SFS 2004:572 Lag om ändring i lagen (2003:1224) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 2004:572 Lag om ändring i lagen (2003:1224) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
040572.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1224) om ändring i
förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om förmånsrättslagen

(1970:979)

dels

att 3 a och 9 §§ i stället för dess lydelse enligt lagen (2003:1224) om

ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 4 § skall sättas närmast före 3 a §.

3 a §

Förmånsrätt följer med fordran mot ett emittentinstitut som inne-

havare av skuldförbindelser utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning
av säkerställda obligationer har till följd av innehavet eller som motparter i
derivatavtal träffade enligt den lagen har till följd av avtalet.

Förmånsrätten gäller i den egendom och i den omfattning som anges i

4 kap. 1 § samma lag.

9 §

Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas följd och

efter den i 3 a�7 §§ angivna numreringen.

Förmånsrätt enligt 4 § 3 har dock företräde framför förmånsrätt enligt

4 § 2 på grund av annan retentionsrätt än som avses i 3 kap. 39 § sjölagen
(1994:1009).

Förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför förmånsrätt på

grund av inteckning, vilken har sökts samma inskrivningsdag som ett ärende
angående anteckning om utmätningen har tagits upp eller senare.

Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egendom,

om inte annat följer av 4 kap. 30 § andra stycket eller 7 kap. 13 § utsök-
ningsbalken. Utmätning för flera fordringar på en gång ger lika rätt om inte
något annat följer av 7 kap. 14 eller 16 § utsökningsbalken. Om det inbördes
företrädet i övrigt mellan fordringar med samma slag av förmånsrätt finns
för vissa fall särskilda bestämmelser.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2003/04:109, bet. 2003/04:FiU26, rskr. 2003/04:262.

SFS 2004:572

Utkom från trycket
den 18 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.