SFS 1989:1083

891083.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:1083

om ändring i lörmånsrättslagen (1970:979);

utkom från trycket

den 11 januari 1990

utfärdad den 21 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i förmånsrättslagen

(1970:979) skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a § Förmånsrätt följer med försäkringstagares fordran hos försäkrings­

företag i den egendom och i den omfattning som anges i 7 kap. 11 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) och 15 § tredje stycket lagen

(1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkrings­

rörelse i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990.
2. Bestämmelsen i 4 a § tillämpas inte om likvidations- eller konkursför­

farande har in letts före ikraftträdandet. Bestämmelsen tillämpas inte hel­
ler om särskild administration enligt lagen (1950:272) om rätt för utländs­

ka försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige har inträtt före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

Prop. 1989/90:34, NU 14, rskr. 93.

2043

• >-

4,-

¬

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.