SFS 1994:471 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

SFS 1994_471 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970_979)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

846

1

Prop. 1993/94:151, bet. 1993/94: SkU31, rskr. 1993/94:335.

2

Lagen omtryckt 1975: 1248.

3

Senaste lydelse 1978:883.

4

Senaste lydelse 1981:806. Ändringen innebär att femte stycket upphävs.

SFS 1994:471

Utkom från trycket
den 8 juni 1994

Lag
om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 och 9 §§ förmånsrättslagen

(1970:979)2 skall ha följande lydelse.

8 §3 Utmätning ger förmånsrätt i den utmätta egendomen.

9 §4 Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas följd och
efter den i 4 —7 §§ angivna numreringen.

Förmånsrätt enligt 4 § 3 har dock företräde framför förmånsrätt enligt

4 § 2 på grund av annan retentionsrätt än som avses i 247 § sjölagen
(1891:35 s. 1).

Förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför förmånsrätt

på grund av företagsinteckning, vilken har sökts samma dag som beslutet
om utmätning meddelades eller senare, och framför förmånsrätt på grund
av annan inteckning, vilken har sökts samma inskrivningsdag som ett
ärende angående anteckning om utmätningen har tagits upp eller senare.

Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egendom,

om ej annat följer av 4 kap. 30 § andra stycket eller 7 kap. 13 § utsöknings-
balken. Utmätning för flera fordringar på en gång ger lika rätt. Om det
inbördes företrädet i övrigt mellan fordringar med samma slag av förmåns-
rätt finns för vissa fall särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter tillämpas

fortfarande i fråga om betalningssäkring som verkställts före ikraftträdan-
det.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAURÉN

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.