SFS 1981:806

810806.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:806

om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utkom fisn trycket

den 8 september 1981

utrårdad den 25 juni 1981 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 § förmånsrättslagen (1970:979)^

skall ha ned an angivna lydelse.

9

Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas följd och

efter den i 4 -7 §§ angivna numreringen.

Förmånsrätt enligt 4 § 3 har dock företräde framför förmånsrätt enligt 4 §

2 på grund av annan retentionsrätt än som avses i 247 § sjölagen (1891:35 s.

1).

Förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför förmånsrätt på

grund av företagsinteckning, vilken har sökts samma dag som beslutet om

utmätning m eddelades eller senare, och framför förmånsrätt på grund av
annan inteckning, vilken har sö kts samma inskrivningsdag som ett ärende
angående anteckning om utmätningen har tagits upp eller senare.

Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egendom,

om ej annat följer av 4 kap. 30 § andra stycket eller 7 kap. 13 § utsöknings-

balken. Utmätning för flera fordringar på en gång ger lika rätt. Om det in­
bördes företrädet i övrigt mellan fordringar med samma slag av förmåns­

rätt finns för vissa fall särskilda bestämmelser.

Vad i denna paragraf föreskrives om förmånsrätt på grund av utmätning

tillämpas även i fråga om förm ånsrätt på grund av betalningssäkring.

Denna lag träde r i kraft den 1 januari 1982.
Om utmätning har beslutats före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmel­

ser. Var utmätningen inte fullbordad vid ikraftträdandet, skall utmätningen
anses ha verkställts i och med ikraftträdandet eller, vid utmätn ing av lön
som förfaller till betalning efter ikraftträdandet, när förfallotiden inträtt.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow

(Justitiedepartementet)

'Prop. 1980/81:84, LU 2 4, rskr 351.

^ Lagen omtryckt 1975:1248.

" Senaste lydelse 1978:883.

1587

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.