.

F�rm�nsr�tten g�ller �ven i fr�ga om pension, som intj�nats hos f�re�

g�ende arbetsgivare, om g�lden�ren �vertagit ansvaret f�r pensionen

under de betingelser som anges i 23 och 26 �� lagen (1967: 531) om
tryggande av pensionsutf�stelse m. ra.

Om g�lden�ren �r n�ringsidkare, skall arbetstagare, som sj�lv eller

j�mte n�rst�ende �gde v�sentlig ande l i f�retaget och som hade v�sent�

ligt inflytande �ver dess verksamhet, eller hans efterlevande ej ha f�r�
m�nsr�tt enligt denna paragraf f�r l�n eller pension. Vad som sagts nu

g�ller �ven om g�lden�ren �r juridisk person utan att vara n�ringsidkare.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1974.

�ldre best�mmelser g�ller alltj�mt i fr�ga om f�rm�nsr�tt f�r fordran

p� l�n eUer ers�ttning under upps�gningstid, om konkursbeslutet med�
delats f�re ikrafttr�dandet.

832

CARL GUSTAF

1 Prop. 1974: 88, InU 15 , rskr 2 72.

" Sonaiifp Ivrfnkf 1971- 104'^

CARL LIDBOM
(J ustitiedepartementet)

background image

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.