SFS 2022:1000 Lag om ändring i lagen (2022:740) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 2022:1000 Lag om ändring i lagen (2022:740) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
SFS2022-1000.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2022:740) om ändring i

förmånsrättslagen (1970:979)

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 § förmånsrättslagen (1970:979)
i stället för lydelsen enligt lagen (2022:740) om ändring i den lagen ska ha
följande lydelse.

10 § Allmän förmånsrätt följer med

1. den kostnad som borgenär haft för försättande av gäldenären i konkurs

och för beslut att ett dödsbos egendom ska avträdas till förvaltning av bout-
redningsman samt begravnings- och bouppteckningskostnader när gälde-
nären avlidit före konkursbeslutet,

2. arvode och kostnadsersättning till rekonstruktör eller tillsynsperson en-

ligt lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion, tillsynsman enligt kon-
kurslagen (1987:672) eller förordnad boutredningsman, om fordringen avser
tid inom sex månader innan konkursansökan gjordes eller därefter,

3. kostnad för särskilda åtgärder som under den tid som anges under 2

vidtagits med rekonstruktörens, tillsynspersonens eller tillsynsmannens
godkännande eller av boutredningsmannen och uppenbart varit till borgenä-
rernas bästa,

4. fordringar som ingår i en fastställd rekonstruktionsplan och utgör ny

finansiering enligt 4 kap. 7 § 8 lagen om företagsrekonstruktion, i den ut-
sträckning och under den tid som anges i planen,

5. andra fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med rekon-

struktörens samtycke träffat under en företagsrekonstruktion enligt lagen om
företagsrekonstruktion,

6. ersättning till resolutionsmyndigheten (Riksgäldskontoret) enligt lagen

(2015:1016) om resolution, om fordringen avser tid inom sex månader innan
konkursansökan gjordes eller därefter, och

7. andra fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med resolu-

tionsmyndighetens eller en särskild förvaltares samtycke träffat under en re-
solution enligt

� lagen om resolution, eller
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/23 av den

16 december 2020 om en ram för återhämtning och resolution av centrala
motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr
648/2012, (EU) nr 600/2014, (EU) nr 806/2014 och (EU) 2015/2365 samt
direktiven 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU och (EU)
2017/1132.

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.

SFS

2022:1000

Publicerad
den

23 juni 2022

background image

2

SFS

2022:1000

Förmånsrätt enligt första stycket 1�3 och 6 gäller endast i den utsträck-

ning beloppet med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

Förmånsrätt enligt första stycket 5 upphör att gälla
1. om en rekonstruktionsplan fastställs under en företagsrekonstruktion,

eller

2. tre månader efter att företagsrekonstruktionen upphört utan att någon

rekonstruktionsplan har fastställts, om inte en konkursansökan som avser
gäldenären har gjorts inom den tiden.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.