SFS 1970:979

700979.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 * Nr 979�-987

utkom från trycket den 27 jan. X971

Nr 979

F örmånsr ättslag;

given Stoc kholms slott den 17 december 19 70.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 11 g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

Inledande bestämmelser

^ §

Vid utmätning eller konkurs har borgenärer inbördes rätt till betalning

enligt denna lag. Föreskrift om lika rätt till betalning innebär att varje

borgenär får betalt i förhållande till sin fordran.

I fråga om företräde till betalning vid införsel gäller särskilda bestäm­

melser.

2 §

Förmånsrätt till betalning är särskild eller allmän. Särskild förmånsrätt

gäller vid utmätning och konkurs samt avser viss egendom. Allmän för­

månsrätt gäller endast vid konkurs och avser all egendom som ingår i gälde-

närens konkursbo.

Förmånsrätt omfattar även ränta i den mån ej annat är föreskrivet.

3 §

Förmånsrätt består, även om fordringen överlåtes eller tages i anspråk

genom utmätning eller införsel eller på annat sätt övergår till annan.

Särskilda förmånsrätter

4 §

Förmånsrätt följer med

1. sjöpanträtt och luftpanträtt,

2. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för ford­

ran Cretentionsrätt),

3. panträtt på grund av inteckning i fartyg eller i luftfartyg och reserv­

delar till luftfartyg.

Beställare av fartyg som lämnat fartygsbyggaren förskott i byggnadsäm­

nen eller pengar har förmånsrätt i byggnadsämnena och det som för bestäl­

larens räkning tillverkats med förskottet, om skriftlig handling upprättats

och med denna förfarits enligt 3 § sjölagen (1891: 35 s. 1).

Redare vilken för medredare lämnat förskott som avses i 17 § sjölagen

har förmånsrätt i medredarens andel av fartyget enligt nämnda paragraf.

1 Prop. 1970:142 ILU 80, rslcr 451.

t-'- >

¬

background image

2428

1970 ⬢ Nr 979

5 §

Förmånsrätt i lös egendom som hör till näringsverksamhet vari företags-

inteckning kan meddelas följer med

1. fordran hos hyresgäst eller arrendator på grund av hyres- eller arren­

deavtal angående lägenhet eller jord som var avsedd för verksamheten, dock

ej för större belopp än som svarar mot tre månaders hyra eller ett års

arrendeavgift,

2. företagsinteckning.

Särskild föreskrift om vilka slag av lös egendom som omfattas av före­

tagsinteckning äger motsvarande tillämpning i fråga om förmånsrätt enligt

6 §

Förmånsrätt i fast egendom följer med

1. fordran som enligt lag är förenad med förmånsrätt enligt denna punkt,

2. inteckning i egendomen.

7 §

Förmånsrätt i tomträtt följer med

1. fordran på avgäld i anledning av upplåtelsen som ej förfallit till betal­

ning tidigare än ett år innan utmätningen ägde rum eller konkursansök­

ningen gjordes,

2. fordran som enligt lag är förenad med förmånsrätt enligt denna punkt,

3. inteckning i tomträtten.

8 §

Utmätning ger förmånsrätt i den utmätta egendomen.

9 §

Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas och, beträf­

fande 4 §, styckenas följd samt efter den i 4 § första stycket och 5�7 §§

angivna numreringen.

Förmånsrätt enligt 4 § första stycket 2 eller 3 har dock företräde framför

förmånsrätt enligt 4 § första stycket 1 på grund av sjöpanträtt som avses

i 267 § 6 sjölagen (1891: 35 s. 1) och förmånsrätt enligt 4 § första stycket

3 har företräde framför förmånsrätt enligt 4 § första stycket 2 på grund av

retentionsrätt.

Förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför förmånsrätt

på grund av inteckning, vilken sökts samma dag som utmätningen verk­
ställdes eller senare.

Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egendom.

Utmätning för flera fordringar på en gång ger lika rätt. Om det inbördes

företrädet i övrigt mellan fordringar med samma slag av förmånsrätt finns
för vissa fall särskilda bestämmelser.

