SFS 2015:1018 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 2015:1018 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
151018.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om förmånsrättslagen

(1970:979)

dels att 10 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 13 a och 13 b §§, av följande ly-

delse.

10 §

3

Allmän förmånsrätt följer med

1. den kostnad som borgenär haft för försättande av gäldenären i konkurs

och för beslut att ett dödsbos egendom ska avträdas till förvaltning av bout-
redningsman samt begravnings- och bouppteckningskostnader när gäldenären
avlidit före konkursbeslutet,

2. arvode och kostnadsersättning till rekonstruktör enligt lagen (1996:764)

om företagsrekonstruktion, tillsynsman enligt nämnda lag eller konkurslagen
(1987:672) eller förordnad boutredningsman, om fordringen avser tid inom
sex månader innan konkursansökningen gjordes eller därefter,

3. kostnad för särskilda åtgärder som under den tid som nämnts under 2

vidtagits med rekonstruktörens eller tillsynsmannens godkännande eller av
boutredningsmannen och uppenbart varit till borgenärernas bästa,

4. andra fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med rekon-

struktörens samtycke träffat under en företagsrekonstruktion enligt lagen om
företagsrekonstruktion,

5. ersättning till resolutionsmyndigheten (Riksgäldskontoret) enligt lagen

(2015:1016) om resolution, om fordringen avser tid inom sex månader innan
konkursansökningen gjordes eller därefter,

6. andra fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med resolu-

tionsmyndighetens eller en särskild förvaltares samtycke träffat under en re-
solution enligt lagen om resolution.

Förmånsrätt enligt första stycket 1�3 och 5 gäller endast i den utsträckning

beloppet med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om in-
rättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värde-
pappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets
och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets för-
ordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 1996:769.

SFS 2015:1018

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1018

12 §

4

Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran på lön

eller annan ersättning på grund av anställningen. Förmånsrätten omfattar
fordringar som belöper på tiden före konkursbeslutet och inom en månad där-
efter. Fordringarna får inte ha intjänats eller, om lönen eller ersättningen ska
bestämmas efter särskild beräkningsgrund, inte ha förfallit till betalning tidi-
gare än tre månader innan konkursansökningen kom in till tingsrätten. Om ar-
betstagaren inte har kunnat nå arbetsgivaren med en uppmaning enligt 2 kap.
9 § konkurslagen (1987:672), gäller i stället den längre tid som bedöms skä-
lig. Har konkursen föregåtts av ett förfarande enligt lagen (1996:764) om fö-
retagsrekonstruktion eller lagen (2015:1016) om resolution och har konkurs-
ansökningen gjorts inom ett år från det att företagsrekonstruktionen eller reso-
lutionen upphörde, ska vid tillämpning av tredje meningen, om det är förmån-
ligare för arbetstagaren, anses som om konkursansökningen hade gjorts då
ansökningen om företagsrekonstruktion skedde eller beslutet om resolution
fattades. I sådant fall ska det bortses från tiden mellan ansökningarna respek-
tive mellan beslutet och ansökan.

Fordran på uppsägningslön omfattas av förmånsrätt längst för uppsäg-

ningstid som beräknats enligt 11 § lagen (1982:80) om anställningsskydd.
Uppsägningslön för tid under vilken arbetstagaren inte utför arbete för kon-
kursgäldenären eller annan och inte heller driver egen rörelse omfattas av för-
månsrätt endast om arbetstagaren kan visa att han har anmält sig hos offentlig
arbetsförmedling som arbetssökande. För uppsägningstid omfattar förmåns-
rätten endast lön eller ersättning som överstiger inkomst vilken arbetstagaren
under den tid lönen eller ersättningen avser har haft av egen rörelse eller har
förvärvat eller borde ha kunnat förvärva i en annan anställning. Vid bestäm-
mande av i vilken utsträckning fordran på lön eller ersättning under uppsäg-
ningstid omfattas av förmånsrätt ska med samtidig inkomst i annan anställ-
ning jämställas aktivitetsstöd som lämnas till den som deltar i ett arbetsmark-
nadspolitiskt program, i den utsträckning stödet avser samma tid som lönen
eller ersättningen och arbetstagaren har blivit berättigad till stödet efter upp-
sägningen.

Om en lönefordran, som har intjänats tidigare än tre månader före konkurs-

ansökningen, har varit föremål för tvist, omfattas den av förmånsrätt om talan
har väckts eller förhandling som föreskrivs i kollektivavtal eller lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet har begärts inom fyra månader
från förfallodagen och konkursansökningen har följt inom två månader från
det att tvisten slutligt har avgjorts.

Semesterlön och semesterersättning som är intjänad före konkursansök-

ningen omfattas av förmånsrätt för vad som står inne för det löpande och det
närmast föregående intjänandeåret.

Förmånsrätt följer med fordran på pension vilken tillkommer arbetstagare

eller dennes efterlevande för högst sex månader före konkursansökningen och
därpå följande sex månader. Förmånsrätten gäller även i fråga om pension,
som intjänats hos föregående arbetsgivare, om gäldenären övertagit ansvaret
för pensionen under de betingelser som anges i 23 och 26 §§ lagen (1967:531)
om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Om konkursgäldenären är näringsidkare, ska en arbetstagare som själv eller

tillsammans med nära anförvanter senare än sex månader före konkursansök-
ningen har ägt en väsentlig andel av företaget och som haft ett betydande in-

4 Senaste lydelse 2003:535.

background image

3

SFS 2015:1018

flytande över dess verksamhet inte ha förmånsrätt enligt denna paragraf för
lön eller pension.

13 a §

Allmän förmånsrätt följer därefter för garanterade insättningar enligt

lagen (2015:1016) om resolution.

13 b §

Allmän förmånsrätt följer därefter för sådana kvalificerade insätt-

ningar enligt lagen (2015:1016) om resolution som inte är garanterade insätt-
ningar enligt den lagen och som avser

1. fysiska personer,
2. mikroföretag och små och medelstora företag som anges i 5 kap. 2 §

andra stycket 2 lagen om resolution, och

3. insättningar som har gjorts genom en filial utanför EES till ett svenskt

institut och som skulle betraktas som insättningar avseende personer eller
företag som avses i 1 och 2 om de inte hade gjorts genom filialen.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.