SFS 2022:972 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 2022:972 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
SFS2022-972.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 och 12 §§ förmånsrättslagen
(1970:979)2 ska ha följande lydelse.

10 §3 Allmän förmånsrätt följer med

1. den kostnad som borgenär haft för försättande av gäldenären i konkurs

och för beslut att ett dödsbos egendom ska avträdas till förvaltning av bout-
redningsman samt begravnings- och bouppteckningskostnader när gälde-
nären avlidit före konkursbeslutet,

2. arvode och kostnadsersättning till rekonstruktör eller tillsynsperson en-

ligt lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion, tillsynsman enligt kon-
kurslagen (1987:672) eller förordnad boutredningsman, om fordringen avser
tid inom sex månader innan konkursansökan gjordes eller därefter,

3. kostnad för särskilda åtgärder som under den tid som anges under 2

vidtagits med rekonstruktörens, tillsynspersonens eller tillsynsmannens
godkännande eller av boutredningsmannen och uppenbart varit till borge-
närernas bästa,

4. fordringar som ingår i en fastställd rekonstruktionsplan och utgör ny

finansiering enligt 4 kap. 7 § 8 lagen om företagsrekonstruktion, i den ut-
sträckning och under den tid som anges i planen,

5. andra fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med rekon-

struktörens samtycke träffat under en företagsrekonstruktion enligt lagen om
företagsrekonstruktion,

6. ersättning till resolutionsmyndigheten (Riksgäldskontoret) enligt lagen

(2015:1016) om resolution, om fordringen avser tid inom sex månader innan
konkursansökan gjordes eller därefter, och

7. andra fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med resolu-

tionsmyndighetens eller en särskild förvaltares samtycke träffat under en
resolution enligt lagen om resolution.

Förmånsrätt enligt första stycket 1�3 och 6 gäller endast i den utsträck-

ning beloppet med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

Förmånsrätt enligt första stycket 5 upphör att gälla
1. om en rekonstruktionsplan fastställs under en företagsrekonstruktion,

eller

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.
2 Lagen omtryckt 1975:1248.
3 Senaste lydelse 2015:1018.

SFS

2022:972

Publicerad
den

23 juni 2022

background image

2

SFS

2022:972

2. tre månader efter att företagsrekonstruktionen upphört utan att någon

rekonstruktionsplan har fastställts, om inte en konkursansökan som avser
gäldenären har gjorts inom den tiden.

12 §4 Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran på lön
eller annan ersättning på grund av anställningen. Förmånsrätten omfattar
fordringar som belöper på tiden före konkursbeslutet och inom en månad
därefter. Fordringarna får inte ha intjänats eller, om lönen eller ersättningen
ska bestämmas efter särskild beräkningsgrund, inte ha förfallit till betalning
tidigare än tre månader innan konkursansökan kom in till tingsrätten. Om
arbetstagaren inte har kunnat nå arbetsgivaren med en uppmaning enligt
2 kap. 9 § konkurslagen (1987:672), gäller i stället den längre tid som
bedöms skälig. Har konkursen föregåtts av ett förfarande enligt lagen
(2015:1016) om resolution eller lagen (2022:964) om företagsrekonstruk-
tion och har konkursansökan gjorts inom ett år från det att företagsrekon-
struktionen eller resolutionen upphörde, ska vid tillämpning av tredje
meningen, om det är förmånligare för arbetstagaren, anses som om konkurs-
ansökan hade gjorts då ansökan om företagsrekonstruktion skedde eller be-
slutet om resolution fattades. I sådant fall ska det bortses från tiden mellan
ansökningarna respektive mellan beslutet och ansökan.

Fordran på uppsägningslön omfattas av förmånsrätt längst för uppsäg-

ningstid som beräknats enligt 11 § lagen (1982:80) om anställningsskydd.
Uppsägningslön för tid under vilken arbetstagaren inte utför arbete för
konkursgäldenären eller annan och inte heller driver egen rörelse omfattas
av förmånsrätt endast om arbetstagaren kan visa att han eller hon har anmält
sig hos offentlig arbetsförmedling som arbetssökande. För uppsägningstid
omfattar förmånsrätten endast lön eller ersättning som överstiger inkomst
vilken arbetstagaren under den tid lönen eller ersättningen avser har haft av
egen rörelse eller har förvärvat eller borde ha kunnat förvärva i en annan
anställning. Vid bestämmande av i vilken utsträckning fordran på lön eller
ersättning under uppsägningstid omfattas av förmånsrätt ska med samtidig
inkomst i annan anställning jämställas aktivitetsstöd som lämnas till den
som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, i den utsträckning stödet
avser samma tid som lönen eller ersättningen och arbetstagaren har blivit
berättigad till stödet efter uppsägningen.

Om en lönefordran, som har intjänats tidigare än tre månader före

konkursansökan, har varit föremål för tvist, omfattas den av förmånsrätt om
talan har väckts eller förhandling som föreskrivs i kollektivavtal eller lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet har begärts inom fyra måna-
der från förfallodagen och konkursansökan har följt inom två månader från
det att tvisten slutligt har avgjorts.

Semesterlön och semesterersättning som är intjänad före konkursansökan

omfattas av förmånsrätt för det som står inne för det löpande och det närmast
föregående intjänandeåret.

Förmånsrätt följer med fordran på pension vilken tillkommer arbetstagare

eller dennes efterlevande för högst sex månader före konkursansökan och
därpå följande sex månader. Förmånsrätten gäller även i fråga om pension,
som intjänats hos föregående arbetsgivare, om gäldenären övertagit ansvaret
för pensionen under de förutsättningar som anges i 23 och 26 §§ lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

4 Senaste lydelse 2015:1018.

background image

3

SFS

2022:972

Om konkursgäldenären är näringsidkare, ska en arbetstagare som själv

eller tillsammans med nära anförvanter senare än sex månader före konkurs-
ansökningen har ägt en väsentlig andel av företaget och som haft ett bety-
dande inflytande över dess verksamhet inte ha förmånsrätt enligt denna
paragraf för lön eller pension.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. Den äldre lydelsen av 10 § gäller fortfarande för förmånsrätt för

fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med rekonstruktörens
samtycke träffat under en företagsrekonstruktion enligt den upphävda lagen
(1996:764) om företagsrekonstruktion.

3. Den äldre lydelsen av 12 § gäller fortfarande om konkursen föregåtts

av ett förfarande enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekon-
struktion.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.