SFS 1994:1018 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 1994:1018 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
SFS 1994_1018 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970_979)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1018

Utkom från trycket

den 28 juni 1994

Lag
om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § förmånsrättslagen (1970:979)

skall ha följande lydelse.

9 §2 Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas följd och
efter den i 4 - 7 §§ angivna numreringen.

Förmånsrätt enligt 4 § 3 har dock företräde framför förmånsrätt enligt

4 §2 på grund av annan retentionsrätt än som avses i 3kap. 39 § sjölagen
(1994:1009).

Förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför förmånsrätt

på grund av företagsinteckning, vilken har sökts samma dag som beslutet

om utmätning meddelades eller senare, och framför förmånsrätt på grund
av annan inteckning, vilken har sökts samma inskrivningsdag som ett
ärende angående anteckning om utmätningen har tagits upp eller senare.

Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egendom,

om ej annat följer av 4 kap. 30 § andra stycket eller 7 kap. 13 § utsöknings-
balken. Utmätning för flera fordringar på en gång ger lika rätt. Om det

inbördes företrädet i övrigt mellan fordringar med samma slag av förmåns-
rätt finns för vissa fall särskilda bestämmelser.

Vad i denna paragraf föreskri ves om förmånsrätt på grund av utmätning

tillämpas även i fråga om förmånsrätt på grund av betalningssäkring.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94: 195, bet. 1993/94: LU31, rskr. 1993/94:393.

2

Senaste lydelse 1994:471.

2132

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.