SFS 1989:840

890084.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:84(0)

om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)5

utkom från trycket

den 24 november 1989

Utfärdad den 23 november 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

att 4 § förmånsrättslagen

(1970; 979)^ skall ha följande lydelse.

4 § Förmånsrätt följer med

1. sjöpanträtt och luftpanträtt,

2. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för

fordran (retentionsrätt) samt panträtt på grund av registrering eller under­

rättelse enligt aktiekontolagen (1989:827),

3. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i

luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,

4. registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om regist­

rering av båtbyggnadsförskott.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1988/89:152. 1989/90: LU5, rskr. 22.

^ Lagen omtryckt 1975:1248.

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.