SFS 1995:783 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 1995:783 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
SFS 1995_783 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970_979)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:783

Utkom från trycket

den 19 juni 1995

Lag
om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 a § förmånsrättslagen

(1970:979)2 skall ha följande lydelse.

4 a §3 Förmånsrätt följer med försäkringstagares fordran hos försäkrings-
företag i den egendom och i den omfattning som anges i 7 kap. 11 a §
försäkringsrörelselagen (1982:713) och 15 § tredje-femte styckena lagen
(1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkrings-

rörelse i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95: 184, bet. 1994/95: NU24, rskr. 1994/95:392.

2

Lagen omtryckt 1975: 1248.

3

Senaste lydelse 1993: 1310 (jfr 1993:1646).

1405

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.