SFS 1978:883

780883.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:883

Lag

Utkom från trycket

den 27 december 1978

om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 14 december 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 och 9 §§ förmånsrättslagen

(1970:979)^ skall ha nedan angivna lydelse.

8 § Utmätning ger förmånsrätt i den utmätta egendomen. Betalningssäk­

ring ger förmånsrätt i den egen dom som har tagits i ansp råk.

9 § Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafemas följd och
efter den i 4 —7 §§ angivna numreringen.

Förmånsrätt enligt 4 § 3 har dock företräde framfor förmånsrätt enligt

4 § 2 på grund av annan retentionsrätt än som avses i 247 § sjölagen
(1891:35 s. 1).

Förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför förmånsrätt på

grund av inteckning, vilken sökts samma dag som utmätningen verkställ­
des eller senare.

Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egendom.

Utmätning för flera fordringar på en gång ger lika rätt. Om det inbördes fö­

reträdet i övrigt mellan fordri ngar med samma slag av förmånsrätt finns för
vissa fall särskilda bestämmelser.

Vad i denn a paragraf föreskrives om förmånsrätt på grund av utmätning

tillämpas även i fråga om f örmånsrätt på grund av betalningssäkring.

1654

' Prop. 1978/79:28, SkU 13, rsk r83.

^ La gen omtryckt 1975:1248.

(.v,

¬

background image

Denna lag träder i kr aft den 1 januari 1979.

SFS 1978:883

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Br oomé
(J ustitiedepartementet)

¬

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.