SFS 2010:1210 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 2010:1210 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
101210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i f�rm�nsr�ttslagen (1970:979);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 12 a och 13 �� f�rm�nsr�ttslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1970:979) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rm�nsr�tt f�r l�n eller annan ers�ttning p� grund av anst�llningen</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">g�ller f�r varje arbetstagare med ett belopp som motsvarar h�gst tio g�nger<br/>det vid tiden f�r konkursbeslutet g�llande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och<br/>7 �� socialf�rs�kringsbalken, med avdrag f�r det som betalats ut enligt 7 �<br/>l�negarantilagen (1992:497).</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:558px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Allm�n f�rm�nsr�tt f�ljer d�refter med fordran p� framtida pension</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">till arbetstagare, som �r f�dd �r 1907 eller tidigare, eller dennes efter-<br/>levande. D�rvid f�r dock intj�nad del av utf�st pension icke antagas avse<br/>st�rre �rlig pension �n som motsvarar prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och<br/>7 �� socialf�rs�kringsbalken. Fr�n det s�lunda ber�knade fordringsbeloppet<br/>ska i f�rekommande fall avdragas upplupen del av pension enligt allm�n<br/>pensionsplan eller enligt privat pensionsf�rs�kring.</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rm�nsr�tt enligt f�rsta stycket g�ller �ven fordran p� framtida pension</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">som intj�nats hos f�reg�ende arbetsgivare, om g�lden�ren �vertagit ansvaret<br/>f�r pensionsfordringen enligt vad som anges i 12 � femte stycket.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om g�lden�ren �r n�ringsidkare, �ger 12 � sj�tte stycket motsvarande</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">till�mpning.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Magnus Medin<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2008:988.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2003:535.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1210</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i f�rm�nsr�ttslagen (1970:979);

utf�rdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 12 a och 13 �� f�rm�nsr�ttslagen

(1970:979) ska ha f�ljande lydelse.

12 a �

2

F�rm�nsr�tt f�r l�n eller annan ers�ttning p� grund av anst�llningen

g�ller f�r varje arbetstagare med ett belopp som motsvarar h�gst tio g�nger
det vid tiden f�r konkursbeslutet g�llande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och
7 �� socialf�rs�kringsbalken, med avdrag f�r det som betalats ut enligt 7 �
l�negarantilagen (1992:497).

13 �

3

Allm�n f�rm�nsr�tt f�ljer d�refter med fordran p� framtida pension

till arbetstagare, som �r f�dd �r 1907 eller tidigare, eller dennes efter-
levande. D�rvid f�r dock intj�nad del av utf�st pension icke antagas avse
st�rre �rlig pension �n som motsvarar prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och
7 �� socialf�rs�kringsbalken. Fr�n det s�lunda ber�knade fordringsbeloppet
ska i f�rekommande fall avdragas upplupen del av pension enligt allm�n
pensionsplan eller enligt privat pensionsf�rs�kring.

F�rm�nsr�tt enligt f�rsta stycket g�ller �ven fordran p� framtida pension

som intj�nats hos f�reg�ende arbetsgivare, om g�lden�ren �vertagit ansvaret
f�r pensionsfordringen enligt vad som anges i 12 � femte stycket.

Om g�lden�ren �r n�ringsidkare, �ger 12 � sj�tte stycket motsvarande

till�mpning.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2008:988.

3 Senaste lydelse 2003:535.

SFS 2010:1210

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.