SFS 1998:1486 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 1998:1486 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
981486.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § förmånsrättslagen (1970:979)

2

skall ha följande lydelse.

4 §

3

Förmånsrätt följer med

1. sjöpanträtt och luftpanträtt,
2. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran

(retentionsrätt) samt panträtt på grund av registrering eller underrättelse en-
ligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

,

3. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfar-

tyg och reservdelar till luftfartyg,

4. registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om regist-

rering av båtbyggnadsförskott.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14.

2

Lagen omtryckt 1975:1248.

3

Senaste lydelse 1992:1311.

SFS 1998:1486

Utkom från trycket
den 11 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.