Allmänna förmånsrätter

10 §

Allmän förmånsrätt följer med

borgenärs kostnad för gäldenärens försättande i konkurs och för beslut

att dödsbos egendom skall avträdas till förvaltning av boutredningsman

samt begravnings- och bouppteckningskostnad, när gäldenären avlidit före

konkursbeslutet,

arvode och kostnadsersättning till god man enligt ackordslagen (1970:

847), tillsynsman enligt nämnda lag eller konkurslagen (1921:225) eller

förordnad boutredningsman, om fordringen belöper på tid inom sex måna­

der innan konkursansökningen gjordes eller därefter,

¬

background image

1970 ⬢ Nr 979

2429

kostnad för särskild åtgärd som under nämnda tid vidtagits med gode

mannens eller tillsynsmannens godkännande eller av boutredningsmannen

och uppenbart varit till borgenärernas bästa,

allt i den mån beloppet med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

11 §

Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran på sådan

lön eller annan ersättning på grund av anställningen som ej förfallit till be­

talning tidigare än ett år innan konkursansökningen gjordes och på lön eller

ersättning under skälig uppsägningstid, högst sex månader. Har lönefordran

som förfallit tidigare varit föremål för tvist, gäller förmånsrätten, om talan

väckts eller sådan förhandling som föreskrives i kollektivavtal begärts inom

sex månader från förfallodagen och konkursansökningen följt inom sex må­

nader från det att tvisten blivit slutligt avgjord. I fråga om semesterlön

eller semesterersättning som är intjänad innan konkursansökningen gjordes,

gäller förmånsrätten vad som st^ inne för det löpande och de närmast

föregående två kvalifikationsåren.

Förmånsrätt enligt första stycket följer även med fordran på pension

vilken tillkommer arbetstagare eller dennes efterlevande för högst ett år

innan konkursansökningen gjordes och nästfoljande sex månader. Förmåns­

rätten gäller även i fråga om pension, som intjänats hos föregående arbets­

givare, om gäldenären övertagit ansvaret för pensionen under de betingelser

som anges i 23 och 26 §§ lagen (1967: 531) om tryggande av pensionsut­

fästelse m. m.

Om gäldenären är näringsidkare, skall arbetstagare, som själv eller

jämte närstående ägde väsentlig andel i företaget och som hade väsentligt

inflytande över dess verksamhet, eller hans efterlevande ej ha förmånsrätt

enligt denna paragraf för lön eller pension. Vad som sagts nu gäller även om

gäldenären är juridisk person utan att vara näringsidkare.

12 §

Allmän förmånsrätt följer därefter med fordran på framtida pension till

arbetstagare, som är född år 1907 eller tidigare, eller dennes efterlevande.

Därvid får dock intjänad del av utfäst pension icke antagas avse större årlig

pension än som motsvarar basbeloppet enligt lagen (1962; 381) om allmän

försäkring. Från det sålunda beräknade fordringsheloppet skall i förekom­

mande fall avdragas upplupen del av pension enligt allmän pensionsplan

eller enligt privat pensionsförsäkring.

Förmånsrätt enligt första stycket gäller även fordran på framtida pen­

sion som intjänats hos föregående arbetsgivare, om gäldenären övertagit

ansvaret för pensionsfordringen enligt vad som anges i 11 § andra stycket.

Om gäldenären är näringsidkare eller juridisk person utan att vara nä­

ringsidkare, äger 11 § tredje stycket motsvarande tillämpning.

13 §

Allmän förmånsrätt följer därefter med fordran på skatt och allmän

avgift i fall och med de begränsningar som särskilt föreskrives.

14 §

Fordringar som har allmän förmånsrätt enligt samma paragraf har in­

bördes lika rätt.

Förhållandet mellan särsJdlda och allmänna förmånsrätter

15 §

Fordran med allmän förmånsrätt uttages i första hand ur egendom som

¬

background image

.⬢ '.V/

2430

1970 . Nr 979

ej är föremål för särskild förmånsrätt. Förslår ej denna egendom, uttages

fordringen ur egendom, vari särskild förmånsrätt gäller, före fordringar

med sådan förmånsrätt i den mån det är medgivet enligt 16 eller 17 § ocli

i övrigt efter sistnämnda fordringar.

16 §

Fordran med allmän förmånsrätt enligt 10 eller 11 § uttages, om det

behövs, före fordringar med särskild förmånsrätt i lös egendom enligt 4 §

andra eller tredje stycket, 5 eller 8 §. Vad som uttages på detta sätt skall,

när det finns särskilda förmånsrätter i olika egendomsgrupper, fördelas på

grupperna i förhållande till den köpeskilling som erhållits för varje grupp.

Brist som därefter kvarstår uttages vid exekutiv försäljning av gälde-

närens fasta egendom eller tomträtt med företräde framför inteckning eller

fordran med förmånsrätt på grund av utmätning. Finns två eller flera fastig­

heter eller tomträtter i konkursboet, skall vad som sammanlagt behöver

uttagas om möjligt fördelas på fastigheterna eller tomträtterna i förhållande

till de köpeskillingar som erhållits för dem.

17 §

Fordran med allmän förmånsrätt enligt 12 § uttages, om det behövs,

före fordringar med särskild förmånsrätt i lös egendom enligt 4 § tredje

stycket, 5 eller 8 §. Härvid äger 16 § första stycket andra punkten mot­

svarande tillämpning.

