SFS 1991:202

910202.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

v

y

SFS 1991:202 Lag

Utkom från trycket

om ändring i förmån srättslagen (1970:979);

den 15 ma j 1991

Utfärdad den 2 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4§ förmånsrättsiagen (1970;

979)- skall ha följande lydelse.

4

Förmånsrätt följer med

1. sjöpanträtt och luftpanträtt,

2. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet for

fordran (retentionsrätt) samt panträtt på grund av registrering eller under ­
rättelse enligt aktiekontolagen (1989:827) eller lagen (1991:19 5) om pen­
ningmarknadskonton,

3. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i

luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,

4. registrering av båtbyggnadsförskott enligt lage n (1975:605) om regist­

rering av båtbyggnadsförskott.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:106, LU33, rskr. 241.

^ Lagen omtryckt 1975:1248.

^ Senaste lydelse 1989:840.

^1.

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.