SFS 2003:115 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 2003:115 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
030115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 3 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § förmånsrättslagen (1970:979)

2

skall ha följande lydelse.

4 §

3

Förmånsrätt följer med

1. sjöpanträtt och luftpanträtt,
2. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran

(retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller underrättelse enligt la-
gen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument samt panträtt på
grund av registrering enligt lagen (2003:113) om elcertifikat,

3. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfar-

tyg och reservdelar till luftfartyg,

4. registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om regist-

rering av båtbyggnadsförskott.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:40, bet. 2002/03:NU6, rskr. 2002/03:133.

2

Lagen omtryckt 1975:1248.

3

Senaste lydelse1998:1486.

SFS 2003:115

Utkom från trycket
den 15 april 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.