Fordringar utan förmånsrätt

18 §

Fordringar som ej är förenade med förmånsrätt har inbördes lika rätt

med de undantag som anges i 19 §.

Har fordran särskild förmånsrätt i viss egendom men förslår ej egendo­

men för att infria fordringen, behandlas återstoden av denna som fordran

utan förmånsrätt.

19 §

Böter, \iten och fordran på grund av förverkande eller annan särskild

rättsverkan av brott går vid konkurs efter andra fordringar.

övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Genom lagen upphäves

17 kap. handelsbalken,

förordningen den 18 februari 1735 angående lånebankens öppnande till

att göra lån på fast egendom och järn,

förklaringen den 12 januari 1757 rörande lån i banken på järn och me­

taller samt magistraternas vedergällning för vågattester,

förklaringen den 15 februari 1779 över vad vid järns pantsättning, till

låns erhållande i banken, bör iakttagas,

kungörelsen (1830: 16 s. 178) angående åtsldlliga föreskrifter i avseende

på järn- och vågeffekter, som i banken belånas,

lagen (1891:20 s. 3), innefattande tillägg till 7 kap. 6 § handelsbalken.

2. Avgäld av enskild natur som avses i 17 kap. 6 § första stycket första

punkten handelsbalken skall ha förmånsrätt enligt 6 § 1 nya lagen. Vad som

sagts nu gäller även fordran vilken enligt annan äldre bestämmelse är för­

enad med sådan förmånsrätt som avses i 17 kap. 6 § första stycket första

punkten handelsbalken.

¬

background image

1970 . Nr 979

2431

Förmånsrätt som anges i första stycket gäller ej belopp som förfallit till

betalning tidigare än ett år innan utmätningen ägde rum eller konkursan­

sökningen gjordes.

3. Genom nya lagen upphäves den förmånsrätt som enligt äldre författ­

ningar särskilt tillkommer Stockholms stads brandförsäkringskontor för

premielån.

Brandförsälcringskontoret skall i stället åtnjuta rätt till betalning ur fast

egendom enligt 6 § 1 och ur tomträtt enligt 7 § 2 nya lagen för amortering

eller ränta på premielån som ej förfallit till betalning tidigare än ett år

innan utmätningen ägde rum eller konkursansökningen gjordes.

4. Inteckning för avkomst eller annan förmån, som upplåtits med stöd

av 54 § förordningen (1875: 42 s. 12) angående inteckning i fast egendom,

medför förmånsrätt enligt 6 § 2 nya lagen för vad rättighetshavaren enligt

lag har rätt att utfå ur fast egendom och enligt 7 § 3 nya lagen för vad han

enligt lag har rätt att utfå ur tomträtt.

5. Vad i nya lagen och punkt 4 sägs om förmånsrätt i tomträtt äger mot­

svarande tillämpning beträffande vattenfallsrätt som upplåtits enligt la­

gen (1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom.

6. Pensionsutfästelse som enligt övergångsbestämmelserna till lagen

(1967: 532) om ändring i 17 kap. handelsbalken är förenad med förmåns­

rätt enligt 11 § tredje stycket i nämnda kapitel skall i samma omfattning ha

förmånsrätt närmast före fordringar som har förmånsrätt enligt 13 § nya

lagen.

7. När annan nyttjanderätt än tomträtt eller vattenfallsrätt upplåtits före

den nya lagens ikraftträdande, skall fordran mot nyttj änderättshavaren på

grund av rättsförhållandet vara förenad med särskild förmånsrätt näst före

förmånsrätt enligt 5 § nya lagen, i den mån förmånsrätt skolat äga rum

enligt 5 § första stycket eller 6 § första stycket tredje och fjärde punkterna

i 17 kap. handelsbalken. Förmånsrätten får ej göras gällande samtidigt som

förmånsrätt enligt 5 § första stycket 1 nya lagen på grund av samma rätts­

förhållande.

Den förmånsrätt på grund av retentionsrätt som anges i 4 § första styc­

ket 2 nya lagen gäller ej i fråga om jordägares eller hyresvärds rätt att

kvarhålla egendom till säkerhet för fordran hos arrendator eller hyresgäst

enligt övergångsbestämmelserna till nya jordabalken.

8. Om utmätning skett före den nya lagens ikraftträdande eller gäldenär

försatts i konkurs på grund av ansökan som gjorts före nämnda tidpunkt,

gäller äldre bestämmelser beträffande utmätningen eller konkursen.

9. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift

som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, tillämpas i stället den nya be­

stämmelsen, i den mån förmånsrätt fortfarande skall äga rum enligt nya

lagen eller enligt vad som sagts här ovan.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.