SFS 2010:1210 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 2010:1210 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
101210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 a och 13 §§ förmånsrättslagen

(1970:979) ska ha följande lydelse.

12 a §

2

Förmånsrätt för lön eller annan ersättning på grund av anställningen

gäller för varje arbetstagare med ett belopp som motsvarar högst tio gånger
det vid tiden för konkursbeslutet gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken, med avdrag för det som betalats ut enligt 7 §
lönegarantilagen (1992:497).

13 §

3

Allmän förmånsrätt följer därefter med fordran på framtida pension

till arbetstagare, som är född år 1907 eller tidigare, eller dennes efter-
levande. Därvid får dock intjänad del av utfäst pension icke antagas avse
större årlig pension än som motsvarar prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken. Från det sålunda beräknade fordringsbeloppet
ska i förekommande fall avdragas upplupen del av pension enligt allmän
pensionsplan eller enligt privat pensionsförsäkring.

Förmånsrätt enligt första stycket gäller även fordran på framtida pension

som intjänats hos föregående arbetsgivare, om gäldenären övertagit ansvaret
för pensionsfordringen enligt vad som anges i 12 § femte stycket.

Om gäldenären är näringsidkare, äger 12 § sjätte stycket motsvarande

tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2008:988.

3 Senaste lydelse 2003:535.

SFS 2010:1210

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.