SFS 2019:744 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 2019:744 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
SFS2019-744.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 a § förmånsrättslagen (1970:979)2
ska ha följande lydelse.

4 a §3 Förmånsrätt följer med försäkringstagares och andra ersättnings-
berättigades fordran hos försäkringsgivare i den egendom och i den om-
fattning som anges i 6 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), 6 kap.
17 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag och 5 kap. 11 § lagen
(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Lagen omtryckt 1975:1248.

3 Senaste lydelse 2015:709.

SFS

2019:744

Publicerad
den

26 november 2019

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.