SFS 1984:656

840656.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:656

Utkom från trycket

den 3 juli 1984

Lag

om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 14 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs alt 5 § förmånsrättslagen

(1970:979)^ skall ha nedan angivna lydelse.

5 § Förmånsrätt i lös egendom som hör till näringsverksamhet följer med

1. fordran hos hyresgäst eller arrendator på grund av hyres- eller arren­

deavtal angående lägenhet eller jord som var avsedd för verksamheten,
dock ej för större belopp än som svarar mot tre månaders hyra eller ett års
arrendeavgift,

2. företagshypotek.

Särskilda föreskrifter om vilka slag av lös egendom som omfattas av

företagshypotek tillämpas också i fråga om förmånsrä tt enligt 1.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1983/84; 128, LU 36, rskr4 13.

^ L agen omtryckt 1975: 1248.

ö

rn

f.'

10

m

GI

b

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.