SFS 1995:302 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 1995:302 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
SFS 1995_302 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970_979)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:302

Utkom från trycket
den 28 mars 1995

Lag

om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 9 mars 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 3 och 9 §§ förmånsrättslagen

(1970:979) skall ha följande lydelse.

1 § Vid utmätning eller konkurs har borgenärer inbördes rätt till betal-
ning enligt denna lag. Föreskrift om lika rätt till betalning innebär att
varje borgenär får betalt i förhållande till sin fordran.

I fråga om företräde till betalning vid utmätning av lön gäller särskil-

da bestämmelser.

3 § Förmånsrätt består, även om fordringen överlåts eller tas i anspråk
genom utmätning eller på annat sätt övergår till annan.

9 §2 Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas följd
och efter den i 4-7 §§ angivna numreringen.

Förmånsrätt enligt 4 § 3 har dock företräde framför förmånsrätt enligt

4 § 2 på grund av annan retentionsrätt än som avses i 3 kap. 39 § sjö-

lagen (1994:1009).

1

Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172.

2

Senaste lydelse 1994:1018.

491

background image

SFS 1995:302

Förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför förmånsrätt

på grund av företagsinteckning, vilken har sökts samma dag som be-
slutet om utmätning meddelades eller senare, och framför förmånsrätt på
grund av annan inteckning, vilken har sökts samma inskrivningsdag som
ett ärende angående anteckning om utmätningen har tagits upp eller
senare.

Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egen-

dom, om inte annat följer av 4 kap. 30 § andra stycket eller 7 kap.

13 § utsökningsbalken. Utmätning för flera fordringar på en gång ger

lika rätt, om inte något annat följer av 7 kap. 14 eller 16 § utsöknings-
balken. Om det inbördes företrädet i övrigt mellan fordringar med
samma slag av förmånsrätt finns för vissa fall särskilda bestämmelser.

Vad i denna paragraf föreskrives om förmånsrätt på grund av utmät-

ning tillämpas även i fråga om förmånsrätt på grund av betalningssäk-
ring.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

492

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.