SFS 1979:195

790195.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:195

Utkom från trycket

den 9 maj 1979

Lag

om ändrmg i förmåimsrättslagen (1970 :979);

utfärdad den 20 april 1979.

Enligt riksdagens

beslut' föreskrivs i fråga om förmånsrättslagen

(1970: 979)2

dels att 19 § skall upphöra att gälla,
dels att 18 § s kall ha nedan angivna lydelse.

18 § Fordringar som ej är förenade med förmånsrätt har inbördes lika

rätt.

Har fordran särskild förmånsrätt i viss egendom men förslår ej egendo­

men för att infria fordringen, behandlas återstoden av denna som fordran

utan förmånsrätt.

Denna lag träder i kra ft den 1 juli 1979.

Om gäldenär försatts i konkurs på grund av ansökan som gjorts före la­

gens ikraftträdande, gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

450

' Prop. 1978/79:40, LU 1978/ 79:10, rskr 19 78/79:159,

2 Lagen omtryckt 1975 :1248.

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.